Inspiration och ökad kunskap i samarbete mellan Chalmers och Saab

Samarbetet mellan Chalmers och Saab tog sin början redan på 1950-talet. Gemensamt arbetar parterna på bred front med såväl utbildning som forskning och innovation.

Kompetensförsörjning, forskningssamarbeten, utveckling och tillgång till labb eller innovationssystem. Det strategiska partnerskapsavtalet mellan Chalmers och Saab, som tecknades 2013, spänner över stora områden. Partnerskapet är grunden för det långsiktiga och strategiska samarbetet, på alla nivåer; från den enskilde forskaren och forskargrupper till högsta ledning. Tillsammans sätter Saab och lärosätet upp mål och pekar ut områden där båda parter ser nytta av att samverka.

För Saab är tillgången till Chalmers kompetens – till exempel inom mikrovågsteknik, antennsystem, material och signalbehandling – otroligt viktig. Det långa samarbetet är en av anledningarna till att Saab idag är världsledande inom sensorområdet. Chalmers, å sin sida, ser Saab som en självklar samarbetspart såväl när utbildningar utvecklas som när nya forskningsprojekt initieras. Saab finns med på planerings- och idéstadie genom medverkan i flertalet program- och institutionsråd, och i det praktiska arbetet genom industridoktorander, adjungerade professorer, forskningssamarbeten och styrgruppsmöten.

Förutom ovan nämnda forskningsområden är även AI, kvantteknik och matematik intressanta fält för samverkan. Tillsammans med andra västsvenska företag utvecklar Saab och högskolan kontinuerligt sin kompetens, inte minst inom ramen för Chalmers kompetenscentrum ChaseOn och GigaHertz. Saab erbjuder också möjligheter till examensjobb för Chalmers studenter. Att Chalmers fortsatt utbildar ingenjörer med rätt kompetenser är viktigt för Saab och den västsvenska industrins framtida och kontinuerliga kompetensförsörjning.

För att sammanfatta: Saab bidrar med verklig tillämpning, systemförståelse och naturlig samverkan mellan olika discipliner. Chalmers bidrar med forskning i teknikens framkant, en innovativ miljö och stort ämneskunnande. Summan blir inspiration, ökad kunskap och nya perspektiv – som gynnar alla.

Sidansvarig Publicerad: må 14 dec 2020.