Pågående projekt

Här listas pågående projekt inom samarbetet mellan Chalmers och Göteborg Energi.

STAMINA - Behandla och analysera dataströmmar i AMI (Advanced Metering Infratructures)

I det här projektet utvecklas metoder och algoritmer som gör det möjligt för energibolag att bättre använda sin infrastruktur och även utveckla kunskap för att bättre förstå framtidens elnät. Parallella och distribuerade beräkningsmetoder studeras för att bevaka statusen på lågspänningsnätet i realtid eller nästan realtid. Målet är att kunna hitta och hantera avvikelser snabbt samt att få mer insikt i distributionsnäten. Resultaten väntas bidra till information för att kunna matcha tillgång och efterfrågan på el i realtid. Projektet är i linje med ett motsvarande industridoktorandprojekt som stöttas av WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program); http://wasp-sweden.org/

Innovativa energistyrningssystem för smarta byggnader och interaktion med elnätet

Projektet syftar till att utveckla en plattform för innovativa energistyrningssystem för smarta byggnader med egen produktion av förnybar energi och energilager i en mikronätkontext. Plattformen kan användas för att kostnadseffektivt matcha byggnadens energibehov med egen lokal produktion och energilagring i realtid. Projektets mål är att effektivisera energianvändningen i byggnader och därmed minska det totala energibehovet i byggnader utan att tumma på komforten för kunderna. Projektet innefattar mätningar och valideringar från testbädden HSB Living Lab.

Energianvändares roller i smarta el- och fjärrvärmenät

Målet med projektet är att utforska vilka roller hushåll kan ha i smarta energinät och vilka digitala lösningar som skulle behövas för att möjliggöra dessa roller. Vilka roller hushåll vill spela undersöks först i fokusgrupper. Sedan testas Ero - ett digitalt system för hemmets energianvändning utvecklat i ett parallellt projekt – i HSB Living Lab. Ero gör det möjligt för energianvändare att kontrollera energianvändande funktioner i hemmet och att anpassa deras användning till energiprognoser.

Älvkyla 2.0 – SWAC (Sea Water Air Conditioning) för Älvstaden

Projektet syftar till att utveckla det befintliga fjärrkylasystemet i Göteborg. Genom en initial nulägesbeskrivning ska strategier tas fram för hur utvecklingen kan styras. Fokus ligger på att undersöka möjligheten att använda högre temperaturer och således mer frikyla från Göta Älv.
 

Kraftvärmeverk i energisystem med volatila elpriser

Målet med detta projekt är att öka kunskapen om vilka krav som kommer att ställas på storskalig kraftvärmeproduktion i det svenska energisystemet när elmarknaden utvecklas mot ökad volatilitet i elpriser på grund av ökad andel icke-reglerbar men variabel kraft såsom vind och solel. Projektet studerar krav såväl på kort sikt (anpassning av befintliga anläggningar) som på längre sikt (konstruktion av nya anläggningar och system).
 
Projektet samfinansieras av Energimyndigheten, Energiforsk, Göteborg Energi och Chalmers och utförs i samarbete med Solvina.
 

Publicerad: må 11 jun 2018.