Signering av partnerskapet Sitis
Nitin Gadkari, indisk minister för transport och motorvägar, och Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth sittande närmast det nya Sitis-avtalet. Runt dem företrädare för samarbetsparterna. Chalmers representerades av Sinisa Krajnovic, ledare för styrkeområde Transport (tredje från vänster). Foto: Magnus Granström​​

Nytt svensk-indiskt samarbete om trafiksäkerhet

​Varje år sker mer än 150 000 trafikrelaterade dödsolyckor i Indien. Nu går Chalmers, som enda svenska akademiska part, in i ett nytt samarbete mellan företag och institut i Sverige och Indien. Samarbetet ska öka trafiksäkerheten och ge grund för nya innovationer och kunskapsutbyte.
Torsdagen den 20 februari signerades det samarbetsavtal som markerar starten för Sitis, Svensk-indiska transportinnovations- och säkerhetspartnerskapet. Genom avtalet samlas ledande svenska och indiska företag och institutioner kring ett långsiktigt och globalt samarbete.

– Avsikten med detta samarbete är att skapa en framstående plattform för tillämpad forskning och innovation inom området säkra och hållbara transporter, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor, och fortsätter:
– Trafiksäkerhet är en brådskande och omedelbar fråga i alla delar av vår värld, och också en kritisk sådan när det gäller uppbyggnaden av välstånd i en nation. Vi är väldigt glada över att kunna ingå i detta bilaterala partnerskap som kommer att ta itu med viktiga utmaningar, såväl i Indien som i Sverige.

Planerna för samarbetet har arbetats fram under det gångna året, och Chalmers har funnits med i från start. Såväl övergripande innehåll som potentiella enskilda projekt har diskuterats under resans gång. För Chalmers del liknar det nu ingångna samarbetet ett avtal för trafiksäkerhetssamarbete med Kina, China-Sweden Research Centre for Traffic Safety, som skrevs under 2012.

Styrkor på olika områden

Genom Chalmers fordons- och trafiksäkerhetscentrum Safer, som samlar 35 parter från akademi, industri och samhälle, har Chalmers stor erfarenhet av samarbeten just inom trafiksäkerhetsområdet. Magnus Granström, föreståndare för Safer, poängterar att såväl Sverige som Indien har hög kapacitet för att utveckla teknologi, koncept och lösningar. Men kompetensen ligger delvis inom olika områden; Sverige är globalt ansett för sitt trafiksäkerhetsarbete, medan Indien har en stark it- och datavetenskapssektor.

– Chalmers kan bidra med exempelvis kunskap om intelligenta transportsystem, artificiell intelligens och cybersäkerhet, trafikssäkerhetsforskning och kunskap om hur man etablerar testbäddar. Här är vi mycket starka, säger Magnus Granström.
– Vi ser fördelen i att ha en plattform för samarbeten med svenska företag och institut kring utmaningar i Indien. Flera av de ingående parterna har Chalmers redan idag samarbeten med genom kompetenscentrumet Safer, och med Sitis på plats kan vi nu vidareutveckla dessa. Avtalet ger oss dessutom möjlighet att hitta nya samarbeten med indiska parter.

Annorlunda utmaningar

Indien är ett enormt och snabbt växande land, med ansenliga klyftorna mellan hög- och lågutbildade och stora utmaningarna inom transportsektorn. Sitis-partnerskapet kommer att bygga en djupare förståelse för trafiksäkerheten i landet. Därmed ges också insikt i kärnutmaningarna för andra snabbväxande ekonomier med liknande problem, och potentiella lösningar kan tas fram.
– Vi kommer att kunna dra nytta av att lära oss hur behoven ser ut i ett land som är annorlunda jämfört med vårt, när det gäller såväl kultur som infrastruktur. Hur utvecklar man ett transportsystem i ett sådant land? Hur servar man befolkningen med gods- och persontransporter? Dessa frågor behöver besvaras för att man ska kunna bygga ett hållbart och välmående samhälle, säger Magnus Granström.

FAKTA: Sitis, Svensk-indiska transportinnovations- och säkerhetspartnerskapet
Avtalet för Sitis undertecknades i Stockholm, i samband med FN-konferensen om trafiksäkerhet. På plats fanns infrastrukturminister Tomas Eneroth och den indiska ministern för transport och motorvägar, Nitin Gadkari, samt ledningsrepresentanter från ett stort antal svenska och indiska företag och institut. Sinisa Krajnovic, ledare för Chalmers styrkeområde Transport, signerade för Chalmers.

Medlemmarna i Sitis är alla ledande inom trafiksäkerhetsområdet. De är:
• Volvokoncernen (som också varit initiativtagare)
• Autoliv
• Ericsson
• Manipal Hospital
• Altair
• Saab
• Tech Mahindra
• India Institute of Science (IISc)
• Transport Research and Injury Prevention Program
• Indian Institute of Technology Delhi (TRIPP, IITD)
• Chalmers
• Rise
• ARAI
• Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Sitis kommer också att samarbeta med Vision Zero Academy vid Trafikverket samt Niti Aayog, National Institution of Transforming India.

Text: Mia Malmstedt
Foto: Magnus Granström, Rana Prathap, Pixabay

Sidansvarig Publicerad: fr 21 feb 2020.