Mikroplast i vägdagvatten: förekomst, egenskaper och transportmodellering.

Nästan 10 % av den årliga plastproduktionen hamnar i våra hav. Till följd av detta, kan mikroplastpartiklar (MP) detekterats i organismer på alla trofiska nivåer i den marina näringskedjan. Uppskattningsvis 70-80 % av de marina MP har sitt ursprung i landbaserade källor. Färska studier visar på förekomst av MP i sötvatten, vilket är alarmerande eftersom vi är beroende av sötvatten för dricksvatten- och matproduktion. En inventering av källor till MP i den svenska miljön identifierade dagvatten från tätorter som en viktig spridningsväg. De största källorna till MP i dagvatten tros vara trafikrelaterade, dock finns idag mycket få studier av MP-förekomst i vägavrinning och dagvattensystem. Detta projekt syftar till att öka kunskapen om mikroplastpartiklars förekomst och egenskaper i vägdagvatten, samt hur dessa partiklar beter sig i dagvattensystem och transporteras till recipienter.Provtagning och analys av MP i dagvatten och vägdamm från olika typer av vägytor ger information om förekomst av MP i vägdagvatten samt plastpartiklarnas egenskaper. Resultaten används för att utveckla en modell som beskriver transporten av MP från vägar, genom öppna dagvattensystem och slutna avlopp, samt utsläpp i recipient. Detta kommer att ge en förståelse för var i dagvattensystemet eller recipienter MP ackumuleras, samt var i systemet och vilka vattenkvalitetshöjande åtgärder som bör implementeras för att effektivt minska tillförseln av MP från vägar till vattenmiljön.

Startdatum 2020-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 18 nov 2021.