Multikriterieanalys (MKA) av saneringsalternativ för att bedöma deras effekter samt kostnad/nytta, med fokus på markfunktioner (ekosystemtjänster och -varor) och hållbarhet

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Syftet med projektet är att visa hur multikriterieanalys (MKA) kan användas för att utvärdera saneringsalternativ i avsikt att bedöma deras effekter på markfunktioner (ekosystemtjänster och -varor) och hållbarhet. Vissa aspekter av markfunktioner låter sig inte så enkelt kvantifieras i monetära termer. I dessa fall är MKA ett bättre komplement än en kostnadsnyttoanalys (KNA). Bevarade markfunktioner är en viktig faktor för hållbar utveckling. I det föreslagna projektet demonstreras en metod för att innefatta markfunktioner och relaterade geografiska och kulturella aspekter samt markanvändningsaspekter av markfunktioner i en MKA. Projektet baseras på studier av ett antal representativa förorenade platser från nätverket EURODEMO. Det innefattar ett urval av konventionella och innovativa tekniker och strategier för sanering, inklusive skonsamma, lokala alternativ till låg kostnad, mer avancerade och kostnadskrävande lokala alternativ, samt icke-lokala alternativ. Saneringsstrategiernas effekter på markfunktionerna utvärderas och används som indata i MKA. I analysen används aktuella resultat gällande basnivåer av organiska och metalliska föroreningar samt indata om hur föroreningsämnen sprids (t.ex. från projekten Snowman PERSPEC och FP6 AquaTerra).

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi.

Projektdeltagare

​Projektledare
Umeå universitet

Projektdeltagare
Lars Rosén

Kontaktperson
Lars Rosén

Externa parter i projektet
​Umeå University (project leader), Umweltbundesamt Austria
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​EU (via Umeå universitet)

Sidansvarig Publicerad: må 14 mar 2016.