Produktutveckling

Här är forskningen inriktad på metoder och verktyg för plattformsbaserad utveckling av produkter som är hållbara och robusta genom hela produktens livscykel. Ett stort fokus ligger på modellering, simulering och optimering i kombination med stöd för beslutsfattande. En utmaning finns i hur utvecklingen av allt mer komplexa och personaliserade produkter drar nytta av den snabbt ökande tillgången på data under hela livscykeln. 


Profilområdesansvarig
Prof Rikard Söderberg
+46-31-772 86 17
 
 

Aktiva forskningsfält

Våra aktiva fält adresserar aktuella frågor och kan därför justeras över tid. De här inriktar vi oss just nu på inom produktutveckling:
 

Systemteknik och produktplattformar

Vid utveckling av nya produkter vill industrin kunna återanvända såväl hållbara tekniker och metoder som hållbara produkt- och tillverkningslösningar i en så kallad plattform. Forskningen inom detta fält utvecklar, testar och implementerar nya metoder, verktyg och processer för att hantera plattformsbaserade produkter och tillhörande IT-system under hela deras livscykel. Nytt är att koppla detta till produktionssystemet. Här utvecklas konstruktions- och analysmetoder för att hantera ökad komplexitet, och samtidigt ta till vara de nya möjligheterna (och möta utmaningarna) som kommer i den digitaliseringstrend som påverkar såväl forskning som tillämpning.
Kontakt:
Prof Ola Isaksson, e-post: ola.isaksson@chalmers.se, tel: 031-772 13 63
Prof Martin Fabian, e-post: fabian@chalmers.se, tel: 031-772 37 16
Docent Knut Åkesson, e-post: knut.akesson@chalmers.se, tel: 031-772 37 17
Prof Anne-Marie Tillman, e-post: anne-marie.tillman@chalmers.se, tel: 031-772 21 22

   

  Konstruktion för montering, demontering och återtillverkning

  Inom produkt- och processutveckling optimeras strategier för montering och demontering. Monteringsstrategin påverkar såväl ergonomi och geometrisk kvalitet som genomförbarhet och cykeltid. Forskningen inom det här fältet bidrar med en generisk metod för att stötta design för hållbar montering och demontering. Områdena ergonomi, geometrisk kvalitet, banplanering och automatisering länkas här ihop med designmetoder på ett unikt och holistiskt sätt.
  Kontakt:
  Docent Kristina Wärmefjord, e-post: kristina.warmefjord@chalmers.se, tel: 031-772 58 27
  Prof Rikard Söderberg, e-post: rikard.soderberg@chalmers.se, tel: 031-772 86 17
  Dr Johan S Carlson, e-post: johan.carlson@fcc.chalmers.se, tel: 031-772 42 89

    

   Robust konstruktion och variationssimulering

   Inom det här fältet utforskas hur principer och arbetssätt för robust konstruktionsmetodik kan bidra till hållbar produktutveckling, samt hur dessa arbetssätt ska implementeras. Forskningen inkluderar också  variationssimulering för såväl stela som icke-stela komponenter och metoder som syftar till att minska skillnaden mellan simulerade och verkliga resultat. Med en ökad noggrannhet i variationssimuleringen ökar kvaliteten och simuleringar kan ersätta fysiska prototyper och testserier. Därmed kan både materialåtgång och produktframtagningskostnader minskas kraftigt​.
   Kontakt:
   Ass. Prof Ida Gremyr, e-post: ida.gremyr@chalmers.se, tel: 031-772 81 82
   Prof Rikard Söderberg, e-post: rikard.soderberg@chalmers.se, tel: 031-772 86 17
   Docent Kristina Wärmefjord, e-post: kristina.warmefjord@chalmers.se, tel: 031-772 58 27
   Dr. Johan S Carlsson, e-post: johan.carlsson@fcc.chalmers.se, tel: 031-772 42 89

    

   Upplevd produktkvalitet

   Kundernas uppfattning om produktens kvalitet är en nyckelfaktor för att skapa framgångsrika produkter. Upplevd kvalitet representerar alla aspekter som skapar en känsla av god kvalitet hos en produkt. Förmågan att förutsäga hur kunden upplever en färdig produkt är relaterad till både simulering och tolkning. Inom fältet utvecklas nya metoder och verktyg för att förutsäga upplevd kvalitet, diskrepans mellan virtuella utvärderingar, fysiska utvärderingar och kundrespons. Det övergripande målet är att utforma ett ramverk för virtuell utvärdering av upplevd kvalitet i alla faser av utvecklingsprocessen.
   Kontakt:
   PhD Casper Wickman, e-post: casper.wickman@chalmers.se, tel: 031-325 66 55
   Prof Rikard Söderberg, e-post: rikard.soderberg@chalmers.se, tel: 031-772 86 17
   Prof Mikael Rigdahl, e-post: mikael.rigdahl@chalmers.se, tel: 031-772 13 09
    
     
   Du kanske också är intresserad av vad vi gör inom Tillverkningsprocesser​ och Produktionssystem​.

   Publicerad: ti 22 mar 2011. Ändrad: ti 28 feb 2017