Foto: Anna-Lena Lundqvist​

Involverade patienter bidrar till bättre vård

​Hälso- och sjukvården har allt att vinna på att involvera patienter när personalen arbetar med förbättringsprojekt. Det menar Susanne Gustavsson, chefsjuksköterska och barnmorska på Skaraborgs Sjukhus, som de senaste sex åren har kombinerat sitt arbete med doktorsstudier på Chalmers. Nu hoppas hon med sin forskning kunna bidra till en utvecklad syn på patientens roll i vården.
Att en ökad delaktighet av patienter i vården ger positiva effekter är ingenting nytt men i tidigare forskning är det främst delaktighet i just den egna vården och behandlingen som studerats.

– Involvering i gemensamt förbättringsarbete tillsammans med vårdpersonal har inte studerats i samma utsträckning och där blir denna forskning ett bidrag både för praktiker och teoretiker, säger Susanne Gustavsson som nu disputerar med avhandlingen Patient involvement in quality improvement.

Lättare identifiering, gränsöverskridande samarbete och utvecklade relationer

I avhandlingen framhåller Susanne särskilt tre resultat som hon kommit fram till genom aktionsforskning, en metod som innebär att förbättra och utveckla samtidigt som forskningen bedrivs.

– För det första har jag sett i de förbättringsprojekt jag följt att det går lättare att ringa in förbättringsområden om patienter involveras. Vårdpersonalen missar mycket viktig information om patienter inte bjuds in att vara med, menar Susanne. Vilket innebär att patienternas bidrag är oerhört viktigt för att kunna skapa en säker, effektiv och hållbar vård.

Hon har också upptäckt att patientinvolvering bidrar till att stärka samarbete över organisationsgränser i vården, exempelvis mellan olika avdelningar. Vårdpersonalen får dessutom ett tydligare perspektiv på patientens hela vårdresa, och inte bara den del som är förknippad med den egna avdelningen, genom att lyssna till patientens upplevelser.

– Ett tredje viktigt resultat av min forskning är att patientinvolvering i förbättringsarbete leder till nya roller som medförbättrare både för patienten och för vårdpersonalen. De nya rollerna innebär en utvecklad relation mellan patient och vårdpersonal som är mer jämlik än den traditionella relationen, hävdar Susanne.

Vill att synen på patientens roll utvecklas

Patientinvolvering i vården är ett högaktuellt ämne, inte minst med tanke på den nya patientlagen som kom i början av året och som handlar om att stärka patientens ställning i vården.

– Alla hälso- och sjukvårdsorganisationer arbetar för fullt med att försöka uppfylla den nya lagens intentioner. Dessutom är begreppet ”personcentrerad vård” väldigt aktuellt just nu, vilket bygger på en ökad delaktighet för patienter främst i sin egen vård och behandling, förklarar Susanne.

Nu hoppas hon att forskningen ska bidra till att ge kunskap och inspiration till mer förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Hon vill också att den ska bidra till en utvecklad syn på patientens roll i vården.

– För att nå dit behövs påverkan på alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Såväl politiker och beslutsfattare som vårdpersonal inom olika yrkesgrupper måste stimuleras för att skapa drivkraft till utveckling, säger Susanne.

Inspiration från England

Det var hösten 2009, då hon gick en kurs i Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling på Chalmers, som hon blev inspirerad att börja forska. I kursen ingick en studieresa till England för att lyssna på personal från ett engelskt sjukhus som berättade om hur de involverat patienter och närstående i förbättringsarbete. Ett arbete som hade gett lyckade resultat.

– Jag fastnade för metodiken som de använt, experience-based co-design (EBCD), och blev där och då intresserad av att lära mig mer om möjligheten att involvera patienter och närstående i förbättringsarbete på sjukhus, förklarar Susanne.

Med finansiering av sin arbetsgivare Västra Götalandsregionen, via sin chef på Skaraborgs Sjukhus och via sjukhusets FoU-enhet fick hon möjlighet att dra igång projektet på Chalmers. Delar av forskningen har också finansierats av Vinnvård.

Ny studie av patienters klagomål väntar

Efter disputationen, som äger rum den 14 mars, ser Susanne fram emot att kunna lägga mer krut på sitt jobb som chefsjuksköterska på Skaraborgs Sjukhus, men hon kommer också att arbeta vidare med det hon numera brinner för – nämligen patientinvolvering.

– Tillsammans med min chalmerskollega Erik Eriksson har jag påbörjat en spännande studie som handlar om klagomål från patienter. Vi vill fånga upp ett genusperspektiv och därigenom ta reda på om det finns könsskillnader både avseende vad patienterna klagar på och vad de kommer med för typ av förbättringsförslag, avslöjar Susanne.

Framtiden ser alltså ut att bjuda på en mix av praktiskt arbete och forskning och Susanne hoppas få möjlighet att fortsätta samarbeta med kollegorna på Chalmers och forskningscentrumet Centre for Healthcare Improvement (CHI).

Fakta
Susanne Gustavsson är barnmorska och arbetar som chefssjuksköterska på Skaraborgs Sjukhus. Hon har sedan 2009 varit industridoktorand vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Hon har under doktorsstudierna arbetat mycket tillsammans med forskningscentrumet Centre for Healthcare Improvement (CHI). Susanne försvarar sin avhandling Patient involvement in quality improvement​​ måndagen den 14 mars kl. 13.15. Vid frågor om avhandlingen, vänligen kontakta Susanne Gustavsson, susanne.m.gustavsson@vgregion.se.

Text: Caroline Örmgård

Publicerad: on 09 mar 2016.