Foto från UCSB-möte år 2016
​Foto från workshop på UCSB år 2016​​

Nätverkande och partneruniversitet

Vi stödjer forskningsutbyte både nationellt och internationellt, då det är av stor betydelse för att säkra inflöde av nya idéer och metoder och för att jämföra sig med de bästa forskargrupperna. Detta gäller såväl utresande som tillresande forskare (fakultet och studenter). Som ett led i denna strategi har vi ingått formella avtal med tre lärosäten som är ledande inom materialvetenskap: University of California at Santa Barbara, UCSB (USA), ETH (Schweiz) samt Stanford University (USA), och vi har dessutom inlett processen att sätta upp ett strategiskt samarbetsavtal med Nanyang Technological University i Singapore. Inom ramen för dessa avtal anordnas en årlig bilateral workshop, och forskarutbyte stöds utan krav på s k bench fee.

Dessutom har vi avsatt medel för utbyte med andra lärosäten och externa aktörer. Akademisk personal vid Chalmers och Avdelningen för Biomaterial vid Göteborgs universitet kan ansöka om medel – för sig själva eller för doktoranders räkning – för att spendera tid på en annan arbetsplats eller för att välkomna en gästforskare eller doktorand på längre besök. Detta utbyte är inte begränsat till akademiska miljöer, utan kan även gälla mellan akademi och industri eller mellan akademi och forskningsinstitut.

Gruppbyggande aktiviteter

Vi stödjer kontinuerligt gruppbyggande aktiviteter, både för att bygga broar mellan forskargrupper på olika institutioner och för att främja ett utökat nätverk som även involverar våra närmsta samarbetspartners inom industri och forskningsinstitut. Nedan listas några av våra aktiviteter:

Vi stödjer temainriktade workshops inom något av våra profilområden, för att stimulera samarbeten och skapa synergi

Vi organiserar workshops tillsammans med företag

Vi stödjer anordnandet av internationella och nationella konferenser på Chalmers och Avdelningen för Biomaterial vid Göteborgs universitet

Vi sänder ut nyhetsbrev​ och anordnar möten för att informera om strategier, möjlighet till finansiering, aktiviteter och pågående forskning

Vi anordnar Materials for Tomorrow, vårt årliga initiativseminarium som lockar forskare och studenter vid såväl Chalmers som andra universitet, och som fungerar som en mötesplats för akademi, industri och samhälle

Vi anordnar årligen Materials Science Graduate Student Days, ett populärvetenskapligt symposium för doktorander inom forskarskolan Materials Science. Symposiet ger doktoranderna möjlighet att presentera sitt arbete för andra doktorander och upptäcka vad som är nytt inom Styrkeområdet


Sidansvarig Publicerad: on 12 aug 2020.