Hav

Ocean

Chalmers har en lång tradition av marin och maritim forskning och utbildning. Idag arbetar många av våra institutioner med frågor som rör havet och dess resurser, i linje med FN:s decennium för havsforskning för hållbar utveckling. Området Ocean innefattar olika aspekter av blå ekonomi, till exempel värdehöjning av marin råvara, havsplanering och riskbedömning av aktiviteter till havs.

Chalmers övergripande forskningsområden inom Ocean

Dekorationsbild.

Marina riskanalyser

Det finns flera marina tillämpningar av olika riskanalysmetoder, ofta med kopplingar till marina miljöfaror. Forskningen på Chalmers har bland annat arbetat med att analysera risker i samband med gamla vrak, det finns också forskning med kopplingen risk-cost-benefit metoder.

En annan inriktning gäller så kallad kumulativa riskbedömningar där en metod för att enkelt hantera många olika mänskliga belastningars påverkan på en eller många ekosystemkomponenter (enskilda arter eller habitat) har använts inom marin fysisk planering. Riskanalysmetoderna har bl a använts av svenska och internationella myndigheter.

Dekorationsbild.

Havsobservationer

För att upptäcka och förstå förändringar rörande klimat och miljötillståndet i havet behövs havsobservationer.

Vi utvecklar metoder och sensorer för observationer av havet från satelliter, drönare, fartyg och i vattnet. Observationer används i vår forskning om havsisens dynamik, övervakning av havsföroreningar, optimering av fartygsrutter och för förbättring av prognoser och klimatmodeller.

Bild på det första vågkraftverket som installerades i världen i fullskala och som levererade ström till nätet. Det går under namnet WaveEL 3.0 och installerades i Runde, Norge 2017. Chalmers var med och utvecklade det, såg till att det blev operativt och har fått mycket mätdata från det.

Marin energi

Det finns en stark efterfrågan på ny teknik som kan användas för att producera förnyelsebar el till havs från förnyelsebara energikällor som till exempel vind, vågor eller havsströmmar.

Chalmers utvecklar nya tekniker tillsammans med partners från myndigheter och industri som möjliggör ökad produktion av förnyelsebar el från förnyelsebara energikällor till havs. Vi analyserar och värderar den långsiktiga miljöpåverkan, möjligheter och positiva/negativa konsekvenser av dessa installationer och produktionskällor utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbar sjöfart

Sjöfart utgör ryggraden i den globala handeln och det är angeläget att säkerställa att sektorn utvecklas positivt avseende samtliga hållbarhetsperspektiv.

Chalmers arbetar brett med sjöfartsfrågor, från fartygsdesign och autonoma operationer, till utvärdering av miljöpåverkan och modellering av framtidens bränslen och framdrivningssystem. I samverkan med industri och myndigheter bedriver vi forskning som levererar ny kunskap som exempelvis används för utveckling av regelverk på nationell och internationell nivå.

Blå bioekonomi

Blå bioekonomi adresserar hållbar produktion och förädling av marin biomassa till exempel biobaserade material, bränslen, livsmedel eller bioaktiva substanser

Fältet är tvärvetenskapligt och kan innefatta allt ifrån design av recirkulerande akvakultursystem till formulering och utvärdering av nya produkter baserade på marina ingredienser. Forskning som leder till teknikutveckling i alla led är central och har potential att ta Chalmers till en ledande position inom detta fält.

 

Kontakta mig för frågor

Ida-Maja Hassellöv
  • Viceprefekt, Mekanik och maritima vetenskaper