Vad är trakasserier?

​Trakasserier är en form av diskriminering. Det kan vara att någon säger något som du blir ledsen eller arg av. Att någon använder ett språk som gör att en annan person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.
Trakasserier är ett beteende som är ovälkommet av den som utsetts för dem. Samma beteende kan uppfattas som trakasserier av en person medan en annan person inte blir illa berörd. Det behöver inte finnas en intention att förolämpa eller behandla någon illa för att det ska vara en trakasserier.

Här är några exempel:

 • Att förlöjliga eller skämta om en person eller grupp utifrån sexuell läggning.
 • Att säga nedvärderande kommentarer om en person eller grupp utifrån etniskt ursprung.
 • Att uppmärksamma en persons funktionsnedsättning inför andra på ett sätt som hen tycker är negativt.
 • Att osynliggöra eller använda andra härskartekniker mot en person på grund av ålder.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är trakasserier av sexuell natur. Det kan till exempel vara ovälkomna beröringar, kommentarer, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Alla kan utsättas för sexuella trakasserier, vilken könsidentitet du har eller din sexuella läggning spelar ingen roll.

Den som är utsatt avgör vad som är ovälkommet eller kränkande.

Här är några exempel:

 • Att titta på eller vissla till en person, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
 • Att kommentera en persons kropp, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
 • Att ta på en person, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
 • Att kalla en person för något som har med sex att göra, och som hen inte tycker känns bra.
 • Att ge en person sexuella förslag, som hen inte vill ha.
 • Att sprida rykten om en person, som handlar om sex eller kropp.
 • Att skicka meddelanden, bilder eller filmer som har med sex att göra, som personen inte vill ha.
 • Att sprida bilder på en person, som inte vill det.

Avsikt och värderingar

Diskrimineringslagen syfte är att skydda individer från att bli dåligt behandlade men reglerar inte människors värderingar eller åsikter. Chalmers nolltolerans mot diskriminering och trakasserier handlar inte om att komma åt eller begränsa personers värderingar, utan finns för att skydda individer från diskriminerande handlingar. Med andra ord vi får tänka och tycka vad vi vill, men det lagen förbjuder och det Chalmers inte tolererar, är handlingar som missgynnar eller kränker personer utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Det måste inte finnas ett syfte eller en avsikt för att en handling ska räknas som diskriminering. Det kan även handla om okunskap eller oförståelse, om ett beteende uppfattas negativt av den som diskrimineras. Därför är det viktigt att tänka på hur andra uppfattar det vi säger och gör, och lyssna när någon säger att ett beteende inte är acceptabelt.

Du som blir utsatt bestämmer

Det är du som blir utsatt som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Ibland kan det vara svårt att omedelbart veta om något är OK. Om du tycker att det blir obehagligt eller ovälkommet, lita på din känsla. Utgå inte ifrån att du ska behöva tåla saker du upplever jobbiga, som sexistiska skämt eller jargong.

Det är aldrig ditt fel om du utsätts

Det är mycket vanligt att den som blir utsatt undviker att anmäla eller berätta. Ofta beror det på oro för att händelsen känns för bagatellartad, att behöva konfrontera utövaren och hur det påverkar arbets- eller studiemiljön.
En annan orsak är avsaknaden på tilltro att anmälan leder någon vart.

Det är aldrig ditt fel att du blir utsatt, ingen har rätt att trakassera dig oavsett klädsel, livsval eller vilken relation du har till den som utsätter dig. Om du väljer att berätta kan vi hantera, agera och förändra campuskulturen så att färre blir utsatta i framtiden. Sannolikt är du inte den enda som blivit dåligt behandlad, därför kan du hjälpa så att trakasserierna upphör.

Arbetsmiljö som anställd

För anställda ligger ansvaret för organisatorisk och social arbetsmiljö, och därmed även för hantering av trakasserier, hos din chef. Enligt arbetsmiljölagen är chefen ansvarig för att utreda och eventuellt vidta åtgärder. Om en kollega verkar utsatt för trakasserier kan du berätta om det för din chef eller HR-partner. 

Som anställd bör du som bevittnar händelser:

 • inte acceptera nedsättande jargong
 • markera tydligt mot kränkningar
 • lyssna på och stödja en utsatt kollega
Är chefen problemet eller om du inte har förtroende för hen så kan du:
 • Kontakta institutionens (motsvarande) HR-partner
 • Kontakta chefens chef
 • Rapportera - om du har den utsattes godkännande.

Studiemiljö som student

Huvudansvaret för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har den som är programansvarig för ditt program. Detta ansvar innebär att driva både ett proaktivt och reaktivt arbete för att öka välmående och minska mängden psykisk ohälsa. Trakasserier är i allra högsta grad ett arbetsmiljöproblem, vilket innebär att det är programansvarig som har ansvar för att ta hand om situationer som involverar trakasserier. Med det sagt är det självklart allas ansvar och uppgift att bidra till ett Chalmers där alla mår bra och där inga trakasserier sker.

Som student bör du som bevittnar händelser:
 • inte acceptera nedsättande jargong
 • markera tydligt mot kränkningar
 • lyssna på och stödja en utsatt studiekamrat
Är programansvarig problemet eller om du inte har förtroende för hen så kan du:
 • Kontakta Sociala enhetens ordförande eller SAMO på din sektion för stöd
 • Prata med din utbildningsområdesledare
 • Rapportera - om du har den utsattes godkännande

För dig som student i nöjeslivsmiljö

Alla sorters incidenter kan rapporteras på denna sidan. Om du hellre vill kontakta Studentkåren så kan du kontakta din sektions SAMO eller Sociala enhetens ordförande i kårledningen.
Om du bevittnar/utsätts för något men inte vet vem som har gjort vad kan du ändå ta kontakt. En åtgärd som att göra arrangörer mer medvetna eller få bättre rutiner kan fortfarande göras.
 

Sidansvarig Publicerad: fr 23 okt 2020.