Kursplan för Manövrering och navigering i begränsade farvatten

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShiphandling and navigation in confined waters
 • KurskodSJM080
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 17 Mar 2020 fm L
 • 10 Jun 2020 em L
 • 28 Aug 2020 fm L
0218 Laboration, del B 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser: SJM005 Terresternavigation och sjömanskap SJM015 Trafiksituationer SJM030 Komplexa trafiksituationer SJM060 Navigationssystem och minst 150 dagars fartygsförlagd utbildning med nautisk profil.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna... - God kunskap och färdigheter att planera, genomföra samt övervaka en resa i begränsade farvatten. - God kunskap om olika fartygstypers manöveregenskaper och den inverkan som yttre faktorer och företeelser inom fartyget har på dessa. - God kunskap om olika framdrivnings- och styrningsarrangemang. - Färdigheter att manövrera fartyg med och utan bogserbåtar i en simulerad och verklig miljö. - Fördjupat kunskap av olika MOB manövrar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Värdera IMOs manövreringstester och deras syfte. - Förklara de grundläggande hydrodynamiska krafterna som påverkar ett fartygsskrov. - Förklara krafterna som påverkar fartygsmanövreringen. - Värdera olika manövreringsutrustningar inklusive deras egenskaper samt användning. - Manövrera ett fartyg i begränsade farvatten under olika förhållanden i en simulerad miljö. - Planera resan i begränsade farvatten på papperskort och ECDIS - Genomföra och övervaka ett fartygs säkra framförande i begränsade farvatten med stöd av moderna navigationssystem samt hantering systembortfall - Beskriva förberedelse och manöver vid tagande/lämnande av lots. - Ta emot och förstå samt själv kunna kommunicera information rörande fartygets framförande med andra fartyg, VTS-operatörer, kuststationer och lotsar. - Beskriva och förklara bogserbåtsanvändning i fartygsmanövrering. - Värdera olika MOB manöver enligt IAMSAR Vol.III. - Kunna tillämpa COLREGs

Innehåll

Enligt STCW-Code Table A-II/2: Manoeuvre and handle a ship in all conditions. Kursen tillhandahåller föreläsningar, simulatorövningar och praktisk fartygsmanövrering. Föreläsningarna täcker följande ämnen:

- IMO manövertester, manövreringsinformation ombord.
- Tillämpad hydrodynamik och pivotpunkten.
- Konstant girradie, kontrollerade girar, planering, utförandet och övervakningen av en resa i begränsade farvatten.
- Övervakningen i enlighet med navigator/co-navigator princip.
- Framdrivnings och manövreringssystem och deras egenskaper.
- Tilläggning, avgång, ankring.
- Manövrering i grunt vatten, interaction.
- Vind och strömpåverkan.
- Fartygsmanövrering i begränsade farvatten.
- Bogserbåtsanvändning.
- IAMSAR Vol.III, MOB manöver.
- COLREG's

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar, simulatorövningar (NOS/BOS), desk top simuleringar (WebSeaman) och praktisk manöverträning på ett övningsfartyg. Samtliga simulator och praktiska övningar är obligatoriska.

Litteratur

Kurslitteraturen finns tillgänglig på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Skriftlig tentamen. 60%5 Del B: Simulatorövningar och COLREG-test Slutbetyget bestäms av betyget på den skriftliga tentamen (del A).

STCW