Centrum

​​Chalmers Styrkeområde Materialvetenskap har koppling till nio kompetenscentrum, listade nedan i alfabetisk ordning. Dessa centrum är långsiktiga (ofta över en tioårsperiod) satsningar med finansiering från offentliga organ, universitetet, och ett konsortium av företag. Dessa centrum fungerar både som en drivkraft för vetenskapliga framsteg och som en neutral arena för aktörer inom industrin – ofta konkurrenter – där man kan mötas kring, och ta sig an, utmaningar inom respektive område.

Vidare har vi tagit initiativ till Chalmers Sport & Teknologi, en snabbt växande mötesplats för forskare och industri där man samarbetar kring idrottsrelaterad forskning, samt SOFT Microscopy Centre, en gemensam satsning med Research Institutes of Sweden - RISE.

2D-TECH

2D-TECH är ett nyligen bildat centrum med sikte på att etablera ett internationellt konkurrenskraftigt svenskt nav för excellent forskning och industriell tillämpning av 2D-material. 2D-TECH har som målsättning att skapa ny teknologi med nya och marknadsmässiga produkter över värdekedjan för att på så vis öka svensk industris konkurrenskraft.

CCR​

Competence Centre Recycling (CCR)​ är ett multidisciplinärt centrum som för samman forskare och företag från hela landet. Centrumets vision är att kunna lösa alla sorters återvinningsproblem i vid bemärkelse. Det drivs framåt genom initiativ från såväl de forskare som ingår som de samarbetande företagen. Centrumföreståndaren är finansierad av Stena Metall, och koordinatorn av ett VINNOVA-projekt. Två exempel på forskning är återvinning av litiumbatterier och återvinning av titandioxid från målarfärg.

CAM2

Centre for Additive Manufacture - Metal (CAM2)  är ett kompetenscentrum som finansieras av VINNOVA och som fokuserar på forskning kring utveckling av material och processer för additiv tillverkning (3D-printing) av avancerade metalliska komponenter. Centrum är ett konsortium av 22 företag, 3 universitet och 2 forskningsinstitut.

Fib:RE

Detta nya VINNOVA-centrum fokuserar på forskning och utbildning för att möjliggöra övergången från fossila till biobaserade termoplaster, som kan tillverkas på ett hållbart och cirkulärt sätt.

Grafencentrum

Chalmers grafencentrum samlar Chalmers forskning, utbildning och innovation inom atomärt tunna 2D-material (inklusive grafen, övergångsmetall dikalcogenid, van der Waals-heterostrukturer och relaterade material) under ett gemensamt paraply. Det tillhandahåller ett forum för forskare inom 2D-material att utbyta idéer, identifiera synergieffekter, bygga nya – och stärka existerande – forskningssamarbeten inom Chalmers samt koordinera gemensamma ansökningar om forskningsanslag. De vetenskapliga frågeställningar som man tar sig an inkluderar grundforskning inom fysik och kemi, samt materialvetenskap och tillämpad forskning med sikte på utveckling av nya teknologier. För det sistnämnda målet spelar industripartners en stor roll inom Chalmers grafencentrum, där företag och forskare kan mötas för att diskutera utmaningar inom teknologi, identifiera behov av särskild forskningsinriktning och för att starta gemensamma projekt. Grafencentrum riktar sig även till studenter på olika nivå med mål att väcka fascination för 2D-material och sammanföra studenter och forskare.

HTC

High Temperature Corrosion Centre (HTC) är ett nationellt kompetenscentrum som finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och 18 medlemsföretag. Korrosion vid hög temperatur sker i många processer, till exempel i värmepannor som genererar elektricitet genom förbränning av biomassa och avfall, förgasning av biomassa och i motorer, samt i andra industriella processer. Det begränsar såväl anläggningarnas livslängd som nyttjandegraden för bränslen och hämmar ofta utvecklingen av mer hållbara processer och system. HTCs mål är att skapa en förståelse för hur korrosion uppkommer och att bidra till utvecklingen av nya, mer korrosionsbeständiga material. Forskningen skapar ett ramverk inom vilket upptäckter generaliseras och finner tillämpningar inom en rad olika industrier. HTC är en plattform för samarbete mellan universitet, företag och forskningsinstitut för att bedriva långsiktig forskning, med vilken man har ambitionen att på samma gång vara excellent och tillämpbar för industri och samhälle. Bland tillämpningsområden kan nämnas: värmepannor som genererar elektricitet genom förbränning av biomassa och avfall, förgasning av biomassa, material för Electrical Resistance Heating (ERH), små biomassabaserade värmepannor för uppvärmning av hushåll, additiv tillverkning och bränsleceller (SOFC/SOEC). HTC grundades 1996 och det nuvarande kontraktet löper mellan 2018 och 2021. Under årens gång har HTC producerat ungefär 50 doktorer, som har fortsatt arbeta inom universitetsvärlden, industri och handel.

KCK

Kompetencentrum Katalys (KCK) är ett nationellt tvärvetenskapligt kompetenscentrum finansierat till lika delar av Energimyndigheten, Chalmers och medlemsföretagen. Målet är att utveckla en excellent forskningsmiljö, där högkvalitativ forskning bedrivs inom katalytisk avgasrening och katalys för hållbara energisystem. För att uppnå detta undersöks modeller av komplexa system, med metaller och metalloxider som katalytiskt aktiva material. Flera teoretiska metoder och experimentella metoder har utvecklats och tillämpats. KCK är internationellt känt, med ett stort antal publikationer (fler än 200 sedan år 2000) och talarinbjudningar. KCK har rankats bland de främsta akademiska katalyslaboratorierna i världen i en internationell utvärdering. De huvudsakliga forskningsområdena är: katalytisk reduktion av NOx i syreöverskott, katalytisk oxidation vid låg temperatur och katalytiska tekniker för hållbara energisystem.

SWEDISH ELECTROMOBILITY CENTRE

Swedish Electromobility Centre är ett nationellt excellenscentrum för el- och hybridfordon och utgör en grund för integrering av akademi och industri. Forskningen berör drivlinan och dess komponenter och styrsystem liksom infrastruktur, kommunikation mellan fordon och fordonets förmåga att utnyttja infrastrukturen. Den täcker systemstudier, metoder, elektriska motorer, energilagring, fordonsanalys och bränslecellsteknologi. Swedish Electromobility Centre tillhandahåller även doktorandkurser och ett nätverk för doktorander, och tillhandahåller en daglig omvärldsbevakning med avseende på energieffektiva fordon.

WWSC

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)​ är ett tioårigt samarbete mellan Chalmers och Kungliga tekniska högskolan (KTH). Det startades i januari år 2009 med en budget på 120 MKr för de tre första åren. Visionen är att utveckla nya och avancerade träbaserade material. Forskningen kombinerar de främsta tillgångarna hos Chalmers och KTH och är indelad i fem program: Wood components – extraction, characterization and properties, Biobased polymers and modelling, Fibres and fibre nanotechnology, Composites for energy and electronics, and Biocomposites and wood materials.


Sidansvarig Publicerad: ti 11 aug 2020.