Nyheter: Samhällsbyggnadhttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaMon, 20 Sep 2021 07:46:34 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/decentraliserade-energilager.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/decentraliserade-energilager.aspx”Vi ser stora möjligheter med decentraliserade energilager”<p><b>​Den 12 mars, under ett lunchseminarium, breddar forskare och branschen diskussionen om byggnadens roll i energisystemet. Idag står det inför en rejäl omställning med en ökad andel förnyelsebar energi och förändrade förbrukningsmönster.Vi fick en pratstund med Pär Johansson, docent vid avdelningen för Byggnadsteknologi på Chalmers, och initiativtagare till seminariet. </b></p><div><span style="font-size:14px"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/BoM/Profilbilder/Byggnadsteknologi%20profilbilder/Johansson,-Pær.jpg" alt="Pär Johansson" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px 10px" />– Med seminariet vill vi lyfta de möjligheter och hinder som finns på en mer strategisk nivå när det gäller olika typer av värme- och kylenergilager för byggnader. Samtidigt vill vi också informera om de lösningar som vi på Chalmers jobbar med. Tillsammans med Akademiska hus har Chalmers nyligen driftsatt ett nytt kylenergilager baserat på fasomvandlingsmaterial. Efter tester och optimering av driftrutinerna är tanken att lagret ska bidra till att minska toppeffekten på kylsystemet i en nybyggd kontorsbyggnad. På så sätt minskar behovet av nyinvesteringar i kylmaskiner i Akademiska hus lokala fjärrkylsystem som finns på campus Johanneberg, säger Pär Johansson. <br /><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"></span><span></span><div><span style="font-size:14px">I inbjudan till seminariet står det att decentraliserad lagring av värmeenergi och smart styrning kan minska effektuttaget och bättre nyttja förnyelsebar energi.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Hur bra är branschen idag på att nyttja förnyelsebar energi?</b></span></div> <div><span style="font-size:14px">– Det varierar, större fastighetsägare är relativt duktiga på detta redan idag. Ett exempel är Wallenstam som är självförsörjande på vindkraftsel sedan 2013. För värme och kyla är det mer komplicerat att nyttja förnyelsebar energi än att försörja byggnadernas elbehov. Värme- och kylenergin är mer beroende av lokala omständigheter som hur det lokala energibolaget producerar fjärrvärme- och kyla, och möjligheten att nyttja frikyla. Därför kan det vara intressant att titta mer på lokal energilagring och lösningar för det i ett systemperspektiv.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Vilka åtgärder kan göras för att öka andelen förnyelsebar energi?</b></span></div> <div><span style="font-size:14px">– Dagens byggregler sätter begränsningar för hur lokal energi kan tillgodoräknas i energibalansen för byggnaden. Detta är också något som borde utredas eftersom det kan finnas hinder för hur mycket lokal förnyelsebar energiproduktion som är lönsam. När det gäller andra delar av branschen, som bygg- och anläggningssidan, har man inte kommit lika långt, men elektrifieringen av exempelvis anläggningsmaskiner kan bidra till att det blir enklare att använda förnyelsebara energikällor. <br /><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Vad innebär decentraliserad lagring rent konkret?</b></span></div> <div><span style="font-size:14px">– Det vi menar är mindre energilager utspridda över ett större område av byggnader som är ihopkopplade när det gäller energiförsörjningen och styrningen. De är smartare än vad lagren är idag med  större möjligheter att styra i- och urladdningen av lagren i tid och rum. Idag är det vanligare att dessa effektutjämnande system finns ute hos energileverantören istället för i själva byggnaden.<br /><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Vilka utmaningar för detta med sig?</b></span></div> <div><span style="font-size:14px">– Det är alltid en utmaning att få lönsamhet i ny teknik och nya lösningar. De affärsmodeller och skattesystem som finns inom området idag är inte anpassade till att energi lagras och produceras lokalt. Enligt IVA är det är troligt att samtliga lagringstekniker i framtiden tillämpas i någon form, men den teknik som i dag utvecklas snabbast är batterier. I projektet med fasändringsmaterial som presenteras på seminariet har flera faktorer drivit på kostnaderna, men de förväntas bli mindre i nästa projekt då vi lärt oss väldigt mycket i processen. <br /><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Det pågår en diskussion bland flera branscher som handlar om att bli fossilfria. Hur ser det ut för byggsektorn?</b></span></div> <div><span style="font-size:14px">– I Sverige står den för 20 procent av koldioxidutsläppen. Byggsektorn är bred med olika utmaningar beroende på vilken del man tittar på. Utsläppen kommer framförallt från tillverkningen av byggmaterial i byggskedet och från utsläpp relaterade till energianvändningen i byggnader. Branschens gemensamma färdplan syftar till att halvera dessa till 2030 och vara på nettonollutsläpp 2045. Här handlar det mycket om att använda befintlig teknik men för att nå netto noll krävs ny teknik och innovationer. Samverkan, ledarskap och kunskap är en av fem nyckelfaktorer som branschen pekar ut för att nå målen. Chalmers ligger långt framme när det gäller till exempel livslångt lärande och här kan vi bidra med fortbildning av de som utvecklar framtidens lösningar.<br /><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Kommer den frågan att lyftas på seminariet?</b></span></div> <div><span style="font-size:14px">– Det är en av de stora möjligheterna som vi ser med decentraliserade energilager, att möjliggöra bättre användning av förnyelsebar energi istället för den fossila som idag används för att täcka toppeffekterna. Omställningen till fossilfrihet är något som genomsyrar våra projekt och motiverar oss att forska på just det här området.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Vem tycker du ska gå på seminariet?</b></span></div> <div><span style="font-size:14px">– Alla som är jobbar med eller är intresserade av hur energisystemet ska bli mer effektivt och robust borde vara intresserade av energilagring i byggnader. Jag tror det blir en spännande diskussion när flera olika perspektiv på frågan möts, säger Pär Johansson avslutningsvis.<br /><br />Av: Ann-Christine Nordin</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><a href="/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Byggnadens-roll-i-energisystemet.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer och anmäl dig till seminariet: Byggnadens roll i energisystemet​</a><br /></span><a href="/sv/personal/Sidor/par-johansson.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /><span style="font-size:14px">Pär Johansson, d</span><span style="background-color:initial;font-size:14px">ocent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik</span>​</a></div></div>Wed, 04 Mar 2020 07:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Styrkeomradenas-pris-till-utforskare-av-proteinernas-struktur.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Styrkeomradenas-pris-till-utforskare-av-proteinernas-struktur.aspxStyrkeområdenas pris till utforskare av proteinernas struktur<p><b>​Årets vinnare av Styrkeområdenas pris utvecklar en unik metod för att analysera strukturen och den kemiska sammansättningen hos proteiner. Ökade kunskaper om proteiner möjliggör bland annat utveckling av nya och effektivare läkemedel.</b></p>​Styrkeområdenas pris går i år till Martin Andersson, Pernilla Wittung Stafshede och Fredrik Höök, som med tydligt mångvetenskapligt nytänkande kombinerar materialanalys med biologi. <br /><span style="background-color:initial">–</span> Det är väldigt uppmuntrande att vårt arbete uppmärksammas på det här sättet, säger Martin Andersson, initiativtagare till forskningsprojektet.<br /><br />Han kontaktade Pernilla Wittung Stafshede och Fredrik Höök för att kombinera forskningsexpertis från de tre institutionerna Kemi och kemiteknik, Biologi och bioteknik samt Fysik. Målet med projektet är att utveckla en unik metod för att studera proteiner och på så sätt öppna för nya kunskaper och större förståelse för dess funktion.<br /><br /><strong>Analys med hög upplösning</strong><br />En viktig grupp av proteiner, speciellt när det gäller läkemedelsutveckling, är de som finns i cellernas membran. Att cirka 60 procent av alla läkemedel är riktade mot just membranbundna proteiner, direkt eller indirekt, visar dess stora betydelse. På grund av dessa proteiners behov av miljön i cellmembranet är det dock svårt att analysera dess struktur med etablerade metoder, som till exempel röntgenkristallografi, magnetsresonanstomografi eller kryoelektronmikroskopi. <br /><br />I det aktuella projektet används istället en tomografisk atomsond, med vilken man erhåller både proteiners struktur och kemiska sammansättning. Tekniken erbjuder en enorm precision, i dagsläget har forskarna visat att det är möjligt att bestämma individuella proteiners struktur med cirka 1 nm upplösning. Utmaningen ligger dock i att utforma en provberedningsmetod som gör processen snabbare och möjlig att fokusera på enskilda proteiner, vilket är fokus för samarbetet. <br /><br /><span style="background-color:initial">–</span> Vi har fortfarande mycket att lära om proteiner, till exempel de som bidrar till så kallade felveckningssjukdomar som Parkinson och Alzheimer. De inblandade proteinerna här är mycket flexibla och börjar klumpa ihop sig vid sjukdom, men vi vet inte varför och hur eftersom de är svåra studera med andra metoder, säger Pernilla Wittung Stafshede.<br /><br /><strong>Ny användning av etablerad metod</strong><br />Tomografisk atomsond är en väletablerad metod men har främst använts för att karakterisera metaller och andra hårda material. Att applicera metoden på biologiska material, speciellt proteiner, visar på ett innovativt nytänkande. Forskarna har fortsatt arbete att göra för att utveckla och anpassa provberedningsprocessen.<br /><br /><span style="background-color:initial">–</span> Vårt projekt kan beskrivas som ett högriskprojekt – vi vet ännu inte om det kommer att vara framgångsrikt. Om vi lyckas så kommer resultatet generera en potentiellt enorm nytta. Att få styrkeområdenas pris är en stark uppmuntran att fortsätta, säger Fredrik Höök, professor i Fysik.<br /><br />Det aktuella projektet har finansierats av styrkeområde Materialvetenskap.<br /><span style="background-color:initial">–</span> Det är mycket värdefullt med Chalmers styrkeområden som erbjuder stöd för att testa en tidig idé. Vi behöver kunna visa preliminära resultat för att framgångsrikt söka medel från externa anslagsgivare, säger Martin Andersson.<br /><br />Nu har den första artikeln blivit accepterad och de tre forskarna hoppas kunna utöka projektet framöver. En första ansökan gjordes för ett par år sedan men fick avslag.<br /><span style="background-color:initial">–</span> Nu har vi visat att metoden fungerar! Ibland måste man bortse en aning från vedertagen expertis och gå på intuition. Och så måste man få möjlighet att testa, säger Martin Andersson.