TSIM: Simulering, analys och modellering av framtida effektiva trafiksystem

Syfte och mål: Projektet ska med hjälp av trafiksystemsimulering modellera personbilens roll i framtidens transportsystem med utgångspunkt att effektivisera persontransport och minimera dess miljöpåverkan. Mer specifikt innefattar det att undersöka möjliga framtida mobilitetsscenarion ur ett effektivitets-, miljö- och lönsamhetsperspektiv. Effektivitetsanalys kommer att ske för hela trafiknät och bilflottor samt enskilda fordon, för att kunna utvärdera olika scenarion och hitta samband mellan hur enskilda fordons egenskaper påverkar systemeffekter. Förväntade effekter och resultat: Projektet förväntas bidra med ökad kunskap inom trafiksimulering ur ett mobilitets- och effektivitetsperspektiv. Ett antal mobilitetsscenarion kommer att utvecklas och utvärderas, där fokus kommer att vara på scenarion inom en närmre framtid, vilka kan innefatta ett samspel av konventionella och autonoma fordon inom existerande trafiksystem. Effektivitetsmått (som t.ex. energiförbrukning, trafikflöde, restid, etc.) kommer att studeras utifrån samlad information från infrastruktur och fordonsflottor vilket kan bidra till utveckling av specifika bilfunktioner. Upplägg och genomförande: Detta doktorandprojekt är uppdelat i sex arbetspaket: Bakgrundstudie (AP1), Modellutveckling (AP2), Analys av mobilitetsscenarion (AP3), Effektivitetsanalyser (AP4), Analys av utvalda bilfunktioner (AP5), samt Kontinuerlig avrapportering och dokumentation (AP6). Projektet inleds med AP1 och AP2 för att sedan successivt gå över till AP3 som fortlöper under hela projekttiden. Parallellt med AP3 genomförs först AP4 och sedan AP5. Doktoranden kommer att sammanställa projektresultat (huvudsakligen kring AP3-AP5) i minst 4 journalartiklar samt en doktorsavhandling.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-09-01
Slutdatum 2023-09-01

Sidansvarig Publicerad: ti 01 feb 2022.