Övergripande styrdokument

Bild 1 av 1
Chalmersbyggnad

Chalmers reglerar formerna för den egna verksamheten genom olika styrdokument, från föreskrifter, riktlinjer till policyer. Alla styrdokument finns publicerade på Chalmers intranät, nedan återfinns policydokument.