IVL och Chalmers
 John Munthe, Selma Brynolf, Erik Fridell och Maria Grahn. IVL och Chalmers vill utveckla nya områden och omsätta forskningsresultat till konkreta lösningar. Här följer två intervjuer om samarbetet. Först en övergripande sedan en om sjöfart – ett aktivt forskningsområde med flera utmaningar​. Foto: Anna Edlund​.​​

”Arbeta med flera mål i fokus”

​Kompetensutbyte, forskningsutveckling och gemensamma steg mot ett hållbart samhälle – det är ledord för det strategiska samarbetet mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers. Tillsammans vill man utveckla nya områden och omsätta forskningsresultat till konkreta lösningar. Här följer två intervjuer om samarbetet. Först en övergripande sedan en om sjöfart – ett aktivt forskningsområde med flera utmaningar​.
– Poängen är att inte bara gräva där vi redan står, utan att bygga upp nya områden som vi kan utveckla tillsammans, säger Maria Grahn, forskare på institutionen för Mekanik och Maritima vetenskaper och styrkeområdesledare för forskningsfältet Energi på Chalmers.

Forskningssamarbetet mellan IVL och Chalmers sträcker sig många årtionden tillbaka men sedan 2019 är samarbetet också formaliserat som en långsiktig, strategisk satsning. Maria Grahn är övertygad om att partnerskapet betyder mycket för båda parter, att det skapar en spännande dynamik och en attraktiv forskningsmiljö. IVL:s forskningschef John Munthe instämmer och tillägger:
– Chalmers är viktiga både för si​n bredd och sin spets på många forskningsområden som är relevanta för oss på IVL. För oss på instituten som främst jobbar med tillämpad forskning och omsättning av forskningsresultat i konkreta lösningar är det viktigt att samarbeta med akademin. , 

Chalmers är likaså en viktig rekryteringsbas, många IVL:are har med sig en utbildning från Chalmers. Både IVL och Chalmers har också ambitionen att skapa samhällsnytta och ett viktigt syfte med partnerskapet är att utveckla arbetet med de globala hållbarhetsmålen.
– Vi behöver bli bättre på att förstå och analysera hur vår forskning påverkar de globala hållbarhetsmålen. Det är enkelt att definiera vilka mål och delmål som forskningen direkt kopplar till men svårare att göra en analys av eventuell indirekt påverkan – positiv eller negativ – på andra mål. Ett av syftena med de globala hållbarhetsmålen är ju att inte arbeta med en fråga i taget utan att behålla en helhetssyn och arbeta med flera mål i fokus. Lyckas vi med det kan vi minimera eventuella negativa konsekvenser och förhoppningsvis lösa flera problem på en gång, säger John Munthe.

När man ger forskare möjlighet att lyssna av samhället och se vad man kan bidra med kan det snabbt ge små, snabba bidrag som genast kan omsättas i verkligheten.
– Det finns en bild av att forskningen ska vara helt fri från inflytande, vilandes enbart på akademisk excellens. Men det finns också en verklighet med en stark efterfrågan på att omsätta forskning i praktik. Det innebär att ta emot både expertis och forskningspengar från industrin, säger Maria Grahn. De stora finansiärerna som Formas och Energimyndigheten uppmuntrar allt mer till samverkan med industri och samhälle. IVL:s goda namn i miljöfrågor betyder mycket för trovärdigheten och oberoende, menar hon.

– Vi står inför stora utmaningar avseende klimat, resurstillgänglighet och miljö, och de flesta samhällsaktörerna idag pratar om omställning till ett mer hållbart samhälle. Här kan IVL och Chalmers göra stor nytta genom samverkan med näringslivet för utveckling, införande och utvärdering av nya lösningar. Vi behöver också skapa finansiella förutsättningar för att driva en verksamhet där forskning, innovation och implementering kan samverka i ett långsiktigt förändringsarbete. Här har våra anslagsgivande myndigheter ett stort ansvar, avslutar John Munthe.

Sjöfart – ett aktivt forskningsområde med flera utmaningar

IVL och Chalmers har ett nära samarbete i sjöfartsfrågor, bland annat inom alternativa bränslen och minskad klimatpåverkan.  Sjöfart är ett energieffektivt transportslag men dess miljöpåverkan är ändå betydande, och på grund av ökad handel ökar också dess miljöpåverkan. 

Erik Fridell är chef för gruppen Transporter och Mobilitet på IVL Svenska Miljöinstitutet och adjungerad professor på Chalmers sedan 2006. Selma Brynolf forskar på sjöfartens miljöpåverkan och är även profilledare för området hållbara fordonsteknologier på Chalmers styrkeområde Energi och Transport. De arbetar tillsammans i en handfull olika forskningsprojekt. 

Hur står sig sjöfarten i miljöarbetet? 
Selma: Jag tycker att sjöfarten har ett lite oförtjänt dåligt rykte. Jag upplever en stor vilja till förändring och många initiativ från branschen. Jämfört med utvecklingen inom vägtransporter ligger sjöfarten kanske efter men samtidigt styrs mycket av sjöfartens miljölagstiftning globalt av IMO, International Maritime Organization, vars regelverk det tar lång tid att påverka. 
Erik: Ja, det har hänt jättemycket de senaste åren. Först kom frågan om luftkvalitet och svavelutsläpp, nu är det allt från klimatpåverkan, alternativa bränslen, båtbottenfärger och spridning av främmande arter i ballastvatten. Men vi kan heller inte vänta på IMO-beslut, vi måste jobba på alla fronter och det är viktigt att forskningen driver på den utvecklingen.

Vad betyder det strategiska partnerskapet för er forskning?
Selma: Inom just sjöfartsfrågor finns som sagt ett etablerat samarbete oss emellan men jag hoppas att partnerskapet kan innebära en större rörlighet mellan de båda organisationerna, både genom personalutbyte och doktorandarbete.
Erik: Jag skulle också vilja se en gemensam forskningsinfrastruktur, kanske med gemensamma mätinstrument och metoder. Det är dyra investeringar men om man går samman kan man både fördela kostnader och få kunskapsutbyte.

Hur kompletterar IVL och Chalmers varandra?
Selma: Chalmers doktorander och post-docs har möjlighet att fördjupa sig i olika frågor under flera år, något som är bra för forskningsspets och kommer IVL till del i gemensamma projekt.  IVL har en större närhet till industrin och är bredare i sin ansats. Det är bra för våra studenter att få kontakt med företagen och kan locka ambitiösa studenter att göra examensarbeten inom angelägna ämnen.
Erik: Ofta genererar forskningen kortare konsultuppdrag som vi på IVL kan vara mer flexibla att ta emot. Men det är svårt att dra en absolut gräns, vi har så mycket gemensamt.​

Text: Helena Larsson, IVL.
Foto: Anna Edlund


Sidansvarig Publicerad: må 07 feb 2022.