Karakterisering och modellering av EU byggnadsbeståndet

Startdatum 2009-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

​Detta projekt syftar till att ta fram och tillämpa en metodik för att undersöka och strukturera olika möjligheter till att
energieffektivisera befintlig byggnadsstock (Sverige och Europa). Energieffektivisering har å ena sidan visat sig vara
kostnadseffektivt men å andra sidan visar erfarenhet att det är svårt att få åtgärderna att komma till stånd. Detta beror på olika faktorer som att information och kunskap saknas avseende effekten och kostnaden för olika åtgärder samt att det inte är uppenbart i vilken ordning olika effektiviseringsåtgärder skall genomföras. Metodiken som utvecklas består av en förenklad värmebalansmodell för ett hus, uppbyggd så att den anpassas till statistik som finns tillgänglig avseende karakteristiken för en hel byggnadsstock. Statistiken kommer dels utgöras av ett antal byggnader representativa för hela stocken (t.ex 1400 byggnader som använts i en preliminär studie utförd delvis i samverkan med Boverket) och dels genom att utifrån nationell statistik skapa så kallade artefaktbyggnader representativa för hela stocken. Att ta fram en sådan utvärderingsmetodik har betydande samhällsnytta i form av underlag för att kunna utforma och bedöma effekten av olika styrmedel och industriell potential i energieffektivisering inom svensk och andra länders byggnader.

 

Projektet genomför vid Avdelningen för byggnadsteknologi.

Mer information på Energy Pathways hemsida 

Nyckelord: energianvändning, energieffektivitet, byggnadsbestånd, co2 lindring, arketyp byggnader

Projektdeltagare

Projektledare
Filip Johnsson

Projektdeltagare
Filip Johnsson
Angela Sasic Kalagasidis
Erika Mata

Kontaktperson
Erika Mata

Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
Energi
​Formas

Sidansvarig Publicerad: ti 10 mar 2015.