<br /><br /><div><br /> </div> <div><em>Text: Malin Ulfvarson</em></div> <div><em>Foto: Johan Bodell</em><br /></div> <br /><strong>Styrkeområdenas pris</strong><br />Med styrkeområdenas pris vill Chalmers ledning belöna personer som gjort framstående insatser i gränsöverskridande samarbeten och som i styrkeområdenas anda integrerar forskning, utbildning och nyttiggörande. Priset delas ut under Chalmers doktorspromotion den 18 maj 2019.<br /><br /><strong>Pristagarna</strong><br />Projektet leds av Martin Andersson, professor på institutionen för Kemi och kemiteknik, i samarbete med professor Pernilla Wittung Stafshede, Biologi och bioteknik samt professor Fredrik Höök, Fysik. <br /><br /><strong>Not</strong><br />Chalmers var internationella pionjärer inom utveckling av atomsondsanalys för hårda material, ett arbete som inleddes av professor Hans-Olof Andrén under 70-talet. Tillämpningen av atomsondstomografi för att studera proteiner initierades för ett par år sedan på institutionen för kemi och kemiteknik, av en projektgrupp bestående av Dr. Gustav Sundell, Dr. Mats Hulander och doktoranden Astrid Pihl under ledning av professor Martin Andersson.<br /><br /><br /><br /><strong>Tidigare publicerade nyhetsartiklar om de tre pristagarna:</strong><br /><br />Martin Andersson: <a href="/sv/institutioner/chem/nyheter/Sidor/Skelettimitation.aspx">Skelettimitation visar hur ben bildas atom för atom</a> (nov 2018)<br /><br />Pernilla Wittung Stafshede: <a href="/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Fisk-skulle-kunna-förhindra-Parkinsons-sjukdom-.aspx">Fisk skulle kunna förhindra Parkinsons sjukdom</a> (maj 2018)<br /><br /><div>Fredrik Höök: <a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/75-miljoner-till-att-utveckla-malsokande-biologiska-lakemedel.aspx">Utvecklar målsökande biologiska läkemedel</a> (feb 2017)</div> <br />Wed, 24 Apr 2019 09:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/nyheter/Sidor/Utveckla-staden-i-en-digital-tvilling.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/nyheter/Sidor/Utveckla-staden-i-en-digital-tvilling.aspxUtveckla den verkliga staden i en digital tvilling<p><b>​Att skapa ett digitalt simuleringsverktyg för stadsplanering har länge funnits med på forskaren Anders Loggs önskelista. Nu är projektet verklighet och det engagerade projektteamet utvecklas snabbt i såväl omfång som kompetensnivå- och variation, och uppmärksamheten utifrån ökar stadigt. </b></p><p>– Jag har alltid velat arbeta med ett projekt som Virtualcity@Chalmers, förklarar <strong>Anders Logg</strong>, professor i beräkningsmatematik vid Chalmers och ledare (SOL) för styrkeområde Samhällsbyggnad.</p> <p>– Mitt forskningsområde fokuserar på matematisk modellering och simulering, och ett projekt som detta ger en utmärkt möjlighet att testa, utveckla och implementera avancerade multifysikmetoder.</p> <br /> <p>Virtualcity@Chalmers är ett projekt med syfte att utveckla en digital simuleringsplattform i 3D-miljö för stadsplanering, i vilken stadsplanerare, arkitekter, byggföretag, forskare och andra intresserade parter ska kunna simulera och visualisera olika förhållanden i stadsmiljöer, förhållanden såsom vindmönster, luft- och ljudföroreningar, placering av träd och buskar, brokonstruktioner, etc. Simuleringsverktyget ska ge möjlighet att testa olika vägval och därmed till att kunna fatta välunderbyggda beslut innan de slutliga planerna fastställs och byggnation startas. Möjligheten att simulera i förväg kommer inte bara att vara ett hjälpmedel i planeringsprocessen utan kan också medverka till bättre kostnads- och tidseffektivitet, och vara en hjälp i utformningen av bästa möjliga levnadsförhållanden i de planerade områdena.</p> <br /> <p><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Built%20environment/News/streamlines_both-1_440x200px.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px 10px;width:360px;height:168px" /> Städer är bland de mest komplexa av människans skapelser, och detta blir tydligt vid skapandet av digitala tvillingar. Behovet av många höga, olika och mycket specialiserade kompetenser i produktionen är påtagligt, och produktionsteamet växer stadigt i både antal och kompetenser.</p> <br /> <p><br /></p> <p><strong>Vasilis Naserentin</strong>, forskningsingenjör vid institutionen för matematiska vetenskaper, och som just nu håller på att avsluta sin doktorsavhandling inom &quot;Computational Fluid Dynamics&quot;, var en av projektets första medlemmar. <br /><span>–<span style="display:inline-block"></span></span> Inom projektet Virtualcity@Chalmers är det min smått komplicerade roll att agera utvecklingsledare och att leda mjukvaruuppbyggnaden. Jag är en del av produktionen men samtidigt är jag också personen som ser till att alla de beslut vi fattar landar och implementeras på rätt ställe inom hela projektet. Jag är personen som försöker placera alla olika små bitar på rätt plats i detta enorma projektpussel.</p> <br /> <p>Teamet består av ett stort antal digitala kompetenser, av vilka produktion och implementering i Unreal Engine (UE) är av stor vikt. <strong>Gavin Milroy</strong>, teknisk UE-konstnär, utbildare och producent av utbildningsmaterial, med hemvist i Storbritannien, beskriver sin roll i projektet: <br /><span>–<span style="display:inline-block"></span></span> Min uppgift är att stötta teamet vid implementering i UE 4. Det kan handla om experimenteringar, utveckling av användargränssnitt och interaktiv spelmiljö, med flera utvecklingsområden. Jag vill alltid arbeta med team som utmanar gränserna för utveckling inom UE, och Virtualcity@Chalmers ligger i framkant för vad som är möjligt att göra i en kraftfull realtidsmotor. Hur skulle jag inte kunna vara intresserad av ett sådant projekt? Räkna med mig!</p> <br /> <p>Projektet involverar också andra kompetenser. <strong>Fabio Latino</strong>, projektets designledare, har sin examen inom arkitektur:<br /><span>–<span style="display:inline-block"></span></span> Min bakgrund är inom arkitektur, med ett specialintresse för hållbar stadsutveckling. Jag känner att mina kompetenser är mycket användbara inom projektet och jag får också mycket ut av att kunna använda dem i detta. Min roll i projektet är mycket varierande, ena dagen utvecklar jag 3D-kreationer och nästa dag diskuterar jag användarupplevelser i nya funktioner, producerar rörlig grafik eller vidareutvecklar projektets identitet. Jag såg Virtualcity@Chalmers som en spännande möjlighet, mycket för dess flerdisciplinära identitet och dess stora potential inom stadsplanering och -forskning, och så här långt har projektet levet upp till alla mina förhoppningar.</p> <br /> <p>Virtualcity@Chalmers är ett projekt i samarbete mellan Chalmers, Fraunhofer Chalmers Centre och Göteborgs Stad, och det har redan efter mindre än ett års verksamhet, erhållit mycket och ett växande intresse från såväl industri och akademi och på sistone även från nationell media, då Anders Logg intervjuades i TV4:s nationella kvällsnyheter. <a href="/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/nyheter/Sidor/Anders-Logg-pratar-vindsimulering-på-TV4.aspx" title="Syntolkning:länk till inslag på TV4 Nyheterna">Anders Logg på TV4:s kvällsnyheter »</a></p> <br /> <p>Projektet har redan uppvisat en snabb utveckling, men hur långt tror teammedlemmarna att Virtualcity@Chalmers har nått om fem år?</p> <br /> <p>Så här lång har vi lyckats skapa ett kraftfullt kärnsystem som vi fortsätter att utveckla vidare, från dag till dag, konstaterar spelmotorutvecklare <strong> Orfeas Eleftheriou</strong>. <br />– Inom fem år är jag övertygad om att vårt projekt kommer att ha expanderat i en sån omfattning att det kommer att påverka det dagliga livet för tusentals människor.</p> <br /> <p><span>–<span style="display:inline-block"></span></span> Jag är övertygad om att Virtualcity@Chalmers har en enorm potential att växa, och att utvidgas i flera olika riktningar, säger nivådesigner och mjukvaruutvecklare <strong>Luis Almeida</strong>, på plats i Portugal. Han fortsätter: <br /><span>–<span style="display:inline-block"></span></span> Mina förhoppningar är att vi har kunnat flytta fram positionerna så långt att vi har en solid plattform med flera sammankopplade system, helt enkelt ett fullt fungerande virtuellt ekosystem, vars innehåll kan användas och utforskas av alla som är intresserade.</p> <br /> <img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Built%20environment/Virtual%20City/VC-puffbild_SOBF_210px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:10px" /> <p>Att utveckla ett simuleringsverktyg som Virtualcity@Chalmers kräver omfattande resurser, av hög och specialiserad kompetens, tid och finansiella tillgångar, speciellt med projektets uttalade syfte att skapa ett verktyg som kan vara till hjälp i att utveckla städer till väl fungerande områden med goda levnadsmiljöer. Projektets skapare <strong>Anders Logg</strong> känner sig trygg:<br /> <span>–<span style="display:inline-block"></span></span> Om fem år vill jag att vårt projekt har erkänts som en viktig öppen plattform för stadsmodellering, -simulering, -visualisering och -planering, inom såväl akademi som industri. Och jag tror att vi, med de tillgångar vi har i våra teammedlemmar och den drivkraft alla involverade besitter, har en unik möjlighet att nå hela vägen.</p> <br /><br /> <p>Läs mer om Virtualcity@Chalmers på projektets hemsida: <a href="https://virtualcity.chalmers.se/sv/front-page/" title="virtualcity.chalmers.se">virtualcity.chalmers.se »</a></p>Thu, 20 Dec 2018 15:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/nyheter/Sidor/SO-BF-sager-adjo.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/nyheter/Sidor/SO-BF-sager-adjo.aspxMed årsslutet 2018 kommer också avslutningen för Styrkeområde Samhällsbyggnad<p><b>​Årsslutet 2018 är också tiden för avslutningen av Styrkeområde Samhällsbyggnads verksamhet. Istället kommer förberedelserna för ett möjligt nytt styrkeområde med start år 2020 att intensifieras. Styrkeområdesledare Anders Logg lämnar då över stafettpinnen till projektledare Liane Thuvander.</b></p><div>​Vid årsskiftet 2018-2019 kommer verksamheten inom Styrkeområde Samhällsbyggnad (SO BF) att avslutas, och jag kommer samtidigt att avsluta mitt uppdrag som Styrkeområdesledare (SOL) för SO BF. Pågående projekt inom styrkeområdet kommer att fortsätta,, men utanför styrkeområdets verksamhet. Eftersom möjligheten för ett nytt, utvidgat styrkeområde är öppen, kommer förberedelsearbetet för ett sådant att intensifieras under 2019, ett arbete som leds av Liane Thuvander, nuvarande Vice-SOL för SO BF och Docent vid Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik.