Centrum

Det finns ett flertal centrum som har koppling till styrkeområde Transport:​

SAFER
Safer är ett kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet som bedriver samverkande, gränsöverskridande forskning och innovation för att eliminera dödsolyckor och allvarliga skador i trafiken. Chalmers är värd för centrumet som har 34 partners från akademi, industri och samhälle.

Northern Lead​
Northern Lead koordinerar och stödjer logistikforskningen vid Chalmers och Göteborgs universitet med syfte att öka forskningens omfattning, kvalitet och relevans. Denna högkvalitativa forskning bidrar till en hållbar logistikutveckling vilken ger företag både konkurrensfördelar och samhällsnytta.

Swedish Electromobility Centre (tidigare Svenskt el- och hybridfordonscentrum, SHC) 
Swedish Electromobility Centre är ett nationellt kompetenscentrum för el- och hybridfordon och tillhörande laddinfrastruktur, och en bas för samverkan mellan akademi, industri och samhälle. Centrumets forskning omfattar systemstudier och metoder, elektriska maskiner, energilagring, fordonsanalys och bränsleceller. 

Kompetenscentrum katalys - KCK
KCK är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Forskningen är fokuserad mot katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. Visionen är att bidra till ett hållbart transport-, energi- och miljösystem genom att utveckla katalytisk spetsteknik. Forskningen finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och sex medlemsföretag.

Combustion Engine Research Centre - CERC
CERC är ett partnerskap mellan universitet och industri som utför motorforskning om minskad bränsleförbrukning (lägre CO2-produktion) och avgasutsläpp. Fokus ligger på nya motorförbränningskoncept med direktinsprutning och förnybara bränslen. CERC utför tillämpad och grundläggande experiment, utvecklar modeller och validerar modeller experimentellt.

Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels - f3
F3 är ett nationellt centrum som genom samarbeten ska bidra till utvecklingen av framtidens förnybara bränslen. F3:s partners inkluderar Sveriges mest aktiva universitet och forskningsinstitut inom området, samt en bred palett av relevanta industriföretag.

Lighthouse - Maritime Competence Centre
Lighthouse är ett nationellt kompetenscentrum för forskning och innovation inom sjöfarten. Lighthouse guidar den svenska maritima sektorn mot nollvisionsmålet – inga skadliga utsläpp till luft och vatten, inga olyckor och hållbar arbetsmiljö i kombination med ökad konkurrenskraft för industrin.

CHARMEC
Charmec är ett nationellt centrum inom järnvägsmekanik med tolv intressenter från näringsliv och förvaltningar. Forskningen utgår från samverkan mellan fordon/bana och relaterade fenomen (buller, materialnedbrytning, bromsskador med mera), som orsakar mer än hälften av banans och godstågens underhållskostnader.

Göteborgs luft- och klimatnätverk, GAC​​
Centrumet verkar för ökat samarbete och bättre samordning av resurser och aktiviteter inom atmosfärsvetenskap. Aktiviteter inkluderar både grundforskning och tillämpad forskning kopplad till samhällets utmaningar rörande klimatförändringar samt hälso- och andra miljöeffekter orsakade av luftföroreningar.

CLOSER
Closer är en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet. Inom CLOSER samlas akademi, näringsliv och myndigheter till nya samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva.

CTS (China-Sweden Research Centre for Traffic Safety)
Parter: Research Institute of Highway Ministry of Transport (RIOH), Tongji University, Volvo Car Corporation, AB Volvo, Chalmers, Autoliv Development AB, Tsinghua University 

Sitis (Svensk-indiska transportinnovations- och säkerhetspartnerskapet)
Parter: Volvokoncernen, Autoliv, Ericsson, Manipal Hospital, Altair, Saab, Tech Mahindra, India Institute of Science (IISc), Transport Research and Injury Prevention Program, Indian Institute of Technology Delhi (TRIPP, IITD), Chalmers, Rise, ARAI, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)​

Sidansvarig Publicerad: on 13 jan 2021.