Beteende och värmebehov i bostäder

Projektets syfte är att utveckla kunskapsläget rörande hur brukare påverkar värmebehoven när man utformar strategier för energibesparing. Projektet syftar till att hantera denna kunskapslucka med hjälp av Boverkets BETSI-databas, som innehåller uppgifter om byggnader och deras system, brukare liksom de boendes uppfattning om termisk komfort.Projektet bedöms kunna bidra med kunskap om hushållens drivkrafter, vanor och val för energi- och resurseffektivitet i den byggda miljön.

Samarbetande organisationer

  • Högskolan i Gävle (Akademisk, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 07 aug 2019.