Framtagande av ett digitalt verktyg som möjliggör en integrerad analys av sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturhistoriska intressen vid planering av transportinfrastruktur i stadsmiljöer

Chalmers har tillsammans med Calluna AB, Norconsult (f.d. KMV Forum), Trafikverket och Göteborgsregionen (GR) erhållit forskningsmedel för projektet Framtagande av ett digitalt verktyg som möjliggör en integrerad analys av sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturhistoriska intressen vid planering av transportinfrastruktur i stadsmiljöer (Formas, 3,9 mKr). Projektet syftar till att utveckla ett digitalt verktyg för att förutse potentialer och känsligheter kopplat till infrastrukturella förändringar i stadsmiljöer. Verktyget ska integrera socioekonomiska analysmetoder med metoder som hanterar grön infrastruktur, inklusive ekologiska samband och ekosystemtjänster, och kulturhistoriska värden och funktioner.

Utvecklingsarbetet kommer att utföras under 2022-2023 i samarbete mellan forskare på Chalmers tekniska högskola, två konsultfirmor som arbetar med natur- och kulturmiljöfrågor i stadsplanering samt Trafikverket och Göteborgsregionen. Tillsammans utgör projektgruppen ett mycket starkt team med gedigen kunskap om hur dagens arbetsmetoder för infrastrukturplanering kan och behöver förbättras för att i högre grad kunna bidra till hållbara samhällslösningar. Genom framtagandet av ett digitalt verktyg förväntas projektet bidra till integrering av socioekonomiska, ekologiska och kulturhistoriska frågor tidigt i planprocessen och samverkan mellan olika aktörer inom infrastrukturplanering och deras kommunikation med allmänheten. Projektet är upplagt för att på ett effektivt sätt omsätta ny vetenskaplig kunskap om stadsplanering, digitalisering och konsekvensanalys i ett operativt verktyg riktat till trafikplaneringens aktörer vid såväl Trafikverket, regioner och kommuner som hos teknikkonsulter.

Meta Berghauser Pont och Ioanna Stavroulaki, båda docenter på Chalmers, kommer att jobba med projektet tillsammans med Oskar Kindvall (Calluna AB), Emy Lanemo (Norconsult), Monika Levan (Trafikverket) ochSebastian Andersson (Göteborgsregionen, GR).

Samarbetande organisationer

  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
  • Norconsult AB (Privat, Sweden)
  • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) (Offentlig, Sweden)
  • Calluna AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-12-01
Slutdatum 2023-11-30

Sidansvarig Publicerad: ti 01 mar 2022.