Jordmodellering/hållfasthets och deformationsegenskaper – med speciell fokus på provtagningskvaliteten vid fält- och laboratorieundersökningar

Startdatum 2008-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31
​Det övergripande syftet med projektet är att värdera olika befintliga konstitutiva modeller för lera av den typ som vanligen förekommer i Sverige och utreda vilken modell som lämpligen bör anvandas. Vidare skall rekommendationer ges for hur erforderliga parametrar skall tolkas från olika typer av laboratorieforsok. Geotekniska analyser baserade på försöksresultat från störda prover medför dålig noggrannhet för geotekniska prognoser. Detta kan föranleda val av dyrbara förstärkningsåtgärder eftersom kvalitén på jordprover påverkar såväl den utvärderade styvheten som hållfastheten för jorden. Med förbättrad karakterisering av jorden och med en mer representativ provtagning och försök med hög kvalitet, finns, om detta kombineras med numerisk analys med konstitutiva jordmodeller enligt senaste forskningsrön, en stor potential för betydande besparingar och minskad risk för fel. Hitintills har emellertid ingen försökt att kvantifiera inverkan av störd provtagning på verkliga sättningsprognoser.
Slutligen skall användningen av finita elementmodeller genomlysas och förtjänster, faror och fällor med användningen av metodiken vid geotekniska dimensionering identifieras.
 
 
Projektet genomförs vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Geoteknik.
Projektdeltagare

Projektledare
Claes Alén

Projektdeltagare
Tara Wood
Ingmar Forsgren
Peter Hedborg 

Jelke Dijkstra

Kontaktperson
Claes Alén

Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​Trafikverket, SBUF, NCC

Sidansvarig Publicerad: må 14 mar 2016.