Ett dialogverktyg för visualisering av miljödata i stadsplaneringsprocesser ur ett fotgängarperspektiv

I dagens samhälle finns det ett ökat behov av kontinuerlig dialog mellan olika intressenter om stadsutveckling, med start tidigt i planeringsprocessen. Digitala verktyg, som simulering och visualisering av framtidsscenarier, används alltmer för att stödja dessa processer. Potentialen hos dessa verktyg anses vara hög, men för att kunna implementera dem behöver 3D-mediet utvecklas. Tillgängligheten till den enorma mängden miljödata i samhället är låg. Osynliga miljövärden såsom meteorologiska förhållanden, luftföroreningar och buller är svåra att presentera på ett begripligt sätt, och därmed svåra att greppa. Som en följd får dessa faktorer ofta låg prioritet i stadsplaneringsprocesser. Vårt mål är att utveckla dialogverktyg för att visualisera miljödata till olika aktörer inom dessa planeringsprocesser, för att ge ökad förståelse för dessa frågor. Vi kommer att utveckla och utvärdera olika designkoncept för visualisering av varierande typer av osynliga miljöfaktorer, med fokus på vind, solstrålning, luftföroreningar och buller, vilka ska visas i en interaktiv 3D-stadsmodell, framförallt från ett gatuperspektiv.

Projektresultat kommer att kunna stödja dialoger mellan aktörer i planeringsprocesser. De kan även tillämpas på andra områden t.ex. hälsa, social jämlikhet, säkerhet och urbana rumsliga kvaliteter. Ett visuellt planeringsverktyg av detta slag kan också användas vid lokalt klimatarbete, t.ex. för att förutsäga olika scenarier kopplade till klimatologiska faktorer.

Samarbetande organisationer

  • Tyréns, Göteborg (Privat, Sweden)
  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
  • Johanneberg Science Park AB (Privat, Sweden)
  • Tyréns AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: lö 13 nov 2021.