<br /></div> <div><br /></div> <div>Nedan summerar jag några viktiga milstolpar i vårt arbete inom SO BF under 2018, men jag vill också ta tillfället i akt att tacka så mycket för alla goda samarbeten och projekt som genomförts i styrkeområde Samhällsbyggnads regi och självklart också önska er alla en riktigt</div> <br /><div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div style="color:rgb(204, 0, 0);font-size:24px"><span style="color:rgb(204, 0, 0)"><strong><span><em>God Jul och ett Gott och Framgångsrik Nytt År! </em></span></strong></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> <strong> </strong></div> <div><strong> </strong></div> <div> <strong> </strong></div> <div><strong>Anders Logg</strong></div> <div> <em> </em></div> <div><em> </em></div> <div> <em> </em></div> <div><em>Styrkeområdesledare Samhällsbyggnad<br /></em></div> <div><br /><em></em></div> <div> </div> <div><em><br /></em></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5"> WSBE Beyond 2020: </h5> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>In 2017, based on an initiative started by Chalmers Areas of Advance Building Futures and Energy, Chalmers together with RISE, and supported by Johanneberg Science Park and the City of Gothenburg, was awarded the opportunity to host the World Sustainable Built Environment (WSBE) conference. The WSBE conference is the final event of a series of Sustainable Built Environment (SBE) conferences on a regional level that is taking place in more than 14 countries all around the world in 2018‐2019. The conference series is owned by ISBEE, CIB, FIDIC and UN Environment, and the main goal of the WSBE conference BEYOND 2020 is to facilitate a high level and multidisciplinary discussion on how to operationalise the UN Sustainable Development Goals for the Built Environment. With approximately 2000 participants the BEYOND 2020 conference will be one of the largest conferences that Chalmers has ever hosted.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5"> </h5> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5">Profile Resilient infrastructure:</h5> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>The profile Resilient infrastructure focused on developing the national network. Close collaborations have been initiated with the Swedish road administration and VTI. Furthermore, first steps for collaboration with KTH and LTH concerning pavement research and education were taken.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5">VirtualCity@Chalmers:</h5> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>VirtualCity@Chalmers is a project aiming to develop an interactive 3D-demonstrator of Chalmers campus sites in Lindholmen and Johanneberg, that allows students and researchers to visualize and interact with different datasets and models. Only started in the beginning of 2018, the project has already seen the following achievements: </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <ul><li>Initiative seminar Virtual Cities – Opportunities and Challenges, 18 April 2018  https://virtualcity.chalmers.se/initiative-seminar-virtual-cities-opps-challngs/ . </li> <li>Development of an accurate, updated and meshed 3D-reprensentation of the campus sites, which is already used by other research groups. </li> <li>Visualization and interaction in Unreal Engine (immersive and appealing 3D world). </li> <li>Development of a hosting and communication framework that allows different researchers to couple their data and models. </li> <li>Establishment of concrete collaboration with a number of different research groups and organizations at Chalmers:</li> <ul><li>DemoVirPen on noise modelling at Gibraltarvallen. </li> <li>Solar radiation /shading modelling with Zack Norwood and GU. </li> <li>SMoG on Space Syntax analyses. </li> <li>Fraunhofer Chalmers Centre on computational fluid dynamics simulations on the urban scale (wind flow, fluid structures interaction, radiation). </li> <li>Five Star Campus on Virtual Campus. </li> <li>Air quality project with Beate Stahre Wästberg. </li> <li>Extensive communication and outreach activities with different stakeholders (including City of Gothenburg).</li></ul></ul> <h5 class="chalmersElement-H5"> FED:</h5> <div> <p class="chalmersElement-P">A project proposal to couple the Local Energy Market designed in FED-Fossil Free Energy Districts with VirtualCity@Chalmers has been sent to Energimyndigheten and is currently under review. </p> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <p></p> <h5 class="chalmersElement-H5">Vinnova KC 2020:</h5> <p></p></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Another main activity has been the coordination of the Vinnova KC 2020 Digital Twin Cities application – a process that includes representatives from the entire ACE department and 25 external stakeholders.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div>Thu, 20 Dec 2018 13:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/nyheter/Sidor/Forberedelser-for-nytt-styrkeomr-intensifieras.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/nyheter/Sidor/Forberedelser-for-nytt-styrkeomr-intensifieras.aspxFörberedelserna för ett nytt styrkeområde intensifieras under 2019<p><b>​Från och med kommande årsskifte kommer arbetet med ett nytt styrkeområde efter Samhällsbyggnad att intensifieras. Arbetstiteln för projektet är Liveable Cities och ett flertal institutioner och avdelningar är redan involverade i arbetet. </b></p><div>Med start i januari 2019 kommer förberedelserna för ett nytt styrkeområde, med arbetstiteln Liveable Cities, att intensifieras. En arbetsgrupp bestående av engagerade forskare från institutionerna Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknikens ekonomi och organisation, Rymd-, geo- och miljövetenskap samt Matematiska vetenskaper, är involverade i återkommande workshops, med syftet att utforma innehåll och aktiviteter inom det föreslagna styrkeområdet. Deltagarna i arbetsgruppen kommer också att fungera som ambassadörer för projektet. Arbetet kommer att vägledas av två olika referensgrupper, en med interna intressenter och en med externa. </div> <div><br /></div> <div>Aktiviteter som är planerade att ingå är, bland annat, en öppen workshop under våren och ett initiativseminarium under hösten. Styrkeområdet kommer också att vara länkat till VirtualCity@Chalmers-projektet, WSBE 2020-konferensen och masterkurserna Dare2Build och Reality Studio.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div>För mer information, kontakta: <br /></div> Liane Thuvander,<a href="mailto:liane.thuvander@chalmers.se"> liane.thuvander@chalmers.se</a>, projektledare.<br />Bernd Ketzler, <a href="mailto:ketzler@chalmers.se">ketzler@chalmers.se</a>, projektkoordinator.<br />Thu, 20 Dec 2018 11:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Samarbete-bakom-plan-for-fredspristagarens-sjukhus.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Samarbete-bakom-plan-for-fredspristagarens-sjukhus.aspxSamarbete bakom plan för fredspristagarens sjukhus<p><b>​När årets fredspristagare Dr. Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo behövde utveckla en mor och barn-enhet på sitt sjukhus hämtade han stöd i en svensk metod utvecklad på Chalmers. Peter Fröst vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad fick åka till Kongo för att på plats och tillsammans med personalen identifiera existerande behov och arbeta fram ett program för sjukhusets utveckling.</b></p><div>​– Jag blev väldigt ödmjuk när jag var i Kongo. Dr. Mukwege och sjukhuset gör verklig skillnad på ett fantastiskt sätt. Inte nog med att kvinnorna som söker hjälp blivit utsatta för fasansfulla övergrepp, de blir dessutom i många fall utkastade av sin familj och har ingenstans att ta vägen. Efter att ha opererats har många av kvinnorna sedan beretts plats att jobba på sjukhuset och ta hand om andra kvinnor. Deras livslust och vilja att hjälpa andra är fantastisk, det var oerhört imponerande, säger Peter Fröst. </div> <div> </div> <div><a href="https://www.hopitaldepanzi.com/">Panzisjukhuset</a> i Bukavu i Demokratiska republiken Kongo, ofta kallat Kongo Kinshasa, fungerar som ett allmänt sjukhus för lokalbefolkningen, men är mest känt för sitt stöd för och behandling av kvinnor som överlevt sexuellt våld. Sjukhuset har dock fler dimensioner och är även en del i vardagslivet för de som bor i närområdet i östra Kongo. En stor verksamhet som även omfattar förlossningsvård.</div> <div>– I och med krigen i landet försvann fokus på förlossning och preventiv kvinnovård och hamnade på att ta hand om alla kvinnor som blivit krigsoffer – vilket var bland annat det som Mukwege tilldelades Nobels fredspris för, berättar Peter Fröst.</div> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5">Inledande kontakt</h5> <div><a href="/sv/personal/Sidor/peter-frost.aspx">Peter Fröst</a>, professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad och verksam vid konsultföretaget Sweco, har under många år arbetat med designdrivna dialoger i tidiga skeden, inom och utanför Sverige. Efter en föreläsning anordnad av Centrum för vårdens arkitektur blev Peter kontaktad av en åhörare som ville inleda ett samarbete. Kvinnan visade sig vara Marie Berg, barnmorska och professor i vårdvetenskap vid Göteborgs universitet, med ett mångårigt engagemang i Kongo och Panzisjukhusets uppbyggnad, dessutom nära bekant med Denis Mukwege sedan lång tid. Marie Berg hade en mycket konkret problemställning: Dr. Mukwege och Panzisjukhuset behövde utveckla verksamhetens mor och barn-enhet – men de var i stort behov av hjälp med att mer precist formulera vad de behövde.</div> <div>– Vi har genomfört många dialogprocesser och designdialoger nationellt såväl som internationellt – men aldrig i något afrikanskt land, så lite fundersam var jag naturligtvis på hur metodiken skulle fungera i en annorlunda kulturell kontext, berättar Peter. </div> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5">På plats på Panzisjukhuset</h5> <div>Eventuella farhågor eller funderingar skulle dock visa sig obefogade. Efter en tids förberedelser kunde Peter flyga ner till Kongo tillsammans med Marie Berg och Maria Hogenäs, också hon från Göteborgs universitet, som redan var involverade i arbetet.</div> <div>– Jag blev väldigt fascinerad över deltagandet, berättar Peter. Processen är väldigt ”skandinavisk” när man diskuterar lösningar. Jag hade farhågor om att det i Kongo skulle vara väldigt auktoritärt och att bara cheferna skulle prata. Men workshoparna var väldigt platta, med administratörer, läkare, patienter och allehanda hjälpredor som tillsammans arbetade och diskuterade. I Sverige kan det vara svårt att få med patienter i dialogerna, men här var det väldigt öppna diskussioner!</div> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5">Utformandet av ett program
</h5> <div>Peter, Marie Berg och Maria Hogenäs åkte hem med mycket material att analysera från dialogerna och workshoparna.</div> <div>– Västerlänningar som åker till Afrika och berättar hur saker ska göra finns det en alldeles för lång historia av. Modellen här var att ta med en del kunskap från oss och föra in den i den kongolesiska kontexten och i de interaktiva dialogerna. Vi fick också fram väldigt spännande material, både identifierade behov och innovativa lösningar som våra deltagare hade arbetat fram genom att bygga sina idéer och förslag. Detta hade vi nu hade att tolka, berättar Peter.</div> <div> </div> <div>Ett program för en mor och barn-enhet på Panzisjukhuset skickades sedan ned till Kongo och Dr.Mukwege och hans medarbetare för granskning. Efter en tid kom så Dr.Mukwege till Göteborg för att diskutera förslaget. Han visade sig vara mycket nöjd och i och med det kunde arbetet fortsätta. </div> <div>– Sedan kom frågan om hur programmet skulle kunna användas, det måste kunna finansieras också. Panzi finansieras till stor del av bistånd där bland annat Pingstkyrkan spelat en viktig roll, lägger Peter till.
