Illustration av skelettben, rutnät och ekg

Om oss

Styrkeområde Hälsa och teknik stödjer utvecklingen av ny teknik och innovativa lösningar som gör att forskning på Chalmers kan bidra till att lösa samhällets utmaningar inom området hälsa, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. 

Målen för Agenda 2030 kan endast uppnås genom att stimulera samverkan med aktörer på internationell, nationell regional och lokal nivå. Via arenor som katalyserar mångvetenskapliga samarbeten kan ny teknik och kunskap nyttiggöras och nya innovationer utvecklas. 


Styrkeområdets drivkraft i form av utmaningar


Utmaning 1: Hälsa – ändrad befolkning och nya sjukdomar


Med en ökad andel åldrande befolkning som också lever allt längre, ökar behoven att kunna hantera en större mängd sjuka patienter med både nya och åldersrelaterade sjukdomar, ökad frekvens av cancersjukdomar och fler multipelsjuka patienter med kroniska sjukdomsdiagnoser. För att ge dessa personer ett värdigt liv krävs utveckling av diagnostik, behandling och nya former av vårdsystem. 

Genom forskning inom prevention, metoder och spridning av ny kunskap om mat och livsstil kan vi åstadkomma nya lösningar och goda vanor som bidrar till ett längre liv som frisk individ (i enlighet med SDG 3).

Utmaning 2: Hälsa – ökat behov av vård i ett samhälle med begränsade resurser


Cancer, neurodegenerativa sjukdomar, metaboliska samt sällsynta genetiska sjukdomar tar enorm kraft från individer, familjer och samhälle och kräver utveckling av nya vårdsystem för implementering av personlig, förebyggande, deltagande och prediktiv vård. 

Det skapar behov av nya metoder för att kunna bestämma riskfaktorer hos patienter, tidig diagnos vid sjukdom och nya sätt att involvera patienterna att ta en mer aktiv roll i vårdprocessen. Det behöver ske samtidigt med en anpassning till samhällets begränsade resurser och till behovet av nya former för vård. Dessutom behövs beredskap inför nya hot som till exempel den globala utbredningen av antibiotikaresistens.

Utmaning 3: Hälsa, klimat och hållbarhet


Ett förändrat klimat är en faktor som kommer att ha stor påverkan även på hälsoområdet. I Sverige börjar vi se helt nya sjukdomspanorama samtidigt som både lokaler och verksamheter inom hälsa och vård behöver anpassas till ett varmare och fuktigare klimat. Samtidigt kan utveckling av ny teknik inom ex energi- och transportområdet bidra till bättre hälsa genom minskade utsläpp, varför samverkan med andra SO inom Chalmers är viktigt.

Det är därför viktigt att nya innovationer av högt medicinskt värde både uppfyller de kliniska kraven och är hållbara vad avser teknik, användbarhet och energiförbrukning. Detta kräver såväl teknisk som organisatorisk forskning och innovation, från sensorer som kräver mindre energi till ändrade arbetssätt inom vården så att utrustningen används effektivare.

Läs mer om våra inriktningar under Styrkeområdets profilområden.
Läs mer om våra aktiviteter under Styrkeområdets strategiska aktiviteter.
Läs mer om våra externa samarbetspartners under Styrkeområdets externa samverkan​.

Sidansvarig Publicerad: må 31 maj 2021.