Förverkligandet av den biobaserade ekonomin : pilot- och demonstrationsanlaggningar i innovationspolitiken

I detta mångvetenskapliga forskningsprojekt studeras den roll som pilot- och demonstrationsanläggningar med betydande offentlig finansiering kan spela för att förverkliga den biobaserade ekonomin i allmänhet och olika bioraffinaderier i synnerhet. Dessa anläggningar utgör en bro mellan grundläggande kunskapsutveckling och tekniska genombrott, å ena sidan, och industriell tillämpning och kommersiell spridning å den andra. De övergripande målen med projektet är: (a) att öka kunskapen om det samhälleliga värdet av pilot-och demonstrationsanläggningar på bioraffinaderiområdet i övergången till en biobaserad ekonomi; samt (b) att identifiera olika politiska styrmedel och beslutsstöd som kan förstärka de positiva effekter som identifieras. Forskningen studerar aktörsnätverken kring viktiga anläggningar i Sverige, och deras roll i kunskapsgenerering och möjliggörandet av uppskalning och spridning av ny teknik. I de studier som planeras uppmärksammas också förekomsten av spridningseffekter (kunskapsläckage) på andra sektorer (inklusive grundläggande forskning).

Samarbetande organisationer

  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.