Från idé till affär - framgångsrika innovationsprocesser inom samhällsbyggandet

Syfte och mål
Syftet med detta projekt är att identifiera väsentliga förutsättningar för att innovativa idéer inom samhällsbyggnadsområdet ska kunna utvecklas till kommersiella produkter, tjänster och processer.


Förväntade effekter och resultat
Viktiga frågor som förväntas skapa effekter är: Från vilka delar av näringslivet och högskolevärlden kommer de innovativa projektidéerna? Vilka typer av företag ligger bakom de innovativa projektidéerna? Vad skiljer en bra projektidé från en dålig? Varför stupar en del projektidéer i ett tidigt skede? Vilka är de upplevda och reella hindren för att lyckas nå fram med innovativa idéer? Avser företagens möjligheter att välja strategier för att initiera och exploatera innovativa idéer.


Planerat upplägg och genomförande
Projektet genomförs av en arbetsgrupp med stöd av en aktiv referensgrupp hämtad ur Bygginnovationens affärsråd. Arbetsgruppen gör med ledning av relevant teori inom området en första grovsortering av analysmaterialet, dvs ansökningar, affärsrådsutlåtanden och projektrapporter. Används för en workshop med analysgruppen för att identifiera påverkansfaktorer för innovationer. Utkast till informationsskrift tas fram. En andra workshop med deltagare från företag och högskolor genomförs där analysen och utkastet till informationsskrift redovisas och diskuteras.

Samarbetande organisationer

  • Weber Saint-Gobain (Privat, Sweden)
  • VVS-företagen (Privat, Sweden)
  • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) (Non profit, Sweden)
  • Peab Sverige, Göteborg (Privat, Sweden)
  • BESAB AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.