VOC-pass. En metodik för proaktiv och energieffektiv ventialation av tidiga VOC i byggnader

Syftet med projektet är att verifiera en ny metod för proaktiv och energieffektiv kontroll av förhöjda halter av flyktiga organiska föreningar (VOC) i innemiljön. Projektet fokuserar på nya eller renoverade byggnader under tiden närmast efter att byggnaden
tagits i bruk. VOC-er från nya material och föremål kan tillfälligt orsaka tydligt försämrad innemiljökvalitet med huvudvärk, ögonirritation, andningsbesvär, och nedsatt prestationsförmåga som följd. Praxis idag, för att sänka halterna av VOC, är att
godtyckligt öka ventilationen (och därmed även byggnadens energianvändning) under ca 6-12 månader, utan att mäta hur koncentrationen av VOC påverkas. Målet med projektet
är att underlätta för byggnadsförvaltare genom att ta fram ett verktyg (VOC-pass) som kan användas för att förstå byggnadens VOC-fotavtryck samt optimera ventilationen så att VOC-halterna når acceptabla nivåer med minimala energiförluster. Preliminära
resultat är lovande och projektet bedöms ha goda chanser att lyckas.

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2021-12-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 09 apr 2022.