Dekorativ bild från campus.

Jämställdhet

Chalmers grundläggande värderingar – kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt, mångfald – ska genomsyra hela vår verksamhet, från föreningslivet inom Chalmers studentkår till våra forskningssamarbeten med externa parter.