Strategier för hållbar lokal elförsörjning i miljöer med utbredd korruption

Projektet har som syfte att studera hur korruption gör decentraliserad elförsörjning på Tanzanias landsbygd sårbar. Därtill är syftet att föreslå strategier för att uppnå hållbar elförsörjning i sammanhang som präglas av korruption, klientelism, fattigdom och låg generell tillit. Jag undersöker särskilt om strategier för lokalt deltagande kan vara effektiva: Inom fältet utvecklingsforskning har det länge argumenterats för att lokalt deltagande är nödvändigt för att utvecklingsprojekt ska lyckas. Detta antagande har endast delvis stöd empiriskt, och de studier som finns pekar på att lokalt deltagande – i projekt som genomförs i ”svåra” institutionella kontexter – främst gynnar lokala eliter, på bekostnad av andra grupper, samt att det kan öka risken för korruption och misslyckade projekt. Det här projektet utvecklar teoretiska argument och prövar dem empiriskt genom jämförande fallstudier. Projektet förklarar hur och varför korruption gör lokal elförsörjning sårbar och föreslår hur och när lokalt deltagande bör kombineras med tydliga regler och icke-partiskt implementerande av dessa för att göra energiförsörjning hållbart över tid. Projektet kommer att pågå i två år och innehålla fältarbete. Jag studerar tre strategiskt valda fall av småskalig elektrifiering på landsbygden i Tanzania. Det empiriska materialet består av ett större antal intervjuer, projektdokumentation, och fältobservationer. För att validera resultaten anordnar jag gruppdiskussioner med berörda aktörer.

Startdatum 2019-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 29 okt 2020.