</div> <div><br /></div> <div>För att hitta en finansiär skulle det behövas något mer konkret och visuellt. Peter Fröst kontaktade <a href="https://whitearkitekter.com/se/nyheter/white-highly-commended-pa-waf-awards-med-panziprojektet-i-kongo/">White Arkitekter</a> som åtog sig att anta projektet pro bono. <a href="/sv/personal/Sidor/saga.aspx">Saga Karlsson</a>, som delar sin tid mellan arkitektjobbet på White och Chalmers som doktorand, fick frågan om att ingå i arbetsgruppen för projektet. Saga tackade ja och pausade i och med det sina doktorandstudier.</div> <div>– Representanter från White åkte ned till Panzisjukhuset, trots vissa oroligheter och att UD avrådde från att resa till området. Väl på plats var det lätt att sätta sig in i behovet av en mor och barn-enhet, men de såg också att det fanns ett stort behov av en övergripande utvecklingsplan för hela sjukhuset och sjukhusområdet, säger Saga. </div> <div> <span><span><h5 class="chalmersElement-H5">Gestaltning av en självförsörjande mor och barn-enhet<span></span></h5></span></span></div> <div>Det var mycket i Panzi-projektet som skiljde sig från ett mer ordinärt vårdbyggnadsprojekt i Sverige. Eftersom el- och vattenförsörjning inte är säker fick man arbeta utifrån förutsättningar som mekanisk ventilation och ramper istället för hissar. 
</div> <div>– Vattenfrågan var också väldigt intressant, fortsätter Saga, vem ska ha tillgång till vatten? Vad händer om vi har rinnande vatten i kranarna, kommer människor att vallfärda till sjukhuset för att fylla på vatten? Vattenfrågan var så oerhört mycket större här än i en svensk kontext.
</div> <div><br />En annan aspekt var att anhöriga, som på sjukhus i många andra länder, också tar en stor del i vården av en patient. Plats för anhöriga att bland annat sova och tillreda mat ritades in i planen. Mor och barn-enheten planerades sedan utifrån lokala förutsättningar. Temperaturen i området ligger på cirka 20 grader året om, med mer eller mindre kallare kvällar.
 </div> <div>– Med tanke på temperaturen har vi jobbat mycket med material som tegel, som fångar solvärmen på dagen och avger värme på natten. Det har också varit viktigt att använda lokala material. Ytterligare en dimension var att det skulle vara jordbävningssäkert, vilket bland annat gav avtryck på konstruktionen, förklarar Saga</div> <div> </div> <div>Så färdigställdes projektet med att ta fram en plan för en ny mor-och-barn-enhet, vilken levererades på engelska för att underlätta att finna finansiärer för att få det byggt. Saga tänker tillbaks på mötet med Denis Mukwege:</div> <div>– Jag och ansvarig arkitekt Cristiana Caira från White träffade Denis Mukwege i Oslo och presenterade projektet för honom. Det var ett bra möte och han var väldigt positiv. Han var också fascinerad över att vi visste så mycket mer om hans sjukhus och byggnaderna än vad han själv visste, i och med att vi grävt så djupt för att ta reda på alla förutsättningar. </div> <div> </div> <div>Saga tycker att arbetet med Panzisjukhuset varit mycket lärorikt:</div> <div>– Man tar med sig ödmjukheten, att få jobba i en annan kontext. Att man inte kommer dit och ser det som att man strör ut sin kunskap. Vi kan lära dem väldigt mycket – men, de lär också oss väldigt mycket. </div> <div> </div> <div style="font-size:14px">Text: Catharina BJörk</div>Mon, 10 Dec 2018 09:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/nyheter/Sidor/Anders-Logg-pratar-vindsimulering-på-TV4.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/nyheter/Sidor/Anders-Logg-pratar-vindsimulering-p%C3%A5-TV4.aspxAnders Logg på TV4 Nyheter: om vindsimulering med VirtualCity@Chalmers<p><b>​Building Futures styrkeområdesledare Anders Logg medverkade på TV4:s nyhetssändning 14 november 2018, där han berättade om att byggnader med flera inslag i stadsmiljöer påverkar vindförhållanden, och hur simuleringsverktyg som VirtualCity@Chalmers kan användas i planering och byggnation av goda miljöer.</b></p><div>​Alltid medvind? Det skulle nog de flesta av oss vilja ha, men få som har upplevt. Det har dock konstaterats att byggnaders utformning och placering, och även andra inslag i stadsmiljöer som träd och buskar, broar etc., påverkar hur vindar rör sig genom områden. Och eftersom vindmönstren påverkas av hur miljöerna utformas kan man också påverka vindförhållandena genom att bygga och placera på ett sånt sätt att förhållandena blir de bästa möjliga. </div> <div><br /></div> <div>Med simuleringsverktyg som VirtualCity@Chalmers kan olika förhållanden simuleras och utvärderas i förväg och därför underlätta för stadsplanerare, arkitekter, byggföretag med flera, att utveckla goda stadsmiljöer. Inte bara vad gäller vindförhållanden utan även andra aspekter såsom luftkvalitet, buller, översvämning, trafik och energisystem, med mera.</div> <div><br />Se klippet där Anders Logg berättar för TV4 Nyheterna om hur vindförhållanden påverkas av inslag i stadsmiljöer och hur de också kan påverkas med hjälp av simuleringsverktyg som VirtualCity@Chalmers, <em>(länk i bilden ovan.)</em><br /></div> <div><br /><br /></div> <div>Mer information om projektet VirtualCity@Chalmers finns på hemsidan <a title="www.virtualcity.chalmers.se" href="https://virtualcity.chalmers.se/sv/front-page/" target="_blank">virtualcity.chalmers.se</a><br /></div>Thu, 15 Nov 2018 16:45:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/dricks/nyheter/Sidor/Pedagogiskt-pris-till-DRICKS-larare.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/dricks/nyheter/Sidor/Pedagogiskt-pris-till-DRICKS-larare.aspxPedagogiskt pris till DRICKS-lärare<p><b>​Hennes skicklighet som lärare är känd och uppskattad både bland kollegor och studenter, och nu uppmärksammas hon även från Chalmers som organisation – Mia Bondelind, forskare och lärare på ACE och inom DRICKS, tilldelas Chalmers pedagogiska pris 2018!</b></p><div>​Mia Bondelind är forskare och lärare på Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadstecknik och inom kurser i DRICKS verksamhetsområde, och undervisar inom hydraulik, modellering och VA-teknik. Mia tilldelas Chalmers pedagogiska pris för sin pedagogik  och utvecklingsarbetet med kursen Vattenresurser och hydraulik.<span> </span>Pedagogiska prisets syfte är att uppmuntra lärare till att förbättra och utveckla förutsättningarna för studenters lärande. Genom att på olika sätt väcka studenternas intresse belönas Mia Bondelind och två kollegor från andra institutioner med årets pris. </div> <br /><p> – Det handlar ju om att lyckas motivera studenterna på något sätt. I min kurs använder vi ofta laborationer för att studenterna faktiskt ska få se de olika fenomenen som vi pratar om i teorin, säger Mia Bondelind.</p> <p>Motiveringen lyder: &quot;Mia har en förmåga att på ett entusiasmerande och pedagogiskt sätt göra ämnet intressant för studenterna. Hon har lyckats med att för en stor studentgrupp utveckla ett kursupplägg där alla studenter upplever att de följer med under kursens gång, med tid för reflektion och där laborationerna speglar föreläsningarna på ett pedagogiskt sätt. Mia har också utvecklat föredömliga former för kursadministration och samarbete i lärarlag. Som programansvarig har hon sedan spridit dessa idéer utanför den egna kursen.&quot;<span> </span><br />Chalmers pedagogiska pris delas årligen ut i samband med höstens examensceremoni, vilket i år sker den 17 november.</p>Wed, 14 Nov 2018 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/BEYOND-2020-–-visar-vagen-mot-hallbart-byggande.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/BEYOND-2020-%E2%80%93-visar-vagen-mot-hallbart-byggande.aspxBEYOND 2020 – visar vägen mot ett hållbart byggande<p><b>​I juni 2020 står Göteborg värd för Beyond 2020, en internationell konferens för hållbart byggande. Målet för konferensen är att engagera byggsektorn globalt, och tillsammans med företrädare för den upprätta en färdplan för hur man bäst kan bidra till FN:s mål för hållbar utveckling. Dialogen är redan igång på webben.</b></p><div>​<span>Konferensen<span> </span><a href="http://network.mynewsdesk.com/wf/click?upn=D1iYPTHP71KZSiE6rcyvpw46rvHpP1xWVLxpNK2iiz8-3D_Krev5Rfnj-2BxDumtC9NHGZli6Ao-2Fzc0RvnFiDvzdnvTKfi-2BpSdDC8qDBy7Lmg3toUgJqwjnYDAFARC4NhWMsYh-2FDVbX0Py9wVMp0n0iCasm7Jma7zqY19Mm7epsD5SfKQIQZCOH5ZpgfRapt8j3NrWTfb98v4e9GVA-2Fm29YdQvSP4zIg8Uop3g2aSUBeks-2BItfTnsc9IAmt37i6EZmiIGHrvUNLkjA16rkfD6710WNtxMLF1Bl68IzMdk6NVTW7kDst2VC1GS-2BssNFLwPpbmd-2BBgR4bn-2FM5Z0mlHlbnNp-2FM-2B8AOsIy278uAaZR2z3Bm7R62S6HhfufS1P-2F2ig-2FyuCLq3GaX3oPhK65zjrD1gMPP9Lzrfsc5hDb3JKSh-2BP2Mwd6p3Z-2FLNwh65LpoZlpz-2BgiA-3D-3D" target="_blank"><span>World Sustainable Built Environment Conference</span></a><span> </span>arrangeras vart tredje år och anses vara en av världens viktigaste konferenser och forum inom hållbart samhällsbyggande. Nästa konferens kommer att hållas i Göteborg i juni 2020. Värdar är Chalmers och <a href="https://www.ri.se/">RISE</a>, i samarbete med <a href="https://www.johannebergsciencepark.com/">Johanneberg Science Park</a> och Göteborgs stad.<br /></span></div> <div><br /><span></span></div> <p><span>Syftet med konferensen är att definiera den globala byggsektorns betydelse för att världen ska nå<span> </span><a href="http://network.mynewsdesk.com/wf/click?upn=D1iYPTHP71KZSiE6rcyvp2vILqIkgO-2BTMgecDmjOmToMj-2FER7c43VgihjIZBTSFLqqE00PieqAT5IyYeWJqHVg-3D-3D_Krev5Rfnj-2BxDumtC9NHGZli6Ao-2Fzc0RvnFiDvzdnvTKfi-2BpSdDC8qDBy7Lmg3toUgJqwjnYDAFARC4NhWMsYh-2FDVbX0Py9wVMp0n0iCasm7Jma7zqY19Mm7epsD5SfKQIQZCOH5ZpgfRapt8j3NrWTfb98v4e9GVA-2Fm29YdQvSP4zIg8Uop3g2aSUBeks-2BItPmVJFaNjc6RUnJHGBeZ6HeJgOp7vKgIjDhvU7wXS00qFOvouk-2FruLUGrb9WL0Qdwgkg0tARLtajdRYp6q1tnw-2BEz-2F-2FegAoIp0vmgRnyOuXhplc9B-2FYBrz3k8F1CG15K5F0BOYLWXIAAQEx4LTrEbvlu-2FJltF0N6-2B18XmL5DAl9v1-2FyJH-2BloXcAAU-2FZwc2GTL2-2BgxzEwHdJGg-2F0DU-2FvXTPw-3D-3D" target="_blank"><span>FN:s mål för hållbar utveckling</span></a>. Detta ska göras genom att man upprättar färdplaner med åtgärder som kommer att<span> </span></span><span>vägleda<span>hela sektorn under åren mellan 2020 och 2030.</span></span></p> <p><span>– Konferensen innebär en unik möjlighet för oss att presentera Chalmers, Göteborg och hela Sverige, och specifikt vårt sätt att ta itu med frågor som rör hållbart samhällsbyggande genom projekt som genomförs här och nu, säger Holger Wallbaum, professor i hållbart samhällsbyggande vid Chalmers och ansvarig för konferensen.</span></p> <p><span>Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef för hållbara städer och samhällen vid forskningsinstitutet RISE, som tillsammans med Holger Wallbaum ska agera ordförande för konferens organisationskommitté, tillägger:</span></p> <p><span>– Denna världskonferens ger oss möjlighet att visa hur RISE bidrar till hållbart samhällsbyggande med ett tvärvetenskapligt perspektiv som forsknings- och innovationspartner för industri, akademi, små och medelstora företag och den offentliga sektorn.<br /></span></p> <h5 class="chalmersElement-H5"><br /><span></span></h5> <h5 class="chalmersElement-H5"><span>Webbplatsen BEYOND 2020 lanserad</span><span><br /></span></h5> <span></span><span></span><p class="chalmersElement-P"><span>Webbplatsen<span> </span><a href="http://network.mynewsdesk.com/wf/click?upn=D1iYPTHP71KZSiE6rcyvpw46rvHpP1xWVLxpNK2iiz8-3D_Krev5Rfnj-2BxDumtC9NHGZli6Ao-2Fzc0RvnFiDvzdnvTKfi-2BpSdDC8qDBy7Lmg3toUgJqwjnYDAFARC4NhWMsYh-2FDVbX0Py9wVMp0n0iCasm7Jma7zqY19Mm7epsD5SfKQIQZCOH5ZpgfRapt8j3NrWTfb98v4e9GVA-2Fm29YdQvSP4zIg8Uop3g2aSUBeks-2BIt30vVd1diNBdbD55xaeQI8lrsAlQyEm8Qkx2VumHFbzAwoTUKc-2BfVdV-2Fjz7rw4FjAvU2DbRXJBCuIx07fKvb-2BLhmQ2dbM-2BV7h1xXa6p9xk8IM-2FgIegOj6M1k6JLZ8A8sXGlS1wAHJGF1UHl072IaXmAYuYyS9KSw-2FA4FGeXlWxBaAV0pkilF-2BnAgks6gyGAAXs6FwPOOmTS6a6KbE9wGv4Q-3D-3D" target="_blank"><span>beyond2020.se</span></a><span> </span>ger en översikt över konferensen, med fokus på dess kärnämne – FN:s mål för hållbar utveckling nummer 11: Hållbara städer och samhällen. BEYOND 2020 kan dessutom följas i flera olika sociala kanaler:<br />LinkedIn:<span> </span><a href="http://network.mynewsdesk.com/wf/click?upn=D1iYPTHP71KZSiE6rcyvp67s6JsaKK0df689yTG-2FeELjS8bFfCOFlIqagSpDsK6JLAIU2Gvf9sOg-2FRCZz8-2BPyA-3D-3D_Krev5Rfnj-2BxDumtC9NHGZli6Ao-2Fzc0RvnFiDvzdnvTKfi-2BpSdDC8qDBy7Lmg3toUgJqwjnYDAFARC4NhWMsYh-2FDVbX0Py9wVMp0n0iCasm7Jma7zqY19Mm7epsD5SfKQIQZCOH5ZpgfRapt8j3NrWTfb98v4e9GVA-2Fm29YdQvSP4zIg8Uop3g2aSUBeks-2BItbkOFSZqCnmSzRvpXbvKVCqAvuSA4FOnrcVnOLm3-2B4PcHgIcg2vgTM0cAgHl-2FhL-2F8FlH0F5AbKGNxxqzVSSikAolLQOIKZtS-2BsHHrkVeptBnSq-2BAX8ApNoOxSIOciaxGTQvyk-2BOPN4Au6pxQEGmrpVGlEYgW4uSg-2B-2BoxtMsR7RvmZjPXG-2FMWBs5pPJ2E4-2FiJc1-2BI-2BIRMLfVfxiYNCJvX3Sw-3D-3D" target="_blank"><span>https://www.linkedin.com/company/beyond2020-gothenburg/</span></a><br />Twitter:<a href="http://network.mynewsdesk.com/wf/click?upn=D1iYPTHP71KZSiE6rcyvp84rPr1DHJ1yscGQAFyWIFsgcTWslaDJrSsxBfmtpdXg_Krev5Rfnj-2BxDumtC9NHGZli6Ao-2Fzc0RvnFiDvzdnvTKfi-2BpSdDC8qDBy7Lmg3toUgJqwjnYDAFARC4NhWMsYh-2FDVbX0Py9wVMp0n0iCasm7Jma7zqY19Mm7epsD5SfKQIQZCOH5ZpgfRapt8j3NrWTfb98v4e9GVA-2Fm29YdQvSP4zIg8Uop3g2aSUBeks-2BItwM9wgeA8rP9yQMy2283vYuQDoOkrMxdYS1lxvZ8lgHw0hvbDnb5JIfi-2B5TB2wFoyDiv5ozyPqwYG-2FiZcFU2bNNi-2Be-2Byu6lyz5ad-2BZmrSuOnNd1nACw5e1PvSPBPzqyZR-2FCVOrPxfX0-2FyBT1JZ9FaEbMXosiO2CQuHM-2Fc4Lou6ORW2R-2BuLWsBw0O01Z6o7gCRdX6hkbDOoTuX2tpyP7iDhA-3D-3D" target="_blank"><span><span> </span>https://twitter.com/2020Beyond</span></a><br />Facebook:<span> </span><a href="http://network.mynewsdesk.com/wf/click?upn=D1iYPTHP71KZSiE6rcyvp1VA5W5NaoKZmpKX1udLiZj8EkVSOqyuNzhh6T8eb59hm-2Bj1vspDQmJ1YtBiIgbWjg-3D-3D_Krev5Rfnj-2BxDumtC9NHGZli6Ao-2Fzc0RvnFiDvzdnvTKfi-2BpSdDC8qDBy7Lmg3toUgJqwjnYDAFARC4NhWMsYh-2FDVbX0Py9wVMp0n0iCasm7Jma7zqY19Mm7epsD5SfKQIQZCOH5ZpgfRapt8j3NrWTfb98v4e9GVA-2Fm29YdQvSP4zIg8Uop3g2aSUBeks-2BIto-2FAG8YvbyfcLaKBg-2B6zUssr1YGKEEJhO5WRk58gQe4v6WEM8tDBbB6Z0ztlixt18OaEye7oP0bK-2FgeQin54ucsHI4QJCkGUBLIptQFvJheqGIvUclNISMndH2GYCIF-2FP0T0UICWfJHg-2BF-2FQ4nwugtpx2IFS0YjGiY-2Bzt2LnYbiH9y8i-2FMeMeqcBULH3F5RSdfa5gCo308B24hBFURIzTZg-3D-3D" target="_blank"><span>https://www.facebook.com/beyond2020gothenburg/</span></a><br />Youtube:<span> </span><a href="http://network.mynewsdesk.com/wf/click?upn=D1iYPTHP71KZSiE6rcyvpzpTLOuFiXmyk3Khf48aIyctmzvo0inmErca7b38Gf9YVPV3jYbjVDbKkIrKU9ruSw-3D-3D_Krev5Rfnj-2BxDumtC9NHGZli6Ao-2Fzc0RvnFiDvzdnvTKfi-2BpSdDC8qDBy7Lmg3toUgJqwjnYDAFARC4NhWMsYh-2FDVbX0Py9wVMp0n0iCasm7Jma7zqY19Mm7epsD5SfKQIQZCOH5ZpgfRapt8j3NrWTfb98v4e9GVA-2Fm29YdQvSP4zIg8Uop3g2aSUBeks-2BItzQTRc0pp2f3O7yiOXw53zw89K5CZQ4irOdCGELtE5g8GWxNDg2vUL6XtEeh3OVat-2BfRvBxGP0-2BJRUYJYu6mdfeF9ObwCFBPEx4vdthWMZkAJYZzByakA03UhnVn7nbLAc-2BsuaTJ5-2FHyVHislEUUGI8N8f4cIuNrfQIwh80rpYXdQV8ed45j4JBvzPfqbhE9wcUm6NSqqgpZy2Opu1GKOVg-3D-3D" target="_blank"><span>https://www.youtube.com/channel/UCawtxBpfyLE_mhPJT3rfwtg</span></a><br />Nyhetsbrev:<span> </span><a href="http://network.mynewsdesk.com/wf/click?upn=D1iYPTHP71KZSiE6rcyvp2Sr-2B0ZcOvDT8L3gN-2FuqNMfeqpaeHGeRokkLky9WFTo5_Krev5Rfnj-2BxDumtC9NHGZli6Ao-2Fzc0RvnFiDvzdnvTKfi-2BpSdDC8qDBy7Lmg3toUgJqwjnYDAFARC4NhWMsYh-2FDVbX0Py9wVMp0n0iCasm7Jma7zqY19Mm7epsD5SfKQIQZCOH5ZpgfRapt8j3NrWTfb98v4e9GVA-2Fm29YdQvSP4zIg8Uop3g2aSUBeks-2BIttzMA-2FGPKQzesK-2FQRik2bqbZQILH0WO1VlZfBMmpKWVQv4dGJb7JvjnmfzrLUDnq2vt4kMKS-2FmLB33ySvzj4wZLokGxggobaiAH2zGV4-2F9-2B2Yp8MxCvRyJ9X88QEYsTWYShF1FNF71rDKyk5CjAdHyC2-2F-2BQCLUqqIkhhr7wabWrXkGt-2BdUmyPe7UEjSMS6bvkHfLYPly7j-2FqIzokLGnSKJQ-3D-3D" target="_blank"><span>https://beyond2020.se/news/</span></a></span></p> <p><span><strong>För ytterligare information kontakta
:</strong></span><span><br /></span></p> <span></span><span></span><p><span>Silvia Caggiati, kommunikatör BEYOND 2020, Chalmers:<span> </span><a href="mailto:silvia.caggiati@chalmers.se
"><span>silvia.caggiati@chalmers.se
</span></a><br />Susanne Gerdin, kommunikationschef RISE division Samhällsbyggnad:<span> </span><a href="mailto:susanne.gerdin@ri.se"><span>susanne.gerdin@ri.se</span></a><br />
Karin Weijdegård, kommunikatör, Johanneberg Science Park:<span> </span><a href="mailto:karin.weijdegard@johannebergsciencepark.com
"><span>karin.weijdegard@johannebergsciencepark.com
</span></a><br />Annika Hallman, Göteborg &amp; Co:<span> </span><a href="mailto:annika.hallman@goteborg.com"><span>annika.hallman@goteborg.com<br /><br /></span></a></span></p> Wed, 03 Oct 2018 09:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Nya-digitala-designverktyg-loser-komplexa-geometriska-problem.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Nya-digitala-designverktyg-loser-komplexa-geometriska-problem.aspxDigitala designkrafter strömmar till<p><b>Den internationella konferensen AAG – Advances in Architectural Geometry – hålls vartannat år i olika europeiska länder. I år står Chalmers som värd 22-25 september. Svenska och internationella arkitekter, ingenjörer och matematiker kommer att delta i konferensen, som handlar om hur kraftfulla designverktyg kan lösa komplexa problem inom arkitektur och byggteknik.</b></p>​<span style="background-color:initial">Arkitektur möter matematik och ingenjörskonst, med digitala förtecken. Konferensen omfattar bland annat 15 workshops, ledda av forskare och praktiker från hela världen.</span><div><br /></div> <div>Bland talarna återfinns Caroline Bos, en av grundarna till UN Studio, Philippe Block, professor på ETH Zürich och ledare av Block Research Group (BRG) och Julie Dorsey, professor i datavetenskap vid Yale.</div> <div><br /></div> <div>Exempel på frågeställningar under konferensen inkluderar:</div> <div>•         Vilken roll kan en industrirobot ha i designprocessen och för produktionen av arkitektur?</div> <div>•         Hur använder vi AI och maskininlärning för analyser och gestaltning?</div> <div>•         Vilka nya designmöjligheter ges av automatiserade produktionsverktyg?</div> <div>•         På vilka sätt kan vi optimera konstruktioner inom designprocessen, med hjälp av digital teknologi?</div> <div><br /></div> <div>Begreppet computational design är centralt i sammanhanget, och innebär att datorns beräkningskraft utnyttjas maximalt inom designprocessen, samtidigt som arkitekten eller ingenjören direkt kan anpassa metodiken till olika uppgifter. Här möts just geometri, matematik och digitalisering i lösningen av komplexa geometriska problem, simuleringen av konstruktioner, ljus eller vind, eller den rationella produktionen av avancerade former. På Chalmers studeras dessa metoder bland annat inom forskargrupperna Architecture &amp; Engineering och Architecture &amp; Computation. </div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/ACE/nyheter/2018/JonasRunberger_170.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="bild på Jonas Runberger" style="margin:5px" />– Computational design hjälper oss att undersöka och prova alternativa koncept i tidiga skeden, för att kunna göra kloka och informerade design- och produktionsval. Här kan svenskt samhällsbyggande korsbefruktas av det internationella sammanhanget. Konferensen ger oss en glimt av var internationell arkitektur och ingenjörskonst står idag, avslutar Karl-Gunnar Olsson, professor i arkitektur och teknik, och Jonas Runberger, konstnärlig professor i digital design, båda på Chalmers institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad, ACE.</div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div style="text-align:right">Jonas Runberger</div> <div><div>22-23 september: workshops. </div> <div>24-25 september: seminarier.</div> <div>Plats: Chalmers, campus Johanneberg.</div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div>Registreringen är öppen. Välkommen!</div> <div><br /></div> <div>Läs allt om konferensen och anmäl dig på AAG2018:s hemsida:<span style="background-color:initial"> </span></div> <div><a href="http://www.architecturalgeometry.org/aag18/">http://www.architecturalgeometry.org/aag18/​</a></div></div> <div><br /></div>Fri, 14 Sep 2018 15:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/frist/nyheter/Sidor/Hallbar-sanering-med-ny-metod-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/frist/nyheter/Sidor/Hallbar-sanering-med-ny-metod-.aspxLätt att välja rätt: hållbar sanering med ny metod<p><b>​Marken som exploateras för bostäder i våra större städer är ofta kraftigt förorenad. Chalmersforskarna Jenny Norrman och Lars Rosén har tillsammans med bland andra Malin Norin på NCC, utvecklat en metod som gör det möjligt att välja det mest hållbara sättet att sanera. När NCC skulle bygga bostäder på gammal industrimark i Limhamn använde de metoden och vilket ledde till mindre oro, färre transporter och minskade kostnader. </b></p>​<span> <span></span></span><span>I Sverige finns idag cirka 80 000 områden som är eller misstänks vara förorenade. Saneringen </span><span>av förorenad mark är en miljardindustri. Ungefär 1500 personer jobbar heltid med sanering på myndigheter och inom industrin. Saneringen är också en av miljödepartementets största utgiftsposter och har ökat från en halv miljard till nästan en miljard kronor per år. </span><span></span> <div> </div> <div> </div> <p><span>När ett byggbolag ska sanera ett förorenat område är frågorna många. Varför ska man sanera och hur mycket ska man egentligen sanera? Ska föroreningarna grävas upp och deponeras eller ska man försöka behandla dem på plats? Hur ska området användas? Vad är samhällsekonomiskt men också miljömässigt och socialt mest fördelaktigt? </span></p> <div> </div> <div> </div> <p><span>– Traditionellt har man fokuserat på själva föroreningen och sanerat genom att gräva och transportera bort stora mängder jord och lägga den på deponi. Nu finns det en utbredd vilja i branschen att inte bara flytta föroreningarna från en plats till en annan utan att göra saneringen mer hållbar och se marken som en resurs, säger Lars Rosén, professor i Bygg- och miljöteknik på Chalmers.</span></p> <div> </div> <p><span> </span></p> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5"><span>Prioriteringarna blir tydliga</span></h5> <div> </div> <p><span>Med hjälp av SCORE-modellen kan de inblandade i saneringsprocessen analysera för- och nackdelar med de olika aktiviteterna som en sanering innebär. Det handlar om att undersöka miljö, sociala och ekonomiska effekter för olika alternativ ur ett brett perspektiv. När effekterna vägs ihop kan man få fram den mest hållbara lösningen. Metoden tar till exempel hänsyn till hur saneringen utförs. Leder den till många transporter, stora mängder avfall och ökade olycksrisker? Metoden undersöker också vad en sanering kan leda till på längre sikt, kanske innebär den att många människor får jobb på orten eller att en idrottsklubb får en fotbollsplan.</span></p> <div> </div> <p><span>– Ett av syftena med SCORE-modellen är att det blir väldigt tydligt vilka prioriteringar man har gjort. Den som vill kan gå in och se hur <span>man</span> har tänkt eftersom det finns en dokumentation och motiveringar för de bedömningar man gör, säger Jenny Norrman, docent i Bygg- och miljöteknik på Chalmers.</span></p> <div> </div> <p><span> </span></p> <div> </div> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5"><span>Testar metoden i skarpa projekt</span></h5> <div> </div> <p><span>SCORE-metoden har använts i flera fallstudier, bland annat på BT Kemi i Teckomatorp, i Åre Kommun, tillsammans med NCC i Kvarnbyn i Mölndal och i Limhamn i Malmö </span></p> <div> </div> <p><span>– Dels har vi fått pengar för att utveckla metoden, dels för att använda den i skarpa projekt. För oss blir det ett sätt att kritiskt granska hur metoden fungerar i praktiken och se vad vi kan förbättra. Det är otroligt värdefullt, säger Jenny Norrman.</span></p> <div> </div> <p><span> </span></p> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5"><span>Stöd i kommunikationen med myndigheter</span></h5> <div> </div> <p><span>NCC var tidigt ute med att köpa förorenad mark för att bygga bostäder, eftersom den förorenade marken ofta finns i attraktiva, centrala lägen. Ett exempel är kemiföretaget SOABS industriområde i Kvarnbyn i Mölndal. </span></p> <div> </div> <p><span>– När vi ska sanera industrimark finns det alltid mycket oro internt och externt. Vad tycker människor och vilka krav har myndigheterna? Med hjälp av SCORE-modellen kan vi komma bort från tyckandet. Det blir en strukturerad process. Modellen är också ett stöd i kommunikationen med tillsynsmyndigheten för att driva ett projekt framåt och få en avvägd sanering där vi gör lagom mycket, säger Malin Norin, teknisk specialist på NCC </span></p> <div> </div> <p><span> </span></p> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5"><span>Gedigen utredning sparade pengar</span></h5> <div> </div> <p><span>2010 köpte NCC ett 180 000 kvadratmeter stort förorenat område i Limhamn i Malmö, där det funnits en kalkindustri. Innan de kunde börja bygga bostäder lade NCC omfattande resurser på att utvärdera olika saneringsalternativ. Bland annat utfördes en utökad studie av markmiljön. Efter ett gediget analysarbete visade det sig att all jord inte var förorenad, varför man kunde låta en del av jorden ligga kvar istället för att frakta bort den, vilket hade lett till många onödiga transporter. Just transporter är ofta ett orosmoment för de kringboende, och därmed blev den här lösningen inte bara miljömässigt mest hållbar, utan även mest hållbar utifrån ett socialt perspektiv.</span></p> <div> </div> <p><span>– Vi tycker att det är väldigt viktigt att lägga ner betydligt större resurser än vad som är vanligt i utredningsskedet för att utvärdera olika alternativ. I slutskedet får vi förhoppningsvis igen de investeringarna, säger Malin Norin.</span></p> <div> </div> <p><span> </span></p> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5"><span>Driver utvecklingen framåt</span></h5> <div> </div> <p><span>Lars Rosen och Jenny Norrman hoppas att fler ska inse fördelarna med att göra en ordentlig utvärdering av olika alternativ när förorenad mark ska saneras.<br /> – Om vår metod kan leda till att problemet med sanering av förorenad mark hanteras bättre och mer effektivt, så är det fantastiskt. Genom att vi driver de här projekten, så tror jag att vi påverkar branschen och är med och driver utvecklingen framåt, säger Lars Rosén. <br /> <br /> </span></p> <div> </div> <p><span><strong>Lars Rosén, Jenny Norrman och Malin Norin är nu aktuella med ett branschevent inom förorenad mark. Välkommen till ”Den förorenade staden – hållbar efterbehandling?” den 11 oktober på Chalmersska huset. En seminarie- och workshopdag öppen för verksamma inom förorenad mark, med fokus på efterbehandling! </strong><a href="/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Den-fororenade-staden---urban-efterbehandling.aspx"><strong>Läs mer och anmäl dig till dagen här</strong></a><a href="/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Den-fororenade-staden---urban-efterbehandling.aspx"><span style="display:inline-block"></span></a></span></p> Fri, 14 Sep 2018 09:30:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/nyheter/Sidor/Current-status-on-project-VirtualCity@Chalmers.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/nyheter/Sidor/Current-status-on-project-VirtualCity@Chalmers.aspxCurrent status on project VirtualCity@Chalmers<p><b>​The work with the digital urban planning simulation tool VirtualCity@Chalmers is moving forward. Lead developer Vasilis Naserentin is giving an update on the current status of the project. </b></p><div>The project VirtualCity@Chalmers is a joint cooperation between Chalmers Area of Advance Building Futures, Fraunhofer-Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics and the City of Gothenburg. The project, aiming at creating a simulation platform that can be used as a tool in urban development and building, only started in the beginning of 2018, but is now getting closer to releasing the first level tool, virtual twins of the Chalmers campuses Johanneberg and Lindholmen. <br /></div> <div><span><span><span><img class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Audio description: Vasilis Naserentin" src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Built%20environment/News/14_4_VasilisNaserentin_webpage.jpg" style="height:234px;width:195px;margin:25px 10px" /></span></span></span> </div> <div>Vasilis Naserentin, of the Chalmers department of Mathematics and lead developer of VirtualCity@Chalmers, is giving an update on the current status of the project.</div> <div><br /></div> <h5 class="chalmersElement-H5">Vasilis, where in the process of creating the Virtual City@Chalmers platform are you right now?</h5> <div>- I  came to realize that creating a digital twin of a live and breathing organism as a city cannot be streamlined. Thus, there are a lot of things in the development process happening in parallel, to cut down the wait time between different sub-teams of our group. As an overview I would say that we are deep into early development for the VirtualCity@Chalmers platform.  We have already acquired and cleaned up a lot of 3D-data from various sources, integrated IPS IBOFlow and FEniCS as live multiphysics simulation tools in the software, but there is a long way to go still. Our main focus now is to release a working platform for the two campuses and at the same time form a solid development team for the next phases.</div> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5">Any exciting new development lately?</h5> <div>- Glad you asked, since we have quite a few things stirring up! As cities are (should be) all about the citizens, VirtualCity@Chalmers is all about the research and developers behind it. Since we are just starting out (6 months into the development progress is considered very early for such a project) we are trying to create a solid team of members who are in it for the long run. Currently, we are hoping to recruit some more senior talent to our Unreal Engine development team. There is something in the making, something we hopefully can share soon. </div> <div><br /></div> <div>In the meantime, we are always polishing our 3D data assets and graphics, as they are the vital building blocks of the VirtualCity@Chalmers, so hopefully we can showcase a much crispier and better looking version of both campuses Johanneberg and Lindholmen. </div> <div><br /></div> <div>Another exciting mini-project we started working on is some detailed simulations of how wind will affect Linbanan, thanks to the integration of IPS IBOFlow in VirtualCity@Chalmers and the City of Gothenburg’s help with the 3D assets of the cable car model. </div> <div><br /></div> <div>Moreover, we started working with <a href="/sv/om-chalmers/campus-och-lokaler/fivestarcampus/Sidor/fivestarcampus.aspx" target="_blank">Five Star Campus</a> on how to visualize some of their current activities on campus Johanneberg, so rather sooner than later you will see more about the integration of that project into VirtualCity@Chalmers.</div> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5">It sounds very exiting. When do you expect to be ready to let VirtualCity@Chalmers go live?</h5> <div>- Software development (especially in an academic environment) is a very laborsome process and we are faced with many, both technological and social, challenges. Regarding the first, most of our issues arise  from  the  quality  of  the  3D  data,  that  need  to  be  polished  and  cleaned  up,  especially  to  be simulation-ready for the end-product. As for the latter, we want to collaborate with many researchers from diverse fields. That ambition comes with the burden of having to communicate between many groups with different scientific backgrounds, datasets as well as software and hardware requirements for our platform. </div> <div><br /></div> <div>Nonetheless, by the end of the year we plan to release a demonstrator of VirtualCity@Chalmers that includes  the  two  campus  sites  of  Chalmers  University  of  Technology,  and  including  visualization  of multiple datasets and simulations from Chalmers researchers. </div> <div><br /></div> <h5 class="chalmersElement-H5"><img class="chalmersPosition-FloatLeft" src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Built%20environment/Virtual%20City/VC-puffbild_SOBF_210px.jpg" alt="" style="margin:0px 15px" />VirtualCity@Chalmers teaser video on Youtube</h5> <div>A couple of weeks ago a <span>VirtualCity@Chalmers  <span style="display:inline-block"></span></span>teaser <span>video </span>was released – <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LBs-toKECbY&amp;t=43s" target="_blank">click here</a> check out the video on Youtube.</div> <div> </div> <div>And if you are interested in reading more about the urban planning simulation platform project VirtualCity@Chalmers, welcome to visit our project website – <a href="http://virtualcity.chalmers.se/sv/front-page/" target="_blank" title="Link description: virtualcity.chalmers.se">virtualcity.chalmers.se<br /></a></div> <div><br /><a href="http://virtualcity.chalmers.se/" target="_blank"></a></div> <div><br /></div> <div><br />Text: Agneta Olsson and Vasilis Naserentin</div> Mon, 10 Sep 2018 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/nyheter/Sidor/VirtualCityChalmers-teaser-Youtube.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/nyheter/Sidor/VirtualCityChalmers-teaser-Youtube.aspxVirtualCity@Chalmers-teaser på Youtube<p><b>​Arbetet med vårt projekt VirtualCity@Chalmers rör sig framåt. Välkommen att ta en titt på projektet i vår teaser som nu finns publicerad på Youtube. </b></p><div>Det pågående samarbetet mellan Chalmers Styrkeområde Building Futures (profil Virtual cities), Fraunhofer-Chalmers-Centre och Göteborgs stad, VirtualCity@Chalmers, gör framsteg. Med planen att publicera projektets första steg, en simuleringsverktyg över Chalmers två campus Johanneberg och Lindholmen, senast under kvartal fyra 2018 fortfarande intakt, vill vi bjuda in dig att ta del av projektets framsteg, genom vår projektteaser som nu finns publicerad på Youtube:  <a title="Video länk: VirtualCity@Chalmers teaser" href="https://www.youtube.com/watch?v=LBs-toKECbY" target="_blank">VirtualCity@Chalmers teaser »</a></div> <div><br /></div> <div>När väl simuleringsverktyget för Chalmers Johanneberg och Lindholmen är live, kommer projektet att gå vidare till nästa steg: ett motsvarande simuleringsverktyg utökat till att täcka hela Göteborgs stad. <br /></div> <div><br /></div> <div>Mer information om projektet som helhet finns på hemsidan <a title="Syntolkning: link to website virtualcity.chalmers.se" href="http://virtualcity.chalmers.se/sv/front-page/" target="_blank">virtualcity.chalmers.se »</a><br /></div>Tue, 21 Aug 2018 15:30:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Hillberg.