Dekorativ bild från campus.

Jämställdhet

Chalmers grundläggande värderingar – kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt, mångfald – ska genomsyra hela vår verksamhet, från föreningslivet inom Chalmers studentkår till våra forskningssamarbeten med externa parter.

Dekorativ bild

Jämställdhetsarbetet på Chalmers

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för att Chalmers ska vara en bra arbetsplats och studiemiljö och utvecklas som teknisk högskola.

Det handlar om attityder och värderingar men också om könsfördelning och löner. Jämställdhetsarbetet på Chalmers inriktas både på strategiska frågor och förebyggande arbete men också på att reda ut trakasserier och konflikter och på att skapa goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö.