När var hur? Identifikation av orsaker till hydrogeologiska störningar i undermarksbebyggelse

Infrastruktur under mark innebär ofta att grundvattennivåer påverkas vilket kan ge upphov till sättningsskador, påverkan på naturvärden, brunnar för energi och vattenutvinning och mobilisering av föroreningar med stora kostnader som följd. Detta projekt syftar till att utveckla mer effektiva och korrekta metoder baserade på data-drivna och process-baserade modeller för att bedöma om en grundvattenpåverkan har uppkommit och vad som är dess orsak. Dessa analysmetoder ska kunna användas för att bedöma i vilken utsträckning i tid och rum ett visst infrastrukturprojekt har orsakat en störd grundvattensituation. En sådan metod kan minska osäkerheterna kring störningens orsak vilket innebär att rätt åtgärder på rätt plats och i rätt tid kan implementeras innan kostsamma skador uppstår.

Startdatum 2019-11-01
Slutdatum 2023-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 18 mar 2021.