Visualisera Timmerhusets energisystem- och flöden: en förstudie

Det övergripande syftet med projektet som är att stärka de gröna näringarna genom att öka kunskapen och intresset för energilösningar med den senaste tekniken inom sol- och vindenergi samt värmeackumulering. Förstudien syftar till att utreda hur timmerhuset i Svenljunga kan användas som testbädd för av näringen och FoU för att demonstrera småskaliga energieffektiva lösningar för uppvärmning och elproduktion. Genom att formera en testbädd och tillgängliggöra denna för Naturbruksskolan är avsikten också att öka kunskapen och anställningsbarheten för eleverna från Svenljunga Naturbruksskola. Den ökade medvetenheten kring innovativa energisystem väntas på sikt även leda till minskad energianvändning och klimatpåverkan från denna. Målet med förstudien är att utreda förutsättningarna för visualisering av timmerhusets värme- och elsystem och deras funktion i realtid och hur olika energialstrare samspelar. Detta görs för att stärka timmerhuset attraktionskraft som testbädd. Ett förslag på lämpligt koncept med grafiskt gränssnitt, liksom kravspecifikationer för detta koncept, tas fram inom förstudien. Avsikten är att förstudien ska leda till en projektplan för projektets genomförandefas. Inomdet kommande projektet realiseras de föreslagna visualiseringskoncepten, vilka förväntas leda till en stärkt ställning för timmerhuset som testbädd, liksom ett minskat fossilberoende, ökad kunskap och intresse kring nya energilösningar och en ökad anställningsbarhet för eleverna vid Svenljunga Naturbruksskola. Ett annat långsiktigt mål är att stärka förståelsenför hur elen produceras och hur valet av energialstrare kan påverka fossilanvändningen. Utöver detta förväntas förstudien stärka Västra Götalands naturbruksskolors koppling till högskolor och forskningsinstitutioner.

Samarbetande organisationer

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2016-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.