Kursplan för Profilkurs: tanksjöfart

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProfilkurs: Tanker shipping
 • KurskodSJM128
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75165
 • Max antal deltagare24 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Tentamen, del A 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Aug 2024 em L
0223 Övning, del B 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
0323 Inlämningsuppgift, del C 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJO780 Sjötransport av tanklaster

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande goda teoretiska kunskaper i hantering och transport av kondenserade gaser i bulk, både ombord på LNG- och LPG-fartyg. Kursen är inriktad på säkerhet ombord samt de operativa delarna med avseende på det nautiska befälets arbetsuppgifter. Godkänd kurs ger tillsammans med godkänd brandskyddsutbildning underlag för specialbehörighet ombord på fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk enl. 3 kap. 5§ förordning (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal.

Kursen ska vidga studenternas förmåga inom alla delar av det operativa arbetet ombord som vaktstyrman.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Beskriva gasers fysikaliska och kemiska egenskaper
2. Redogöra för gasers termodynamiska egenskaper
3. Utföra förekommande termodynamiska beräkningar gaslasthantering
4. Redogöra för systemen ombord på ett gas- och övriga tankfartyg
5. Beräkna lastintag
6. Genomföra lastning/lossning
7. Hantera risker och säkerhet med fokus på tankfartyg
8. Bedöma fartyg- och lasters miljöpåverkan
9. Planera en resa ifrån hamn A till Hamn B för tankfartyg med avseende på navigation, lasthantering och samtlig dokumentation
10. Kunskap om vettingprocedurer inom tanksjöfarten
11. Redovisa dokumentation ifrån alla delar av resan i enlighet med branschstandard
12. Kännedom om kommersiella kontrakt och dokument inom tanksjöfart
13. Kännedom om olika tanksegment

Innehåll

- Gasers fysikaliska-, kemiska- och termodynamiska egenskaper
- Hantering av systemen ombord med fokus gastankfartyg
- Risker och säkerhet
- Miljöpåverkan
- Kommersiella kontrakt och dokument relevanta för tanksjöfart
- Hantering och planering vid transport av tanklaster
- Vettingprocedurer inom tanksjöfart
- Reseplanering vid transport av tanklaster
- Introduktion till råoljetank-, skytteltank- samt off-shore tanksjöfart

Organisation

Obligatoriska kursmoment såsom föreläsningar, räkne- och simulatorövningar.
Projektarbete där studenten själv söker information, sammanställer och redovisar den kompletta planeringen.

Litteratur

Olsson Neptun, Tomas (ed) Tanker Safety - Liquefied Gases, volume 1 (2006)
Olsson Neptun, Tomas (ed) Tanker Safety - Liquefied Gases, volume 2 (2019)
OCIMF VIQ 7 (2019)

Examination inklusive obligatoriska moment

del A Tentamen: Obligatorisk närvaro på alla föreläsning. Skriftlig tentamen omfattande lärandemål 1-7. För godkänt betyg krävs 80% rätt. Hjälpmedel vid tentamen Kurskompendia volym 1-2, inkl. egna anteckningar i kurskompendia.
Typgodkänd kalkylator.

del B Övning: Planering och ankomsthamn.

del C Inlämningsuppgift: Obligatoriska kursmoment enligt kurshemsida.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW