Utveckling av analysverktyg för att bedöma påverkan från tributyltenn (TBT) i svenska vattenförekomster

Den tennorganiska föreningen tributyltenn (TBT) tillhör ett av de giftigaste ämnena som människan någonsin släppt ut till vattenmiljön och förbjöds för användning i fritidsbåtsfärger 1989 och sedan 2008 råder ett globalt förbud för fartyg enligt AFS-konventionen. Trots detta fortsätter TBT att spridas till vattenmiljön där hantering av båtskrov, förorenade sediment och fartyg till sjöss bedöms utgöra källor för kontinuerlig tillförsel av TBT till miljön.
Syftet med projektet var att ta fram en modell för att prediktera halt av TBT i sediment med hjälp av olika förklaringsparametrar. Det slutgiltiga målet var att med hjälp av modellen därefter kunna identifiera geografiska områden där TBT-halter riskerar att överskrida miljökvalitetsnormen för sediment.

Startdatum 2017-11-20
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-03-31

Sidansvarig Publicerad: lö 09 nov 2019.