Ericsson och Chalmers: Samverkan i ständig utveckling

Det strategiska partnerskapet mellan Ericsson och Chalmers fokuserar främst på forskning. Men även framtida utbildningsbehov och rekrytering är viktiga delar i parternas samarbete.

Ericsson och Chalmers ingick ett strategiskt partnerskap 2014. Ett partnerskap karaktäriseras av långtgående samarbeten, från ledningsnivå ner till enskilda forskare. Två gånger per år träffas styrgruppen – där Chalmers rektor och Ericssons forskningschef ingår – för att diskutera: vad är viktigt för vårt samarbete just nu och den närmaste tiden? Hur adresseras utbildningsfrågor så att rätt framtida kompetens säkerställs? Vilka forskningsområden behöver belysas, vad fungerar väl eller mindre väl, vilka framtida forskningsbehov finns? Innebär dessa behov att forskning behöver startas eller utökas? Kan vi skapa gemensamma testbäddar eller infrastrukturer till gagn för båda parter? Under möten klargörs vart samarbetet är på väg, och vad det syftar till.

Ur diskussionerna föds uppdrag. En ansvarig hos vardera part etablerar kontakter, initierar arbetet och fungerar som möjliggörare. Samverkan skapar sedan incitament för utökat samarbete; det nära samarbetet ger tydliga symbioseffekter.

Tyngdpunkten i partnerskapet ligger på forskning. Tillsammans har Ericsson och Chalmers samarbete runt ett antal centrum, forskningsprojekt, industridoktorander och adjungeringar. Kontinuerligt utvärderas hur samarbetet kan utvecklas på bästa sätt.

Viktiga gemensamma forskningsområden är flera av de områden som ryms inom styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik. Stor del av samarbetet utförs inom Chalmers centrum ChaseOn, GigaHertz samt partnerskapet Software Center.

Det strategiska partnerskapet fokuserar även på att säkra framtida kompetensbehov. Ericsson och Chalmers för dialog när Chalmers utbildningar utvecklas. Parterna har dessutom gemensamma studentprojekt. Att Chalmers fortsätter att utbilda duktiga framtida ingenjörer är av stor vikt för Ericsson, som rekryterar mycket från lärosätet.

Sidansvarig Publicerad: må 14 dec 2020.