​Workshop kring hållbar produktion. Forskare från styrkeområde Produktion coachas för att bättre förstå sin inverkan på de produkter och produktionssystem de är involverade i. Foto: Carina Schultz​​

Medveten forskning ger hållbar produktion

​DEL 2: Hållbar produktion är nyckeln till ett hållbart samhälle. Men hur lyckas vi producera det vi behöver på ett mer hållbart sätt? En forskare har stor inverkan på den utvecklingen. Följ med i vår serie där vi berättar om hur vi har jobbat för att öka medvetenheten om hållbarhet hos alla medverkande forskare i Produktion.​
del2-340x300.png

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Definitionen av begreppet skrevs av Brundtlandkommissionen 1987 på uppdrag av FN och handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga samt att hushålla med jordens resurser. 

Om det ska fortsätta vara möjligt måste vi minska vår negativa påverkan på miljö och samhälle. Vi måste med andra ord producera det vi behöver på ett mer hållbart sätt. Så hur gör vi det? Det är här forskningen och människorna bakom kommer in, framförallt de inom området produktion. Det finns två anledningar till att de kommer att spela en nyckelroll i lösningen, menar Björn Johansson som forskar kring produktion och hållbarhetsaspekter.

– För det första bedrivs forskning innan produkter kommer ut på marknaden, vilket innebär att om vi influerar forskare kommer det att ha en stor inverkan på kommande produkter och produktionssystem. För det andra påverkar och utbildar forskarna andra delar av samhället genom seminarier, workshops, föreläsningar, samt mediematerial i tryck och på film.

Björn Johansson har varit med sedan uppstarten av styrkeområdet Produktion på Chalmers. Tillsammans med Maria Knutson Wedel och Andreas Dagman fick han uppdraget att bilda styrkeområdets ”hållbarhetsgrupp”. Idag delar han arbetet tillsammans med Sara Palander från the Swedish Lifecycle Centre.

För hållbarhet genom brett engagemang

Totalt omfattar Produktion på Chalmers omkring 200 forskare. Hur gör man för att få en så stor grupp forskare att komma på mer hållbara lösningar? Det vanliga, berättar Björn Johansson, när företag eller forskningsinstitut arbetar med hållbarhet är att 4-5 personer utses i en expertgrupp som sedan står för hållbarhetsarbetet. Rikard Söderberg och ledningen inom Produktion bad oss tänka annorlunda. De ville att alla forskarna skulle engageras och själva fundera kring vad hållbarhetsperspektivet innebär för det egna forskningsområdet. Målet var att få var och en att tänka: ”Hur kan jag i min forskning bidra till en hållbar framtid?”

Hållbarhetens tre dimensioner

För att svara på denna fråga måste först en definition av begreppet hållbarhet benas ut. Chalmers ansluter sig här till en den vedertagna uppdelningen i tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Ekologisk hållbarhet innebär bland annat att möjliggöra att skydda miljön, att skadliga utsläpp ska begränsas liksom användningen av energi och naturresurser. I modern tillverkning används exempelvis ofta sällsynta metaller. Då blir det viktigt att tillvarata vartenda gram och även se till att göra återvinning möjlig. En annan aspekt av det är utvecklingen av nya miljövänliga material som kräver nya tillverkningsmetoder. Många tillverkningsprocesser slukar också mängder av energi och materiella resurser. Vi vill göra alla förberedande utvecklingssteg virtuellt för att slippa göra tester i verklig miljö med verkliga produkter. Då sparar vi massor och kan också finslipa processerna att bli så effektiva som möjligt. 

Den sociala hållbarheten fokuserar på värden såsom demokrati, mänskliga rättigheter och livsstilar. I ett produktionsperspektiv innebär det till exempel att se människan som en tillgång i stället för en begränsning. Genom att bland annat ta hänsyn till ergonomiska förutsättningar vid montering, ges företag också stora besparingsmöjligheter och minskat resursslöseri. Med en allt åldrande befolkning i världen blir denna hållbarhetsaspekt särskilt viktig. Vem ska bygga morgondagens elbilar, solfångare eller surfplattor om vi inte förmår locka unga till industrin?

Ekonomisk hållbarhet utmärks av en ekonomiskt sund verksamhet som överlever över tid. Inom industrin är konkurrensen hård och ökade krav gällande bland annat miljö och kundanpassade produkter behöver hanteras utan att kostnader skenar. Ett sätt att bidra till hållbar ekonomi är att kontinuerligt minska ledtider, ställtider och slöseri. Vi söker också nya lösningar där plattforms- och livscykeltänkande kan utnyttjas bättre och vi har också fokus på flexibla metoder för att reducera tidsparametrar och resursförbrukning.

 ​I hållbar produktion ska de tre dimensionerna samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra. Det gäller att tänka på alla tre samtidigt och få ut ett bra resultat, avslutar Björn Johansson.

Följ med i vår serie där vi berättar om hur vi har jobbat för att öka medvetenheten om hållbarhet hos alla medverkande forskare, hur vi med hjälp av mätetal skapade ett ramverk, ett slags styrmedel för forskningsprojekten samt vilken effekten blev i slutändan.


Sidansvarig Publicerad: on 29 mar 2017.