Frostskador och kloridinträngning i betong efter fältexponering i tösaltad vägmiljö under lång tid. Fältprövning efter 20 år vid RV40

Frostskador och kloridinducerad korrosion av armeringsjärn är de tva största utmaningarna vid livslängdsdimensionering av betongkonstruktioner utsatta för tösaltningsmiljöer. Modeller för livslängdsbedömningar av betongkonstruktioner bygger på hur fukt och klorider transporteras i betongen. Svensk forskning inom skademekanism-områdena frostavskalning, inre frostskador och kloridinducerad korrosion av armeringsjärn ligger i den internationella fronten men det finns fortfarande luckor mellan forskningsresultaten och den praktiska tillämpningen vid livslängdsdimensionering vilket är av stort intresse for Trafikverket i projekterings- och produktionsskedet av betongkonstruktioner. Syftet med detta projekt ar att samla resultat fran betongprovkroppar exponerade i tösaltad verklig vägmiljo under lång tid och implementera resultaten for vidareutveckling av livslängdsmodeller för brobetongkonstruktioner. Arbetet kommer att åka förståelsen och möjliggöra kvantifieringar av de fysikaliska/kemikaliska nedbrytningsprocesserna och de verkliga kli­matpåfrestningarna längs vägar som saltas. Sedan 1996 exponeras ett stort antal provkroppar av olika betongkvaliteter tillverkade med olika bindemedelskombinat­ioner vid fältprovplatsen vid RV40. Nu måste en grundlig kartläggning utföras för att inte förlora viktiga data. Resultaten ar mycket värdefulla vid formulering av nationella krav i standarder och regelverk gallande framtida val av betongsammansätt­ningar till konstruktioner utsatta för frost och klorider.

Startdatum 2015-06-12
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.