Kursplan för Tanksäkerhet IGC och IGF

Kursplan fastställd 2022-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTanker safety IGC and IGF
 • KurskodMMS055
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 76114
 • Max antal deltagare32 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 28 Maj 2024 em L
 • 07 Okt 2023 em J
 • 23 Aug 2024 em L
0219 Laboration, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0319 Laboration, del C 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJO701 Strömningslära och termodynamik
SJO062 Ång- och kylanläggningar
SJO547 Skepps- och lastsäkerhet

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande goda teoretiska kunskaper i hantering och transport av kondenserade gaser i bulk, både ombord på LNG- och LPG-fartyg. Kursen är inriktad på säkerhet ombord samt de operativa delarna med avseende på det tekniska befälets arbetsuppgifter. Godkänd kurs ger tillsammans med godkänd brandskyddsutbildning underlag för specialbehörighet ombord på fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk enl. 3 kap. 5§ förordning (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal. Kursen syftar även till att ge den studerande erforderliga kunskaper för att bidra till en säker drift av fartyg som drivs av bränsle med låg flampunkt. Godkänd kurs ger tillsammans med godkänd brandskyddsutbildning underlag för specialbehörighet ombord på fartyg som omfattas av IGF-koden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Moment 0119 - IGC och IGF
IGC
1.1. Beskriva gasers fysikaliska och kemiska egenskaper
1.2 Redogöra för de termodynamiska lagarna
1.3 Utföra förekommande termodynamiska beräkningar
1.4 Hantera och redogöra för systemen ombord på ett gastankfartyg
1.5 Beräkna lastintag
1.6 Hantera risker och säkerhet
1.7 Bedöma fartyg- och lasters miljöpåverkan

IGF
2.1  Beskriva IGF-bränslens fysikaliska och kemiska egenskaper och dess inverkan på fartygsdrift
2.2 Redogöra och för och förklara funktionen av bränslesystemet ombord på ett IGF-fartyg
2.3 Utföra enklare termodynamiska beräkningar gällande IGF-bränslets egenskaper vid bunkring och under drift
2.4 Identifiera, beskriva och värdera risker kopplade till hantering av IGF-bränslen (risker för fartyg, människa och miljö)
2.5 Redogöra för och jämföra metoder för att förebygga och hantera dessa risker
2.6 Värdera den information om IGF-bränslen som delges i ett säkerhetsdatablad
2.7 Relatera till fartygsspecifika krav som har stöd i relevanta regelverk, såsom IGF-koden och MARPOL
2.8 Ange vilken personlig skyddsutrustning och brandbekämpningsmetod som ska användas för olika IGF-bränslen
2.9 Använda gasmätutrustning
2.10 Föreslå och motivera säkra arbetsrutiner samt åtgärder vid en nödsituationMoment 0219 - IGC simulering
- Hantera fartygstypens olika system vid de olika processer som förekommer vid lastning, lossning samt förberedande av fartygets system inför lastoperationer.

Moment 0319 - IGF Simulering
-Hantera bunkringsoperationer av fartyg med bränslen enligt IGF code.Innehåll

Moment 0119- IGC och IFG
- Gasers fysikaliska och kemiska egenskaper
- Termodynamik
- Hantering av systemen ombord på gastankfartyg
- Risker och säkerhet
- Miljöpåverkan

Moment 0219 IGC simulering
- Simulatorövningar enligt innehåll ovan

Moment 0319 - IGF
-- Simulatorövningar enligt innehåll ovan

Organisation

Moment 0119 - IGC
Obligatoriska kursmoment såsom föreläsningar, räkneövningar.
Alla kursmoment är obligatoriska.

IGF
Lektioner
Gästföreläsningar (Obligatoriska)


Moment 0219 - IGC simulering
Simulatorövningar.
Alla övningar är obligatoriska.

Moment 0319 - IGF
Laborationer i maskinsimulator
Laborationer i gasmätningsutrustning
Alla övningar är obligatoriska

Litteratur

Moment 0119  - IGC
Olsson Neptun, Tomas (ed) Tanker Safety - Liquefied Gases, volume 1 (2006)
Olsson Neptun, Tomas (ed) Tanker Safety - Liquefied Gases, volume 2 (2019)

Moment 0219 - IGC simulering
Som för 0119

Moment 0319 - IGF
Kursmaterial finns på kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Moment 0119 - IGC
Skriftlig tentamen omfattande lärandemål 1-7.
För godkänt resultat krävs 80% rätt samt obligatorisk närvaro på alla kursmoment.

Hjälpmedel vid tentamen
Kurskompendia volym 1-2, inkl. egna anteckningar i kurskompendia.
Typgodkänd kalkylator.

IGF
Skrifligt tentamen

Moment 0219 - IGC simulering
Obligatorisk närvaro.

Momnet 0319 IGF Simulering av bunkringar och säkerhetslaborationer
Genomföra 2 bunkeringar som examineras enligt IGF Code

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW