Centrum

​På Chalmers finns ett antal centrumbildningar med samhällsbyggnadsrelevans som samlar kompetens inom Chalmers, ofta i samverkan med andra lärosäten och/eller näringslivet. Här presenteras några av centren med anknytning till styrkeområde Building Futures, i alfabetisk ordning:

Centrum för boendets arkitektur, CBA
Med CBA vill Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet och ta ett ansvar för ökad kvalitet i bostadens arkitektur.

Centr​um för management i byggsektorn, CMB
CMB är Sveriges främsta forum för managementfrågor inom samhällsbyggnad. CMB bildades 1998 som ett långsiktigt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn.

Centrum för vårdens arkitektur, CVA

CVA är en nationell arena för skapande, översättning, utbyte och spridning av kunskap om vårdarkitektur. CVA bedriver forskning, genomför forskarutbildning samt bidrar till grund- och vidareutbildning. Forskningsfokus för CVA är arkitektur i relation till läkande, patientupplevelse och effektivitet.

FRIST – kompetenscentrum för hållbar behandling av förorenade material och områden
FRIST är ett ledande kompetenscentrum för nyttiggörande av ny kunskap inom hantering av förorenade material och områden. Vi samverkar med samhällets aktörer genom industridoktorander, industriella forskarassistenter, uppdragsforskning och examensarbeten.

Konstruktionscentrum - centrum för samarbete inom området konstruktionsteknik
Konstruktionscentrum vid Chalmers (KC) bildades 2003 och har sedan dess varit aktivt som en plattform för en effektiv och bred samverkan mellan högskolan och byggbranschens olika aktörer, med avsikt att utveckla och stärka kompetensområdet konstruktionsteknik.

Mistra Urban Futures - centrum för hållbar stadsutveckling
Mistra Urban Futures är ett forskningscentrum som samarbetar över discipliner i syfte att bidra med kunskap och verktyg som behövs för att skapa gröna, rättvisa och tillgängliga städer. Plattformar och projekt i Kapstaden, Göteborg, Malmö, Manchester och Kisumu levererar kunskap och resultat som påverkar städers förändring.

URBSEC - centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet
URBSEC är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att tillsammans med externa parter bygga viktig kompetens för att möta utmaningar kring såväl trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete som samhällets förmåga att hantera allvarliga olyckor och kriser.

Sidansvarig Publicerad: fr 01 sep 2017.