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Hillberg.aspx​Utlysning av Adam Hillbergs minnesfond<p><b>​Nu kan du som studerar på mastersprogrammet Structural Engineering and Building Technology vid Samhällsbyggnadsteknik söka stipendium ur Adam Hillbergs minnesfond.</b></p><strong></strong><br /><div>Medel ur fonden kan fås till att förkovra sig inom ämnesområdena hållbart byggande och byggnadsfysik. Exempel på aktivitet är studiebesök eller studieresa. Även aktiviteter som stärker gemenskapen bland studiekamrater premieras. Exempel är sportaktiviteter eller naturupplevelser. </div> <br /> <div><span><span style="font-size:16px"><span><span> <span style="display:inline-block;font-size:14px"></span></span><span style="display:inline-block;font-size:14px"></span></span><span style="font-size:14px">Stipendiet uppgår till 10 000 kr och</span><span style="display:inline-block;font-size:14px">  d</span></span></span><span style="font-size:14px"><span><span><span>et premieras om aktiviteten görs tillsammans med studiekamrater.<span style="display:inline-block"></span></span></span></span></span><span style="font-size:16px"><span><span></span></span>  <br /></span></div> <div><br /><span style="font-size:16px"></span></div> <div><span style="font-size:16px"></span></div> <div>Läs mer om stipendiet här: <a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/Hillberg.aspx">https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/Hillberg.aspx<br /></a></div> <div><br /><a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/Hillberg.aspx"><span style="display:inline-block"></span></a></div> <div>Sök via länken: <a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p161">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p161</a><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p156"> </a><br /></div> <div><br /></div>Tue, 14 Aug 2018 13:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Faltmatningar-ger-svar-om-superisolering.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Faltmatningar-ger-svar-om-superisolering.aspxFältmätningar ska ge svar om superisolering<p><b>​Att energieffektivisera äldre byggnader är en utmaning ur flera aspekter, inte minst då tilläggsisolering för med sig vissa risker. Nya typer av isoleringsmaterial – så kallade superisoleringsmaterial – har dock ändrat förutsättningarna. Men kunskapen om dessa är fortfarande låg. Efter tester i en nyligen öppnad fältanläggning hoppas forskare kunna förse branschen med riktlinjer och råd för hur superisolering ska användas.</b></p><style> .ExternalClass p.MsoNormal, .ExternalClass li.MsoNormal, .ExternalClass div.MsoNormal {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} .ExternalClass a:link, .ExternalClass span.MsoHyperlink {color:#0563C1;text-decoration:underline;text-underline:single;} .ExternalClass a:visited, .ExternalClass span.MsoHyperlinkFollowed {color:#954F72;text-decoration:underline;text-underline:single;} .ExternalClass p.MsoListParagraph, .ExternalClass li.MsoListParagraph, .ExternalClass div.MsoListParagraph {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} .ExternalClass p.MsoListParagraphCxSpFirst, .ExternalClass li.MsoListParagraphCxSpFirst, .ExternalClass div.MsoListParagraphCxSpFirst {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} .ExternalClass p.MsoListParagraphCxSpMiddle, .ExternalClass li.MsoListParagraphCxSpMiddle, .ExternalClass div.MsoListParagraphCxSpMiddle {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} .ExternalClass p.MsoListParagraphCxSpLast, .ExternalClass li.MsoListParagraphCxSpLast, .ExternalClass div.MsoListParagraphCxSpLast {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} .ExternalClass .MsoChpDefault {font-family:"Calibri",sans-serif;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt;margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} .ExternalClass div.WordSection1 {page:WordSection1;} .ExternalClass ol {margin-bottom:0cm;} .ExternalClass ul {margin-bottom:0cm;} </style> <p><span>Forskare på avdelningen för byggnadsteknologi på Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers har under flera år arbetat med superisoleringsmaterial. Den nya generationens material är betydligt mer slimmade än äldre isoleringsmaterial och kan användas för att energieffektivisera på konstruktioner som av olika anledningar inte varit möjliga att tilläggsisolera innan.<span>  </span></span></p> <p><span><span><span></span></span></span><span>- Det kan handla om utrymmesskäl, både invändigt och utvändigt på en byggnad, förklarar </span><span><span><a href="/sv/personal/Sidor/par-johansson.aspx">Pär Johansson</a></span></span><span>, forskarassistent på Byggnadsteknologi. Utvändigt är du begränsad av konstruktionen och invändigt vill du inte förlora i golvyta. Invändig tilläggsisolering är dessutom en känd riskkonstruktion. Ett annat möjligt användningsområde, som vi också undersöker, är byggnader man vill återställa kulturvärden som gått förlorade. Super-isoleringsmaterial möjliggör en tunnare konstruktion som bevarar den ursprungliga arkitekturen.</span></p> <p><span>Numeriska simuleringar och beräkningar har tidigare gjorts och testats i labb, men i och med en ny fältanläggning i Mölndal kan forskarna validera sina beräkningar mot försök som görs med superisolering under verkliga förhållanden.<span>  </span>Fältanläggningen i sig utgörs av en industriell tegelbyggnad från 1896 som med dagens mått mätt har mycket dålig energiprestanda.</span><span></span></p> <p><span><span><span></span></span></span><span>- Förhoppningen är att förbättra byggnadens energiprestanda genom att tilläggsisolera med superisolering från insidan. Men i och med att vi gör det förändrar vi också förhållandena i väggen, både temperaturmässigt och vad gäller fuktfördelning. Tegel är känsligt och det vi vill se är hur stor påverkan vi får på den existerande väggen, berättar Pär Johansson.</span></p> <p><span>Forskarna hoppas att efter försöken få besked på att isoleringen fungerar utan att det blir för stora förändringar på förhållandena. De samlade beräkningarna och försöken ska ge underlag till riskbedömning av lösningar med superisolering, vilken in sin tur ska kunna ge svar på om en åtgärd ska genomföras eller behöver kompletteras med till exempel utvändig ytbehandling. Det övergripande målet med forskningen är att ta fram generella riktlinjer och råd kring hur man kan använda högeffektiva superisoleringsmaterial i renovering oavsett om man är arkitekt, ingenjör, snickare, eller någon annan typ av entreprenör. <br /> </span></p> <p><span><span><span></span></span></span><span>- Det vi sett tidigare när vi jobbat med superisolering är att det saknas kunskap om de här materialen, hur de fungerar och vilka möjligheter det finns. Vi vill få fram goda exempel som ska kunna komma hela branschen till nytta, avslutar Pär Johansson.<br /></span></p> <p><span></span> <style> .ExternalClass p.MsoNormal, .ExternalClass li.MsoNormal, .ExternalClass div.MsoNormal {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} .ExternalClass a:link, .ExternalClass span.MsoHyperlink {color:#0563C1;text-decoration:underline;text-underline:single;} .ExternalClass a:visited, .ExternalClass span.MsoHyperlinkFollowed {color:#954F72;text-decoration:underline;text-underline:single;} .ExternalClass .MsoChpDefault {font-family:"Calibri",sans-serif;} @page WordSection1 {size:595.0pt 842.0pt;margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} .ExternalClass div.WordSection1 {page:WordSection1;} </style> </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt"> </span></p> <p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:11pt">Projektet ”<span class="MsoHyperlink"><a href="https://research.chalmers.se/project/7355">Bevara och energieffektivisera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom att använda superisoleringsmaterial</a></span>” bedrivs i samverkan med MölnDala Fastighets AB, NTNU, Trondheim och TU Wien, och finansieras av Energimyndigheten. Projektet är nära kopplat till andra projekt inom Spara &amp; bevara, E2B2 och Formas.</span></i></p> <p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:11pt"> </span></i></p> <p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:11pt">Pär Johansson är forskarassistent vid avdelningen för <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/forskning/byggnadsteknologi/Sidor/default.aspx">byggnadsteknolog</a></span>i vid Chalmers.</span></i></p> Mon, 13 Aug 2018 11:20:00 +0200