Göteborg Energi och Chalmers i samarbete med fokus på kunskap

Göteborg Energi och Chalmers delar visionen om ett hållbart samhälle. Med hjälp av ett strategiskt partnerskap formar de långtgående samarbeten, där gemensamma intressen resulterar i konkreta projekt och fördjupad kunskap.

Smarta energinät, energisystem i omställning, smart produktion och underhåll samt kundnära energitjänster. Göteborg Energi och Chalmers driver omfattande forskningsprojekt tillsammans, på flertalet områden och med många ingångsvinklar. Forskningen spänner över flera institutioner – som till exempel Data och informationsteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Elektroteknik, Industri- och materialvetenskap, Teknikens ekonomi och organisation – och också flera styrkeområden.

Avtalet för det strategiska partnerskapet mellan Chalmers och Göteborg Energi tecknades för första gången redan 2010, och förnyas nu årligen. Det innebär därmed ett långsiktigt strategiskt åtagande, och ett gemensamt fokus på de forsknings- och utvecklingsfrågor som gagnar båda parter – och i förlängningen samhället i stort. Men inte bara det; samarbetet går dessutom både smidigare och snabbare genom partnerskapet.

Tillsammans identifierar Chalmers och Göteborg Energi vilka utvecklingsområden som behöver prioriteras. Samspelet färgas av att man idag känner varandra väl och förstår varandras kompetenser och behov. Ett antal olika fokusområden har formats, flertalet med hållbarhet och minskad miljöpåverkan som ledstjärnor. Digitalisering och AI har fått en allt viktigare plats under senare år.

Rent praktiskt pågår samarbetet på flera nivåer. En styrgrupp, där Chalmers rektor och Göteborg Energis VD ingår, sätter långsiktiga strategiska mål. En operativ ledningsgrupp – med två personer från respektive part – träffas regelbundet och diskuterar vägen fram mot målen, vad som händer i omvärlden och hur det påverkar forskning och utveckling, samt hur arbetet ska omsättas i praktiken.

Vägen till projekt kan sedan se olika ut. Ibland träffar Göteborg Energi forskargrupper för att presentera områden med utvecklingspotential – eller utvecklingsbehov – varefter forskarna får återkomma med förslag på idéer. Bolaget träffar också personer i ledningspositioner från olika delar av Chalmers, för att gemensamt diskutera problemställningar. Ibland anordnas workshops med identifierade nyckelpersoner från båda parter. Efter en ofta lång och iterativ process formas de konkreta forskningsprojekten. Varje projekt har egna avstämningar och möten. I flertalet projekt arbetar dessutom Chalmers forskare på del av sin tid hos Göteborg Energi, vilket ger ett direkt utbyte av kompetens mellan forskarna och bolagets anställda.

För Chalmers del ger samarbetet inte bara inspel om relevanta frågeställningar. Forskarna får också tillgång till viktiga data och infrastruktur som ger ett ökat värde till forskningen.

Men partnerskapet handlar inte bara om forskning. Göteborg Energi ger viktig input till högskolans utbildningar genom att peka på behov av kompetens. Dessutom ger de gemensamma forskningsprojekten viktig kunskap som förmedlas vidare till studenterna. Då och då får Chalmers också möjlighet att välkomna gästföreläsare från Göteborg Energi. Samarbetet inom utbildningssektorn ska enligt planen breddas ytterligare framöver.

 
Läs mer om de projekt som har startats inom ramen för det fördjupade samarbetet:

Sidansvarig Publicerad: on 13 jan 2021.