Jordtvätt och återvinning av koppar och krom från kraftigt förorenad mark

Startdatum 2011-09-30
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Projektet syftar till att utveckla en metodik för att sanera metallkontaminerad mark på ett miljömässigt och hållbart sätt samtidigt som metallerna kan återvinnas. Idag är deponering en vanlig behandlingsmetod för kraftigt förorenad mark. Detta medför kostnader, både ekonomiskt och miljömässigt, bl.a. i form av transporter, deponering och nytt fyllnadsmaterial. Samtidigt tas värdefulla metaller bort från kretsloppet. Istället skulle dessa metaller kunna återvinnas från den förorenade marken och återinföras i samhällets kretslopp, samtidigt som behovet av deponering och transporter minskar.

Prover från områden, kraftigt förorenade med koppar och krom används i denna studie. Saneringsmetodiken bygger på att jorden tvättas, lämpligen en avfallsvätska för att minimera användandet av jungfruliga kemikalier och för att nyttiggöra ett avfall. Utlakningsgrader på över 90% koppar har erhållits i flera av studiens försök. Från tvättlösningen kan metalljonerna sedan återvinnas genom t.ex. utfällning eller elektrolys. För att minska energibehovet vid en ev. elektrolys används mikrobiell elektrokemi . Behovet av ett renings- och/eller upparbetningssteg innan den slutliga återvinningen undersöks också.

Förhoppningen är att denna studie ska ge kunskaper och erfarenheter, som kan utvecklas vidare och ligga till grund för byggandet av saneringsanläggningar i pilot- och fullskala. 

 

Artikel kring projektetp53-55_Karin_Karlfeldt_Fedje.pdfp53-55_Karin_Karlfeldt_Fedje.pdf

Projektet genomförs vid Avdelningen för vatten miljö teknik.

Mer information på FRIST hemsida

Nyckelord: Förorenad mark, metallåtervinning, jordtvätt, elektrolys

Projektdeltagare

​Projektledare
Karin Karlfeldt Fedje

Projektdeltagare
Ann-Margret Strömwall
Lars Rosén
Oskar Modin
Sebastien Rauch

Kontaktperson
Karin Karlfeldt Fedje

Externa parter i projektet
​FRIST-gruppen
​Formas Miljöteknik 
Renova

Sidansvarig Publicerad: ti 10 mar 2015.