Service Management and Logistics

Tjänsteinslaget ökar i många slags produktion, i såväl privat som offentlig sektor. Avdelningen för Service management och logistik arbetar med frågor kring utveckling, leverans och förbättring av tjänster, med utgångspunkt dels i en enskild organisation och dels i en leverantörskedja. Vår forskning fokuserar främst på fyra sektorer: transportindustri, samhällsbyggande, hälso- och sjukvård samt tillverkningsindustri.

Forskningen vid avdelningen för Service management och logistik relaterar till flera av Chalmers styrkeområden: Produktion, Transport, samt Hälsa och teknik. Vid avdelningen finns också ett nära samarbete med flera forskningscentra och samverkansplattformar – CHI inom hälso- och sjukvård, Centre for Management of the Built Environment och Northern Lead.

Forskning och utbildning vid avdelningen för Service Management och logistik kan beskrivas utifrån tre områden: Kvalitetsutveckling, Logistik och godstransport och Projektbaserade organisationer.

Kvalitetsutveckling

Både privata och offentliga verksamheter har ett behov av ständiga förbättringar för att bättre använda befintliga resurser och för att på ett bättre sätt tillfredsställa kundernas behov. Inom detta område utvecklas kunskap och kompetens inom kvalitetsutveckling - baserat på kundfokus, ständig förbättring och teamarbete - såväl som metoder och verktyg som stöder detta.

Logistik och godstransport

Framgångsrika logistik- och transporttjänster bygger på ett samspel mellan effektivt resursutnyttjande, styrning av gods, teknik, miljömässig hållbarhet, inter-organisatoriska strukturer och -relationer samt koordinering av gods- och informationsflöden. Fokus kan vara på allt från artikelnivå till hela godstransportsystemet eller hela försörjningskedjan. Målet är att skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga försörjningskedjor, där leverantörer och användare av logistiktjänster levererar produkter och tjänster till såväl industri- som konsumentmarknader, lokalt och globalt.

Projektbaserade organisationer

Ett ämne som fokuseras på avdelningen är projektbaserade organisationer och professionella tjänster som traditionellt återfinns inom samhällsbyggandet men också i andra branscher. Vår forskning rör sociala relationer och kommunikation inom och mellan projekt och projektbaserade organisationer för tjänster som köps av företag och myndigheter.

Forskningsprojekt och publikationer

På Chalmers Research hittar du avdelningens forskningsprojekt och publikationer.