Användning av anammox för en effektivare kväverening i avloppsreningsverk

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

​Projektets övergripande mål är att möjliggöra ökad användning av bakterier som kan utföra anaerob ammoniumoxidation (anammox) för förbättrad kväverening från avloppsvatten med avseende på avskiljningseffektivitet, energianvändning och klimatpåverkan. Anammoxbakterier oxiderar ammonium med nitrit till kvävgas. De utnyttjar inte organiskt material som energikälla, till skillnad från denitrifikationsbakterier, som används vid konventionell kväverening på avloppsreningsverk. Med anammoxprocesser kan mer av det organiska materialet i avloppsvattnet användas för energiproduktion (t ex biogas) och man behöver inte tillsätta något organiskt material för kväverening. Tillsammans med ett minskat behov av luftning gör detta att avloppsreningsverk kan bli nettoproducenter av energi, istället för energikonsumenter som vid dagens konventionella rening. Dessutom kommer klimatpåverkan minskas avsevärt.

För att öka användingen av anammoxprocesser krävs mer kunskap om anammoxbakteriernas fysiologi och ekologi vid de rådande förhållandena i avloppsvatten. I detta projekt kombineras processtyrning med molekylär mikrobiell ekologi i studier i pilotskala för att utveckla nya styrstrategier.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för vatten miljö teknik.

Nyckelord: Anammox, kväverening, rening av avloppsvatten, mikrobiologi

Projektdeltagare

Projektledare
Britt-Marie Wilén

Projektdeltagare
Britt-Marie Wilén
Frank Persson

Kontaktperson
Britt-Marie Wilén

Externa parter i projektet
​Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Göteborgs Universitet 
Lunds Tekniska Högskola
VA- Syd
Gryaab
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​FORMAS, Svenskt Vatten Utveckling, Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning

Sidansvarig Publicerad: fr 19 aug 2016.