Kursplan för Introduktion till lasthantering och fartygsstabilitet

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to cargo operations and ship stability
 • KurskodSJM010
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75114
 • Max antal deltagare72
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 10 Jan 2024 em L
 • 05 Apr 2024 em L
 • 26 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med kursen är att ge de grundläggande kunskaper i allmän lasthantering, samt fartygsstabilitet och fartygskonstruktion som krävs för att i ansvarig ställning hantera fartyg och last. Kursen innehåller också en grundläggande kurs i säker hantering av olje-, kemikalie- och gaslaster enligt Transportstyrelsens krav.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva ett fartygs konstruktion och huvuddimensioner
- Relatera de krafter och påkänningar som påverkar ett fartygsskrov
- Förklara grunderna och beräkna ett fartygs tvärskeppsstabilitet
- Redogöra för olika fartygstyper och dess lasthanteringssystem
- Känna till grunderna i en säker lasthantering av olje-, kemikalie- och gasprodukter

Innehåll

Fartygs huvuddimensioner
Fartygstyper och dess lastarrangemang
Skeppsbyggnadstekniska grundbegrepp
Hydrostatiska data, -kurvor/tabeller
Statisk och dynamisk stabilitet
Beräkning av den dynamiska hävarmen
Vind och vågors inverkan
Fartygs vikt - deplacement
Åmning och lastmärken
Definition av vikts- och deplacementstyngdpunkt
Beräkning av viktstyngdpunktens läge
Djupgåendeberäkning vid förflyttning av last/vikt
De hydrostatiska kurvorna/tabellerna och deras användning
Den rätande hävarmskurvan (GZ-kurvan)
MoS- och KN-kurvor (MoS- och KN-tabeller)
Initialstabilitet (små krängningsvinklar)
Definition av metacentrum - metacenterradien
Bestämning av tvärskeppsmetacenterhöjden (GMo), genom krängningsförsök
Bestämning av GMo via rullningsperioden
Fria vätskeytors inverkan på initialstabiliteten
Lastplanering
Lastens placering med hänsyn tagen till stabilitet
Allmän säkerhet kring hantering av olje- och kemikalieprodukter
Tankfartygstyper och dess system, Enclosed Spaces, ISGOTT

Organisation

Ett lektionspass/-tillfälle kan vara både på två respektive fyra timmar. Teori och beräkningar kommer att varvas under lektionerna för att ge möjlighet till att i mer lugn och ro repetera och få tid att fråga.

Litteratur

Kurslitteratur 1: Ship Knowledge, Dokkum

Kurslitteratur 2: Ship Stability, Dokkum

Kurslitteratur 3: Kompendium i Stabilitet och fartygskonstruktion - hydrostatiska tabeller

Litteratur inköps via Kokboken eller kompendiet även via egen utskrift från Canvas. Referenslitteratur: Utdrag ur olika publikationer publicerade via pdf på Canvas, formelsamling mm.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen efter kursen på lärandemål 1-4. Dugga för lärandemål 5. Obligatorisk inlämningsuppgift i lastsimulator.

För betyg 3 krävs 60% rätta svar på tentamen, för betyg 4 krävs 80 % rätta svar och för betyg 5 krävs 95 % rätta svar.

Hjälpmedel vid tentamen
Av Chalmers typgodkänd räknare, bifogade tabeller.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-II/1 Maintain seaworthiness of the ship: Ship construction
  Ingår även i kurs:SJO780,
 • A-II/1 Maintain seaworthiness of the ship: Ship stability
  Ingår även i kurs:SJM050,SJO780,
 • A-II/2 Control trim, stability and stress
  Ingår även i kurs:SJM050,SJM076,SJM128,SJO765,SJO780,