Riskhantering vid grundvattensänkning i sättningskänsliga områden: Kostnads-nyttoanalys av säkerhetshöjande åtgärder i infrastrukturprojekt

Vid infrastrukturprojekt är grundvattensänkningar i såväl bygg- som permanentskede vanligt förekommande som en konsekvens av anläggningar under grundvattennivå. I områden med sättningskänsliga jordar måste risken för marksättningar till följd av grundvattensänkning noga beaktas. Den potentiella kostnaden för omfattande marksättningar är mycket stor och kan dessutom öka till följd av förväntade klimatförändringar. Projektets övergripande syfte är att utveckla en metod för datavärdesanalys, för att avgöra i vilken omfattning geotekniska och hydrogeologiska undersökningar samt andra åtgärder är nödvändiga. Datavärdesanalysen innebär att kostnaderna för att genomföra riskreducerande undersökningar och åtgärder jämförs nyttorna i forma av minskad ekonomisk risk för felaktiga beslut. Härvid måste metoder för probabilistisk grundvatten- och sättningsmodellering tillsammans med ekonomisk värdering av konsekvenser utvecklas. Detta ämnesövergripande projekt kommer ge nya kunskaper om hur befintlig teori kring datavärdesanalys ska integreras med probabilistisk modellering och riskhantering av grundvattensänkning och marksättning. Forskningen förväntas ge ny förståelse för att bättre förutsäga risken för skadlig marksättning till följd av grundvattensänkning. Mer tillförlitliga riskanalyser kommer att effektivisera beslutsfattandet, minska kostnaden för riskreducerande åtgärder, samt förbättra kommunikationen av riskerna till intressenter, myndigheter och entreprenörer.

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31
​Vid infrastrukturprojekt är grundvattensänkningar i såväl bygg- som permanentskede vanligt förekommande som en konsekvens av anläggningar under grundvattennivå. I områden med sättningskänsliga jordar måste risken för marksättningar till följd av grundvattensänkning noga beaktas. Den potentiella kostnaden för omfattande marksättningar är mycket stor och kan dessutom öka till följd av förväntade klimatförändringar. Projektets övergripande syfte är att utveckla en metod för datavärdesanalys, för att avgöra i vilken omfattning geotekniska och hydrogeologiska undersökningar samt andra åtgärder är nödvändiga. Datavärdesanalysen innebär att kostnaderna för att genomföra riskreducerande undersökningar och åtgärder jämförs nyttorna i forma av minskad ekonomisk risk för felaktiga beslut. Härvid måste metoder för probabilistisk grundvatten- och sättningsmodellering tillsammans med ekonomisk värdering av konsekvenser utvecklas.

Detta ämnesövergripande projekt kommer ge nya kunskaper om hur befintlig teori kring datavärdesanalys ska integreras med probabilistisk modellering och riskhantering av grundvattensänkning och marksättning. Forskningen förväntas ge ny förståelse för att bättre förutsäga risken för skadlig marksättning till följd av grundvattensänkning. Mer tillförlitliga riskanalyser kommer att effektivisera beslutsfattandet, minska kostnaden för riskreducerande åtgärder, samt förbättra kommunikationen av riskerna till intressenter, myndigheter och entreprenörer.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi.


Nyckelord: Grundvatten, sättningar, risker, värdet av information, kostnadseffektiva åtgärder


Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.