Mentorprogram för kvinnliga seniora forskare

Som ett led i Chalmers jämställdhetsarbete erbjuder Chalmers styrkeområde Transport ett mentorsprogram för seniora, kvinnliga forskare. Syftet är att ta vara på befintlig kompetens i organisationen och öka andelen kvinnor i ledande akademiska positioner inom områden som är relevanta för styrkeområdet. Programmet vänder sig till disputerade tillsvidareanställda kvinnliga forskare samt forskarassistenter med ”tenure track”.

Programmet löper över 12 månader och omfattar månadsvisa möten mellan adept och mentor samt 3 gruppmöten med diskussion kring aktuell fråga. Mentorer är styrkeområdesledare och vice styrkeområdesledare för SO Transport.

Kriterier för sökande 2019

Tillsvidareanställd disputerad kvinnlig forskare eller forskarassistent med ”tenure track” vid Chalmers tekniska högskola.

Ansökan ska vara inskickad senast den 15 april 2019, till sinisa.krajnovic@chalmers.se, och innehålla följande:
1. CV och publikationslista
2. Motivering till deltagande i programmet (högst 2 A4 sidor). I motiveringen skall framgå sökandens förväntningar på programmet, och hur mentorsprogrammet kommer att stärka den sökandes position på Chalmers samt möjlighet till utveckling inom Chalmers organisation.  

Antalet platser är begränsade till fyra stycken. Om fler sökanden än fyra inkommer så kommer ansökningarna prioriteras av styrkeområde Transports ledningsgrupp. Principerna för prioritering är att erhålla en jämvikt mellan institutioner och forskningsområden, följt av lottning. 

Vid frågor om program och/eller ansökningsförfarande, vänligen kontakta styrkeområdesledare Sinisa Krajnovic, sinisa.krajnovic@chalmers.se.

Välkommen med din ansökan!

Sidansvarig Publicerad: må 11 mar 2019.