Värdegrund och Code of conduct

Chalmers värdegrund bygger på orden öppenhet, delaktighet, respekt, mångfald och kvalitet. Den ska prägla allt arbete på Chalmers. 

Grundläggande värden för en god kultur

Människor från hela världen söker sig till Chalmers för att arbeta och studera och företag vill samverka med oss. En anledning är att vi håller hög kvalitet i det vi gör. Men det är något mer som lockar, något unikt för alla delar av vår verksamhet – en kultur.

Denna kultur innebär att vi värdesätter vår gemenskap och att vi alla – studenter och medarbetare – bryr oss om varandra, hur vi själva beter oss och hur studie- och arbetskamrater har det. Den innebär också att vi står upp för vissa värden i alla lägen och att det är viktigt för oss. På riktigt.

Vår ambition är att också våra samarbetspartner står för liknande värderingar.

Den kulturen bygger på våra gemensamma grundläggande värden: öppenhet, delaktighet, mångfald, respekt och kvalitet. Orden i sig är inte unika, men i vår kontext där de kopplas till varandra blir de meningsfulla och relevanta.

Vi ser det som en självklarhet att studie- och arbetsmiljön på Chalmers ska ge lika förutsättningar för alla att må bra och vara öppen och trygg – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Den goda kultur som våra värden skapar, gör att vi kan utvecklas positivt i studier och arbete. Den stärker också vårt rykte som ett ansvarsfullt och trovärdigt universitet, som alltid strävar efter högsta kvalitet. När alla följer samma spelregler lyckas vi bättre.

  • Öppenhet – en öppen och generös atmosfär skapar trygghet och trivsel som utgör en grund för kreativitet och utveckling. En sådan atmosfär förutsätter ett intresse för nya tankar, idéer och människor. Den kräver också en öppenhet som tar sig uttryck i ärlighet med vad vi menar och tycker, för att undvika osäkerhet hos mottagaren. Vi uppmuntrar varandra och har en öppen dialog och återkoppling.

  • Delaktighet – för att vi som individer ska kunna utveckla vår kreativitet och nå vår fulla potential behöver vi känna oss delaktiga i ett större sammanhang. Detta uppnår vi genom att ge varandra möjlighet att vara delaktiga i grupper, samtal och andra aktiviteter. Vi låter inte fördomar, förutfattade meningar eller egen bekvämlighet styra vårt agerande. När vi ser någon som ser ut att vara utanför, bjuder vi in hen att delta.
  • Respekt – vi visar andra respekt genom att lyssna på argument och ta hänsyn till andras uppfattningar. Vi accepterar aldrig att någon blir trakasserad eller förminskad – vare sig det sker under en sång, ett skämt i föreläsningssalen, en kommentar i pausrummet eller i något annat sammanhang. Vi stöder den som blir utsatt genom att agera och ifrågasätta den som trakasserar. Vi tar gemensamt ansvar för att skapa en hänsynsfull arbets- och studiemiljö.
  • Mångfald – på Chalmers finns människor i alla åldrar från hela världen – med olika personliga egenskaper, övertygelser och värderingar. Denna mångfald är en av Chalmers styrkor. Möten mellan människor med olika bakgrund, erfarenheter och synsätt gynnar kreativitet och problemlösning. Därför är det viktigt att stärka och uppmuntra den mångfald som finns på Chalmers. Genom att få alla att känna sig välkomna och uppskattade växer vi också själva.
  • Kvalitet – vi strävar mot kvalitet i världsklass. Det gäller vår forskning, utbildning och vårt nyttiggörande och hur vi förmedlar resultaten av detta till det omgivande samhället. Oavsett om det rör sig om samarbeten, andra kontakter med omvärlden eller hur vi kommunicerar på nätet och i sociala medier, är det viktigt att vi känner ett ansvar som representanter för Chalmers. Detta begränsar inte den akademiska friheten med den självklara rätten att som enskild forskare eller student uttala sig i sakfrågor.

Alla vi som ingår i gemenskapen på Chalmers har ett ansvar att leva upp till det Chalmersandan står för. Det innebär att det är självklart för oss att försöka leva upp till värdeordens innebörd. Vi reagerar och agerar när vi upplever att andra beter sig på ett sätt som inte överensstämmer med vår anda.

Code of Conduct – visar individens ansvar

Chalmers värdegrund beskriver Chalmers när det är som bäst – så som vi vill att det alltid ska vara. Tyvärr vet vi att så inte alltid är fallet.

Som ett sätt att tydliggöra förväntningarna på varje individ att ta ansvar för gemenskapen och att ingen individ får fara illa här har Chalmers upprättat en Code of Conduct

Code of Conduct undertecknas av varje person som nyanställs. Den som redan arbetar på Chalmers tar del av dokumentet vid medarbetarsamtal eller på annat möte med sin närmsta linjechef.

Sidansvarig Publicerad: ti 06 sep 2022.