Open Obeya - Ett kravlaboratorium

Syftet med projektet är att med vetenskapliga metoder analysera nuläget i produktframtagningsprocessen hos fem svenska företag och föreslå förbättringar. Antagna verktyg för att erhålla sökta förbättringar är att tillämpa och utveckla projektrummet och visuella metoder som verktyg för att uppnå dessa förbättringar. Projektet kommer även att forska efter kunskap i hur multilösningsteknik kan användas tillsammans men kravbalansering och olika former för produktbeskrivningar. Målet är att dessa verktyg ska korta ledtider och öka kundvärdet i produktutveckling.

Projektet syftar till att:

  • Ta fram ett nytt SBCE-baserat arbetssätt med metodstöd för idégenerering och modellering, hantering, utvärdering och val av lösningsalternativ samt kravbalansering och syntes.
  • Beskriva en övergripande process för effektiv generalisering, visualisering och återanvändning av kunskap samt metoder och verktyg som konstruktörer kan använda.
  • Presentera ett arbetssätt för återkoppling av utfall och kunskap samt metodik för att dokumentera erfarenheter från PU-projekt.


Projektets resultat avser att på ett signifikant sätt bidra till ökad hållbarhet genom reducerade utvecklingskostnader och nya kraftfullare så väl som mera användarvänliga metoder och verktyg i utvecklingsprocessen.

Projektledare: Mikael Ström (SWEREA/IVF)

 

Samarbetande organisationer

  • Autotube AB (Privat, Sweden)
  • ASSA ABLOY AB (Privat, Sweden)
  • Kongsberg Automotive (Privat, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • IRO AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-10-01Kontakt
​Hans Johannesson, hansj@chalmers.se
Nyckelord

Platform-based development, Lean Product Development, Set-Based Design, Obeya, Systems Engineering, Requirement Management

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.