Långtidsdeformationer i lösa jordar

Startdatum 2007-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

​Långtidssättningar utgör ett problemområde vid utbyggnad i områden med mäktiga lager av lösa leror. Förstärkningsåtgärder för att begränsa sättningar utgör ofta en betydande andel av projektkostnaden vid nybyggnation. Avvägningar behöver göras mellan kostsamma grundförstärkningar i byggskedet kontra ständigt återkommande underhållskostnader. För att kunna göra detta på ett optimalt sätt finns ett behov av att kunna prognosticera långtidssättningarna med hög noggrannhet.
 
Forskning kring långtidssättningar i lera har genom året till övervägande del utförts på laboratorium och utveckling av materialmodeller utifrån dessa. Utvecklingen på senare år har till stor del handlat om att inbegripa krypsättningar i etablerade beräkningsmodeller. Endast en mindre del av publicerade resultat baseras på mätningar från fullskaliga fältförsök eller verkliga projekt. Det aktuella projektet syftar till att utifrån en konsistent konceptuell modell, och med fokus på verkliga och realistiska förutsättningar ställa upp tillämpningsregler för långtidsprognoser för sättningar i lera.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Geoteknik.

Projektdeltagare

Projektledare
Claes Alén

Projektdeltagare
Mats Olsson
Minna Karstunen
Aaro Pirhonen
Peter Heborg

Kontaktperson
Mats Olsson

Externa parter i projektet
​NCC
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​Trafikverket, SBUF, NCC, SGi

Sidansvarig Publicerad: on 04 mar 2015.