Kursplan för Farligt gods och enhetslaster

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDangerous goods and unitized cargoes
 • KurskodSJM035
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75140
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen, del A 4 hp
Betygsskala: UG
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2023 fm L
 • 04 Jan 2024 em L
 • 20 Aug 2024 em L
0217 Inlämningsuppgift, del B 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM010 Introduktion till lasthantering och fartygsstabilitet

Syfte

Farligt gods
Syftet med kursen är att studenten skall få en god kunskap och förståelse för riskerna vid hantering och sjötransport av farligt gods.

Enhetslaster
Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i lasthantering ombord på RoRo- och containerfartyg samt förståelse för lastrumsklimat och lastsäkring. Studenten skall även ges grundläggande förståelse för datorbaserade lastplaneringssystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Farligt gods
1. Förklara vad som är farligt gods och äga kunskap om klassificeringskriterierna
2. Förklara hur farligt gods skall vara förpackat inför sjötransport
3. Avgöra hur farligt gods skall vara dokumenterat för att accepteras för transport
4. Tillämpa kraven om hur farligt gods skall stuvas ombord
5. Tillämpa kraven hur farligt gods skall separeras ombord med hänsyn tagen till typ av transport och fartyg
6. Relatera till nationell lagstiftning och internationella konventioner som rör sjötransport av farligt gods
7. Redogöra för nödåtgärder vid tillbud och olyckor med farligt gods ombord på fartyg

Enhetslaster
Efter fullgjord kurs kan studenten redogöra för lasthantering ombord i roro- och containerfartyg, särskilt med inriktning på den kommande yrkesrollen som lastansvarigt befäl. Studenten har kunskap om lastrumsventilation och lastrumsklimat, därtill kännedom om lastsäkring och andra lastskadeförebyggande metoder och åtgärder. Studenten kan visa färdighet i användandet av datorbaserade lastplaneringssystem.

Innehåll

Farligt gods
- Nationella och internationella lagar och regler
- Multimodala transporter av farligt gods
- Klassificering av farligt gods
- Stuvning av farligt gods ombord på fartyg
- Separation av farligt gods ombord på fartyg
- Krav på förpackningar avsedda för farligt gods
- Deklaration av farligt gods och andra transporthandlingar
- Nödåtgärder vid olyckor och tillbud

Enhetslaster
- Författningar och regelverk
- Stabilitetskrav och djupgående
- Container- och RoRo-laster
- Lastplanering, teori
- Lastplanering av LCTC typ Figaro i Cargo Operations Studio (COS)
- Ballast och stabilitetsberäkning för LCTC
- Lastsäkring
- Lastrumsklimat

Organisation

Farligt gods
Kursen utgörs av föreläsningar och övningstillfällen. Alla kursmoment är obligatoriska.

Enhetslaster
Föreläsningar och övningsräkning.
Genomförande av lastplanering och beräkning avgångskondition för LCTC i COS 

Litteratur

Farligt gods
Olsson Neptun, T (red), Sjötransport av farligt gods, volym 1, 2016 eller senare upplaga (försäljning via kursbokhandeln)
Olsson Neptun, T (red), Sjötransport av farligt gods, volym 2, 2016 eller senare upplaga (försäljning via kursbokhandeln)
Olsson Neptun, T (red), Nationell farligt godslagstiftning, volym 3, 2020 eller senare upplaga (nedladdning via lärplatformen)

Enhetslaster (nedladdning via lärplattformen)

Kockumsonics, User Manual for Loadmaster X5

Examination inklusive obligatoriska moment

Farligt gods (del A)
Skriftlig tentamen omfattande lärandemål 1-7 samt obligatorisk närvaro på samtliga föreläsningar (Del A). För godkänt resultat krävs 80% rätt på tentamen samt fullgjord närvaroplikt.

Enhetslaster (del B)
Godkända inlämningsuppgifter och godkänd Dugga

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW