Öka stadens kapacitet att hantera buller och luftföroreningar med urban morfologi och gröna ytor

Luftföroreningar och buller ger betydande negativ inverkan på urbana miljöer internationellt. I svenska tätorters gatumiljö är vägtrafik den största källan till både buller och grova partiklar (PM10) och indikatorerna som kopplar till miljömålen för God bebyggd miljö och Frisk luft visar ingen genomgripande positiv trend.


Fram till i dag har buller och luftkvalitet ofta hanterats separat. Detta är ineffektivt, medför onödiga byggkostnader och kan leda till en onödigt dålig boendemiljö, eller till missade möjligheter till bostadsbyggande. Det föreslagna forskningsprojektet ska resultera i riktlinjer för stadsplanering med syfte att leda till minskad exponering för både luftföroreningar och buller.


Målet med det föreslagna projektet är att utveckla en uppsättning riktlinjer för planering, där effekterna på luftföroreningar och buller kombineras med avseende på urban morfologi (form och placering av huskroppar i förhållande till vägar) och med användandet av grönytor (låg vegetation, buskar och träd).


Projektets arbete sker över disciplinerna akustik, luftkvalitet och arkitektur/stadsplanering i samarbete med två kommuner. Riktlinjerna tas fram genom numerisk modellering för ett flertal fallstudier inklusive två verkligt fall. Kunskapsspridning planeras ske genom de två medverkande städernas interna policy-arbete, en broschyr, workshops och rapporter samt genom vetenskapliga
tidskrifts- och konferensartiklar.

Samarbetande organisationer

  • COWI AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 24 feb 2022.