Integrering av miljö och ekonomi i produktutveckling ger innovationsmöjligheter.

Syftet är att möjliggöra en omställning från en reaktiv till en proaktiv produktutvecklingsstrategi med avseende på miljö- och hållbarhet. Genom att effektivisera integrationen av miljö- och hållbarhetsaspekter tidigt i produktutvecklingen är projektets ambition att stimulera utvecklingen av fler tekniksprång och inte bara inkrementella förändringar. Målet med projektet är att bidra till effektivare produktframtagning genom att ta fram och etablera metodik som synliggör miljökostnader tidigt i produktframtagningsprocessen. Projektet förväntas bidra med en brett förankrad metodik för uppskattning av miljöskadekostnader och att miljöaspekter kommer att integreras effektivare i beslutprocessen vid produktutveckling. Projektet väntas resultera i en signifikant effekt av; 1) höjd motivation hos företag genom synliggörande av ekonomiska värden av minskad framtida miljöpåverkan, 2) en god spridning av projektresultaten genom workshops, påbörjat arbete på en ISO-standard, och genom publikationer i vetenskapliga tidsskrifter.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Akzo Nobel Surface Chemistry (Privat, Sweden)
  • SCA Hygiene Products AB (Privat, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-10-01

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.